přeskočit k navigaci »

Horní Blatná - Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů

Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů - před realizací
Stavba číslo:P13
Název stavby:Horní Blatná - Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů
Přihlašovatel:Povodí Ohře, s. p.
Místo stavby:Boří Dar
Charakter stavby:oprava památky
Období realizace
(Zpracování projektu):
22. 4. 2021 - 30.11.2023
Investor:Povodí Ohře, s. p., Ing. Miloslav Šmolík
Architekt:Envisystem, s r. o., Ing. Marcel Lauerman
Projektant:Envisystem, s r. o., Ing. Drahoňovský
Zhotovitel:Sdružení RRR, s r. o., a Ekostavby Brno, a. s., neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu

VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů

Správcem vodního toku a vodního díla Blatenský příkop stal státní podnik Povodí Ohře. Vodní příkop byl vybudován v 16. století a převáděl vodu pro potřeby rýžování a dolování rud z oblasti Božího Daru přes Ryžovnu a Bludnou až do města Horní Blatná. V současné době Blatenský příkop především chrání vodárenskou nádrž Myslivny před pronikáním humínových vod z okolních rašelinišť.

O významu tohoto historického vodního díla svědčí i to, že byl zařazen mezi národní kulturní památky a je součástí krušnohorských hornických památek UNESCO.

Investorem celkové opravy je státní podnik Povodí Ohře s využitím prostředků z programu Ministerstva zemědělství České republiky č. 129392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích - 2.etapa". Pro záměr opravy byl zpracovaný stavebně historický průzkum a další průzkumy, následovala podrobná projektová dokumentace a projednání se všemi dotčenými úřady včetně ochrany přírody a památkové ochrany.

Projektovou dokumentaci zpracovaly dvě kanceláře - firma ENVISYSTEM, spol. s r. o.; U Nikolajky 15; 150 00 Praha 5 a firma NDCon, spol.  s r. o., Zlatnická 10/1582; 110 00 Praha 1.

Před zahájení stavby došlo k rozsáhlému majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod stavbou.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele uspělo sdružení firem RRR, spol. s r. o., Chomutov a Ekostavby Brno, a.s.

Od poslední rekonstrukce uplynulo více než dvacet let. V extrémních podmínkách vrcholových partií Krušných hor došlo k poškození zejména dřevěných prvků koryta a částečně i zděných konstrukcí odlehčovacích objektů a propustků a lávek.

Délka úpravy všech úseků je celkem 11,675 km.

Předmětem rozsáhlé opravy je výměna všech dřevěných prvků a zděných konstrukcí za nové, tj. oprava opevnění ve formě výdřevy koryta, oprava palisády, dřevěných lávek pro pěší, akvaduktu. Dále opravy všech zděných objektů, tj. rozdělovacího objekt, odlehčovacích objektů, lapačů splavenin, silničních mostků, propustků. Dále opravy pravobřežní zemní hrázky včetně nutného odstranění stromů a ostatních náletových dřevin, které hrázku poškozují. Stejně jako před sto lety se jedná o obtížně přístupné území a zakázku s velkým podílem ruční práce, pod pečlivým dohledem památkářů.

Oprava byla zahájena na jaře 2021 úsekem od Horní Blatné přes Bludnou až k Ryžovně, pokračovat bude dle HMG do 11/2023 až k Božímu Daru. Kratší délka každé stavební sezóny je dána extrémními klimatickými podmínkami v nadmořské výšce okolo 1000 m a požadavky ochrany přírody.

Jsme si vědomi toho, že prováděné stavební práce ztěžují pohyb návštěvníků Krušných hor podél oblíbené památky a je přitom nutná zvýšená opatrnost. Společně s nimi se těšíme na to, až se setkáme u Blatenského vodního kanálu v nové podobě.

Povodí Ohře, s. p.

Fotodokumentace.pdf (19.27 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Horní Blatná - Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů

Počet hlasů: 229

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz