přeskočit k navigaci »

Cheb - Obnova Chebského hradu

Obnova Chebského hradu
Stavba číslo:S13
Název stavby:Cheb - Obnova Chebského hradu
Přihlašovatel:Město Cheb
Místo stavby:č.p. 2062, Dobrovského 21, Cheb
Charakter stavby:Obnova národní kulturní památky
Období realizace
(Zpracování projektu):
2018 - 2022
Investor:Město Cheb, IČ 00253979, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/145, 350 20 Cheb , zastoupení starostou Ing. Janem Vrbou
Architekt:Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha, Ing. arch. Tomáš Šantavý
Projektant:Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha, Ing. arch. Tomáš Šantavý
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu

Historie objektu:

Chebský hrad představuje historicky mnoho vrstevnatou stavbu, která svým významem po většinu své existence přesahovala kulturní horizont českých zemí. Na slovanské hradiště založené na přelomu devátého a desátého století navázal v první polovině dvanáctého století kamenný hrad markrabat z Vohburgu. Tehdy se Cheb stál sídlem rozsáhlé ministeriální správy, kterou později převzal a podstatně rozšířil císařský štaufský rod. Ten v průběhu osmdesátých let dvanáctého století realizoval rozsáhlou přestavbu v novém imperiálním duchu. Jedná se o velkoryse řešené a architektoniky mimořádně kvalitně zpracované dílo štaufské stavební huti. Chebská falc Friedricha Barbarossy je dnes, díky osudům, které potkaly většinu falcí německých, jednou z nejlépe dochovaných staveb svého druhu se všemi třemi základními prvky charakterizující tento typ císařského sídla: palác, věž a kaple. Zároveň představuje jeden z vrcholů vývoje císařského hradu této doby, což je zvláště dobře patrné na objektu kaple. Jedná se o jedinečnou ukázku tzv. přechodného slohu doprovázejícího přelomové období mezi pozdní dobou románskou a nastupující gotikou. Štaufské umění představovalo ojedinělou syntézu uměleckých proudů své doby, majících za úkol manifestovat císařský majestát. Alsasko - švábské proudy, ze kterých štaufské umění vzešlo, se zde originálním způsobem mísí s vlivy burgundské gotiky a formou lombardskou, to vše prostoupeno projevy imperiálního historismu mající odkazovat k pozdně antickým císařům. Hrad v této podobě zřejmě sloužil téměř tří staletí. K podstatným stavebním zásahům došlo až v druhé polovině patnáctého století, kdy bylo na starou falc přistavěno hrázděné patro. Výrazných změn prodělal též vnitřní hrad. Dnes z nich však máme dochovány pouze zbytky tzv. Gordonova domu, který se zapsal do historie povražděním Valdštejnových generálů v roce 1634. Od poloviny sedmnáctého století byl hrad postupně měněn v městskou citadelu, na jejímž budování se podílela řada stavitelů zvučných jmen (Jan de Orsi, Abraham Leuchtner, Kryštof Dientzenhofer, Paul Ignác Bayer, Giovanni Battista Alliprandi). Městská pevnost byla úředně zrušena počátkem devatenáctého století a od druhé poloviny tohoto století je udržována jako významná historická památka, která patří k nejcennějším kastellologickým památkám nacházejících se na území České republiky.

Novodobá historie:

1896 přešel zchátralý hrad, patřící dosud státu, do majetku města Cheb
1958 bylo pověřeno správou Chebské muzeum
po roce 1945 opět v majetku státu
1996 přešel hrad do majetku města Cheb  
2012 převzalo město Cheb hrad do své správy

Využití objektu:


Chebský hrad byl prohlášen v roce 2017 národní kulturní památkou. Je jedinou štaufskou císařskou falcí na našem území. Další se nacházejí na území dnešního Německa a severní Itálie. Tři základní architektonické skvosty palác, kaple a Černá věž patří v porovnání s ostatními štaufskými falcemi k nejlépe dochovaným v původní středověké podobě a jsou přímo učebnicí románského stavebního a výtvarného umění v evropském kontextu.       

Hrad je celoročně přístupný veřejnosti a je spravován městem Cheb, které zde pořádá i různé kulturní a společenské akce. V roce 2022 zamířilo na hrad 56 tisíc návštěvníků.


V roce 2022 byl dokončen rozsáhlý projekt „Obnova Chebského hradu", který probíhal v letech 2018 - 2022 za podpory Integrovaného regionálního operačního systému (IROP). V době podání žádosti přesahovala celková částka k financování projektu 33 mil. Kč.

Projekt „Obnovy Chebského hradu" zpracoval v roce 2017 Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Šantavý, Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2.   

Vlastní realizace probíhala ve třech etapách. V první fázi (2018-2019) byla kompletně obnovena vnější cihelná plenta barokního opevnění jihovýchodních kasemat v úseku od paláce až po vstupní bránu a obnovy jihozápadního bastionu. V průběhu druhé fáze (2020) byla nad jihozápadními kasematy vztyčena nová střecha z prejzů. Třetí fáze (2021-2022) pak celý projekt zakončila zastřešením jihovýchodních kasemat a bastionu. V bastionu vznikla nová výstavní síň, kde bude od počátku hlavní sezóny nová expozice.

Dodavatelem prací

1. etapa E+F
realizace 05/2018 - 10/2019
zhotovitel BOLID M
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1          
IČO 26347741

2. etapa realizace 05 - 10/2020  B
zhotovitel GEMA ART International s.r.o.
Haštalská 760/27, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO 07687672

3. etapa realizace 06/2021 - 09/2022 A+C+D
zhotovitel BOLID M
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1          
IČO 26347741

Stavbyvedoucí

1. a 3. etapa Petr Stránský
2. etapa Bc. Petr Sochora

Stavební dozor

Saffron universe s.r.o.
Pavel Kapička
Zrzavého 1705/2A
163 00 Praha

V rámci přípravy stavby byly provedeny restaurátorské průzkumy, dendrochronologický průzkum dřevěných konstrukčních prvků a byl doplněn stavebně historický průzkum.

Stavba byla ukončena 30.09.2022

Stav Chebského hradu, když jej v roce 1996 přebíralo město od státu do svého vlastnictví, nebyl dobrý.  Po nabytí do vlastnictví začalo město s postupnými opravami každoročně až do roku 2022. Do oprav byly investovány miliony korun za pomoci různých dotačních titulů. Největší část však byla pokryta z vlastních prostředků města. Obnova trvající 26 let, zakončená v roce 2022 podtrhla nevyčíslitelné architektonické a historické hodnoty, které se zde nacházejí. Hrad je nedílnou součástí města a je k dispozici veřejnosti.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Cheb - Obnova Chebského hradu

Počet hlasů: 164

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz