přeskočit k navigaci »

Stanovice - VD - DH novostavba

Stanovice - VD - DH novostavba
Stavba číslo:S08
Název stavby:Stanovice - VD - DH novostavba
Přihlašovatel:Povodí Ohře, s. p.
Místo stavby:Stanovice
Charakter stavby:modernizace domu
Období realizace
(Zpracování projektu):
15.2.2022-20.2. 2023
Investor:Povodí Ohře, s. p., Ing. Miloslav Šmolík
Architekt:BPO, spol. s r. o., Ing. Jan Dušek
Projektant:DPT projekty Ostrov, s r. o., Ing. Věroslav Vopat, Ing. Jan Dušek
Zhotovitel:SVS 2000,s r. o., Oleksandr Dudčuk
Stavbyvedoucí:SVS 2000,s r. o., Ing. Petr Moos

Stručný technický popis provedeného díla a jeho základní rozměry:

Předmětem projektu je návrh stavebních úprav domu hrázného na VD Stanovice. S ohledem na technické nedostatky se investor rozhodl o částečné demolici objektu. Zahrnuje zachování přízemí, zbourání horních podlaží a návrh zcela nového obytného podlaží.

Stávající objekt se nachází na jihozápadním okraji vodního díla. Jedná se o nepodsklepený, třípodlažní objekt s půdou. Zastřešen strmou sedlovou střechou s krytinou v kombinaci falcovaného plechu a skládaných šablon.

V 1. NP dojde k vybourání části konstrukcí, strop nad 1.NP zůstane zachován. 2. a 3. NP bude vybouráno kompletně. Překlady - keramické systémové.

Zastřešení:

Nosná konstrukce krovu z dřevěných vazníků se spoji z hřebíkových desek. Konstrukce bude navržena specializovanou autorizovanou firmou podle zatěžovacích údajů ze statického výpočtu v konstrukční části této dokumentace.

Vazníky uloženy na obvodovém železobetonovém věnci a středních ocelových nosnících 2 x U200

Falcovaná krytina s těsněnými spoji a vodotěsným podstřeším (asfaltovaný pas).

Systémové klempířské prvky z hliníkového lakovaného plechu

- střešní krytina včetně všech klempířských prvků bude provedena z hliníkového svitkového plechu tl. 0,7 mm pro falcované krytiny

 

Dělící konstrukce:

Příčky zděné z keramických tvárnic tl.200 (kotelna 1.NP), tl.150 mm (2.NP).

Příčky jsou ukončeny v úrovni podhledu věncem (pod krovem).

Zdivo napojeno na nosné, ale i vzájemně, pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře.

Z původní stavby zůstane zachováno přízemí se všemi nosnými konstrukcemi včetně stropu. Nástavba 2.NP je navržena jako stěnový systém z keramických tvárnic se střední nosnou stěnou respektující polohu střední stěny v 1.NP. Nosným prvkem pro konstrukci střechy je i zachovaný komín ve 2.NP.

Pro vynesení štítové stěny z keramických tvárnic je navržen železobetonový věnec (nosník) pnutý přes venkovní nosné pilíře 1.NP.

Pro potřeby tepla a ohřev TV byla zvolena soustava s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Teplá voda bude připravována centrálně v akumulačním zásobníku TV. Otopná soustava je navržená tří okruhová - samostatně 1.NP a dva byty ve 2.NP.

- Zastavěná plocha... 181,20 m2

- Obestavěný prostor...nástavba v 2. NP 747 m3, rekonstrukce 1. NP činí 454 m3

- Užitná plocha ... 275,14 m2

 

Řez A-a.pdf (548.48 KB)

Řez B-b.pdf (369.4 KB)

Pohledy.pdf (919.64 KB)

Studie zákres.pdf (9.61 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Stanovice - VD - DH novostavba

Počet hlasů: 138

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz