přeskočit k navigaci »

Bečov - I/20, serpentiny - PDPS

Stavba číslo:P14
Název stavby:Bečov - I/20, serpentiny - PDPS
Přihlašovatel:Woring s.r.o.
Místo stavby:I/20 Bečov
Charakter stavby:dopravně inženýrská stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
realizace ještě neproběhla
Investor:ŘSD ČR správa Karlovy Vary, Bc. Lukáš Hnízdil
Architekt:neuvedeno, neuvedeno
Projektant:Woring s.r.o., Ing. Pavel Marek
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Cílem navrhovaného záměru je zlepšení stavebního uspořádání nejvíce problematického úseku s největší dopravní nehodovostí. Zejména se bude jednat o  zvětšení poloměrů některých nebezpečných zatáček na trase z  Bečova nad Teplou do Plzně. Silnice I/20 propojuje krajská města Karlovy Vary s  Plzní a  Českými Budějovicemi, resp. dálnice D6 v MÚK Jenišov, dálnici D5 v MÚK Černice, dálnici D4 v  MÚK Nová Hospoda a  dálnici D3 v  MÚK Úsilné. Silnice je významná jak pro tranzitní dopravu, tak i pro vnitrostátní dálkovou dopravu, čemuž odpovídá i návrhová kategorie této silnice. Silnice je postupně doplňována obchvaty obcí a měst v kategoriích S 11,5 a S 9,5. Stávající trasa se skládá z řady protisměrných směrových oblouků malého poloměru (min. ~ 36 m). Silnice je v relativně velkém podélném sklonu (p = 5,50 %). Stávající příčné uspořádání v předmětném úseku přibližně odpovídá technické kategorii S 7,5, tzn. šířka zpevněné vozovky (včetně zpevněných krajnic) je přibližně 6,5 m, šířka nezpevněných krajnic je nehomogenní v rozmezí 0,25 - 0,50 m. Rozšíření ve směrových obloucích neodpovídá příslušné ČSN. Místo dopravních nehod je zcela jednoznačné. Z celkového počtu nehod se jen jedna nehoda stala v prostoru křižovatky. Celkem 48 nehod se stalo mimo křižovatku v  úseku zatáčky, případně v  těsné blízkosti zatáčky. Podstatný je vliv povětrnostních podmínek na četnost dopravních nehod.

 

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Začátek stavby je v km 21,3 a přibližně odpovídá dopravní značce „Začátek / konec obce“. Konec stavby je v km 22,0, tzn. přibližně 120 m za bývalým hostincem „Hubertus“. Většina stavby se nachází v území nezastavěném, pouze začátek stavby se částečně nachází v území zastavěném. Úsek se nachází v extravilánu. Začátek je na hranici zastavěného území obce Bečov a pokračuje ve směru staničení směrem na Plzeň. Délka úseku je 800 m. Jedná se o úsek silnice s mimořádně vysokou dopravní nehodovostí. Určitým pozitivním rysem je snižující se vážnost nehod. V předmětném úseku silnice I/20 opouští údolí řeky Teplé a stoupá po úbočí směrem na Plzeň. Stávající silnice je vedena v odřezu s minimálním množstvím zemních prací a značně kopíruje konfiguraci terénu. V  rámci stavby je navrženo nové směrové vedení silnice. Je zvolena návrhová kategorie S  7,5, která odpovídá navazujícím úsekům stávající silnice. Návrhová rychlost je 40 km/h, což osobním automobilům umožní plynulý průjezd rychlostí 50–55 km/h. Předpokládaná směrodatná rychlost odpovídá bezprostředně navazujícímu průtahu obcí Bečov. Trasa se skládá ze série protisměrných oblouků s přechodnicemi, minimální poloměr je R = 100 m, minimální délka přechodnice L = 40 m. Směrové oblouky na sebe plynule navazují protisměrnými přechodnicemi. Ve směrových obloucích je navrženo rozšíření podle ČSN 73 6101. V místech, kde je opouštěno stávající zemní těleso, je uvažováno s výstavbou ztuženého zemního tělesa (násyp), zárubních zdí (zářez) průměrné výšky přibližně 6,0 m, popř. se zajištěním skalních výchozů. Je počítáno s úpravou stávajících propustků. Podélný sklon vychází ze stávajícího. Stavba dále zahrnuje úpravu stávající silnice v km 0,20 vpravo, která bude využita jako odpočívka proosobní vozidla. Odpočívka je navržena průjezdná, se samostatným jednosměrným vjezdem a výjezdem. Poloha vjezdu a výjezdu je dána požadavky na zajištění rozhledu dle technických norem. Odpočívka je navržena výhradně pro osobní vozidla, pro nákladní vozidla není možné zajistit odpovídající rozhled pro najetí zpět na silnici I/20. Na odpočívce je navrženo 22 šikmých parkovacích stání (60°) a 3 stání podélná. Také je navržen nový jednostranný chodník, přibližně v délce 250 m, základní šířka chodníku je navržena 2,0 m (lokálně se zúžením na min. 1,5 m). Chodník začíná v křižovatce ulic Plzeňská a Toužimská (km 0,00). V délce přibližně 100 m je chodník vede vpravo podél průtahu silnice I/20, od vozovky bude oddělen zvýšeným chodníkovým obrubníkem. V úseku staničení km 0,10 – 0,18 chodník vede v souběhu s oplocením sousedních pozemků, od vozovky je oddělen pásem zeleně. V úseku staničení km 0,18 – 0,25 chodník vede v souběhu se stávající zárubní zdí, která bude opravena. Chodník je ukončen na okraji nově navržené odstavné plochy.

 

Řezy.pdf (872.01 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Bečov - I/20, serpentiny - PDPS

Počet hlasů: 127

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz