přeskočit k navigaci »

Podmínky soutěže

Všeobecné podmínky účasti

 • Místo realizace nebo projektu stavby (dále jen stavba) musí být situováno na území Karlovarského kraje, tj. v okresech Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.
 • Realizace stavby musí být zkolaudována a uvedena do provozu v období předchozích tří let od 1. 1. 2021 až 30. 4. 2024 a projekt stavby musí být z období předchozích pěti let od 1. 1. 2019 až 30. 4. 2024 (jako projekt lze přihlásit pouze nerealizovanou stavbu nebo urbanistickou či architektonickou studii).
 • Přihlašovatelem může být pouze účastník výstavby – tj. investor, architekt, projektant nebo zhotovitel stavby, případně současný majitel stavebního objektu, přičemž každý přihlašovatel si musí osobně zajistit souhlas zbývajících účastníků výstavby.
 • Uzávěrka závazných přihlášek je 31. března 2024 - po tomto datu bude možno stavby do soutěže přihlásit pouze za zvýšenou cenu do 30. dubna 2024.
 • Bonus pro rok 2024: Při podání přihlášky do 23.ročníku soutěže do 15. dubna 2024 obdrží přihlašovatel při zahájení veřejného hlasování cca 20. května letecké záběry přihlášené stavby, které může použít při prezentaci a při výzvě k hlasování veřejnosti.
 • Každá přihlášená stavba musí být opatřena dokumentací dle Technických podmínek účasti*, kde jsou povinné tyto části:
  • identifikační údaje (charakter stavby, její název, lokalita a datum kolaudace – viz závazná přihláška),
  • stručný popis stavby (min. 1 / max. 2 normostrany A4),
  • obrazová dokumentace (min. 4 ks / max. 8 ks fotografií, nebo výkresů, vč. případných počítačových vizualizací, historických dokumentů, nebo dokumentace původního stavu).
 • Uzávěrka pro příjem dokumentace k přihlášeným stavbám je 30. dubna 2024 – přičemž podklady přihlášených staveb, které nebudou do uzávěrky dodány alespoň v povinném rozsahu (viz předchozí odstavec) v elektronické podobě, budou po upozornění přihlašovatele získány a zpracovány na jeho náklady.
 • Registrační poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla je 10 000,- Kč (po uzávěrce přihlášek 12 000,- Kč) bez DPH a musí být uhrazen ke dni uzávěrky pro příjem dokumentace k přihlášeným stavbám. Součástí této ceny je i kompletní zpracování a prezentace na internetu, které zajišťuje pořadatel soutěže, přičemž veškeré podklady musí být dodány v elektronické podobě dle Technických podmínek účasti*. Ostatní podklady nevyhovující Technickým podmínkám účasti* (text ve strojopisu, tištěné dokumenty, fotografie, diapozitivy, výkresy i jejich kopie, atd.), budou zpracovány pouze na základě předchozí individuální dohody za úhradu.

Pokud se příliš neorientujete v možnostech prezentace v této soutěžní přehlídce a chcete zajistit její profesionální zpracování, objednejte si ho přímo u pořadatele, který zajistí vše od zpracování popisu stavby, její nafocení až třeba po zpravování virtuálních prohlídek, případně 3D modelu i třeba ještě neexistující stavby, kterou zasadíme do aktuálního terénu v Google Earth, který je plně veřejně přístupný.

Technické podmínky účasti

Textová část

 • Identifikační údaje realizace nebo projektu stavby (dále jen stavba) - její název a uvedení základního charakteru stavby - viz. typy staveb (pokud název bude příliš dlouhý, může být pro titul v prezentacích zkrácen).
 • Přesné určení místa stavby, datum zahájení a ukončení výstavby, datum kolaudace a zahájení provozu.
 • Určení stavby z investičního záměru a následné skutečné využití stavby.
 • Stručný a výstižný popis stavby (určeno i pro laickou veřejnost) s upozorněním na použití nových technologií, či originálních stavebních řešení, případně s poukázáním na zasazení do okolní zástavby, nebo při rekonstrukcích na respektování původní stavby. Tento popis musí být v rozsahu od 1800 do 3600 znaků včetně mezer (odpovídá 1-2 normostranám A4, v textových editorech můžete k zjištění počtu znaků využít funkce Počet slov, nebo statistických údajů ve vlastnostech dokumentů). Dokumenty budou přijímány nejlépe najednou s obrazovou částí (viz. dodání podkladů) - ve formátech - DOC, DOCX, ODF, PDF, RTF, TXT na adresu rsskv@rsskv.cz.
 • Pokud má přihlašovaná stavba jinou prezentaci na internetu, může přihlašovatel dodat i hypertextový odkaz, nebo odkazy na její další dokumentaci.
 • Zpracování elektronických dokumentů je v rámci registrace bezplatné, a pokud nebude popis stavby do uzávěrky podkladů dodán, vyhrazuje si pořadatel po předchozím upozornění popis stavby zpracovat na náklady přihlašovatele.
 • Dokumenty v jiných formátech a další redakční práce v textových podkladech na přání přihlašovatele bude účtováno v hodinové sazbě 690,- Kč/hod.

Obrazová část

 • Nejzajímavější vyobrazení exteriéru a interiéru stavby, stavebních detailů, zasazení objektu do zástavby, u výkresové dokumentace zjednodušené půdorysy, pohledy, situace, případně řezy, u rekonstrukcí je vhodná dokumentace původního stavu. Pro prezentaci je zapotřebí min. 4 ks, max. 8 ks fotografií (nebo vizualizací), doporučujeme však dodat větší dostupné množství fotografií, při zpracování budou vybrány nejvhodnější.
 • Obrázky v elektronické podobě (digitální, nebo naskenované fotografie, diapozitivy, či jiná dokumentace, nebo počítačová vizualizace) v běžném bitmapovém formátu (TIFF, JPG, PNG, PSD, BMP) v dostatečné kvalitě pro tištěnou velkoplošnou prezentaci na výstavních panelech (minimálně o velikosti 2MPX, což odpovídá bitmapě o 1600 x 1200 pixelech).
 • Fotografie je třeba dodat ve vhodné obrazové a pokud možno i umělecké kvalitě (kompozice, expozice, nízký stupeň komprese souborů). Na fotografiích se nesmí vyskytovat loga, vodotisky nebo jiné údaje (datum a čas).
 • Pokud přihlašovatel disponuje výkresovou dokumentací v elektronické podobě, může dodat i vektorová data, která budou mnohem kvalitněji reprodukována, a to jak na výstavních panelech, tak na internetu. Pro tento účel je třeba dodat upravené výkresy ve formátu PDF (skrýt např. profesní vrstvy, kóty a technická data). Klasickou tištěnou výkresovou dokumentaci větší než A4 (tj. planograficky zpracovanou) bohužel nelze pro potřeby prezentace digitalizovat.
 • Ke stavbě lze dodat i další obrazovou, případně i výkresovou dokumentaci a to v rozsahu do 20 dalších vyobrazení (obrázků, výkresů), z nichž ty vybrané budou publikovány na internetových stránkách soutěže, pokud budou podklady dodány v elektronické podobě dle výše uvedených kritérií.
 • Zpracování elektronických dokumentů je v rámci registrace bezplatné, další grafické práce v obrazových podkladech (fotografování, skenování, retuše, digitalizace loga a pod.) na přání přihlašovatele bude účtováno v hodinové sazbě 690,- Kč/hod.

Dodání podkladů

 • Podklady v elektronické podobě je nejlépe dodat najednou na běžném přenosném médiu (vzhledem k velikosti obrázků je nejlepší disk CD, DVD, nebo flash-disk) a to nejpozději nejpozději v termínu uvedeném na přihlášce. Podklady můžete též předat prostřednictvím služby některé internetové úschovny.
 • V případě že přihlašovatel nedodá podklady nejpozději v termínu uvedeném na přihlášce, a ani si neobjedná jejich zpracování, zavazuje se uhradit náklady spojené s pořízením chybějících podkladů - minimálně v rozsahu povinné části. Přihlašovatel bude o tomto postupu předem informován.

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary

e-mail: rsskv@rsskv.cz

(uvedené ceny v textu jsou v Kč bez DPH)

Hlasujte od 15. 5. do 18. 6. 2024 pro nejlepší stavbu a nejlepší projekt a zachráněnou památku.

 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz