přeskočit k navigaci »

Výstavba pietního místa bývalého zajateckého tábora z 1. sv. války v Jindřichovicích

Výstavba pietního místa v Jindřichovicích
Stavba číslo:S11
Název stavby:Výstavba pietního místa bývalého zajateckého tábora z 1. sv. války v Jindřichovicích
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Jindřichovice
Charakter stavby:Úprava místa bývalého pohřebiště zajateckého tábora
Období realizace
(Zpracování projektu):
2018
Investor:Lesy České republiky
Architekt:Ing. arch. Miroslav Míka
Projektant:Ing. arch. Miroslav Míka
Zhotovitel:23/02 ZO ČSOP BERKUT
Stavbyvedoucí:23/02 ZO ČSOP BERKUT, Michal Pugner, Ing. Tomáš Petr

Místo stavby: obec Jindřichovice, k. ú. Jindřichovie, č. parc. 2644/1

Určení stavby: pietní místo

Popis stavby:
Z hlediska užívání se jedná o bývalý areál hřbitova, který byl upraven jako pietní místo. Areál je pohřebiště, více jak 70 let neužívané, na místě se nepohřbívá. Další užívaní jako hřbitova se nenavrhuje. Na místě bylo provedeno geodetické zaměření, které bylo porovnáno s historickými plány hřbitova. Do dokumentace byly vyznačeny exhumované a ponechané hroby.

Architektonické a urbanistické řešení vychází z původního rozvrhu hřbitova, zejména z orientace hrobových míst. Základem kompozice je zachování stavu pietního místa, na místě jsou ponechány 2 betonové kříže (latinský, pravoslavný), mezi kterými je trasa z dřevěných chodníků. Přístup ke křížům je navržen vždy ze dvou stran, protože na jedné straně nesou pietní nápis. Kříže jsou ponechány na volném terénu i s opřenými čedičovými sloupci.

Přístupové chodníky ke křížůmm jsou lemovány novými čedičovými sloupci, které se postupně zvedají z terénu až do v. cca 1,7 m v půdorysném tvaru trojúhelníka. Čedičové sloupce připomínají osud zajatců namísto odstraněných křížů na původních hrobech.

Uprostřed areálu je plošina s kaplí, další větší plochy s lavičkami jsou po obvodu areálu. Na těchto plochách jsou umístěny desky se jmény pohřbených zajatců. Podél jednoho z chodníků u vstupu jsou rozmístěny zbylé náhrobky. Chodníky vytvářejí propojené okruhy, mají orientaci dle původního rozvrhu hřbitova a jsou na místech uliček, případně na zrušených hrobových místech. Konstrukce chodníků je dřevěná, z povalových chodníků, jejich konstrukce je kladena na terén, tak aby nedocházelo ke zbytečnému zásahu do hrobových míst. U křížů a výhledů na celý areál jsou větší plošiny s lavičkami. Chodníky sledují reliéf terénu, výškové úrovně jsou vyrovnány mírně sklonitými rampami nebo stupni.

V jižní části okruhu je volný palouk, ke kterému jsou orientovány lavičky sloužící k odpočinku a meditaci s vyhlídkou do přírodního prostředí. Na tomto palouku je s největší pravděpodobností nejvíce nevyzvednutých hrobů. Plochy mezi chodníky jsou ponechány bez zásahu jako travnaté lesní plochy s původním porostem dosazeny trvalkami. Pomníky a náhrobky shromážděné především v blízkosti latinského kříže jsou osazeny kolem chodníku u kaple poblíž vstupní části.

Konstrukce kaple je z dřevěných trámových konstrukcí, nosné sloupky 160/160mm jsou rozmístěny po trojicích v rozích čtvercového půdorysu. Zastřešení tvoří dřevěný krov s krytinou z dřevěných šindelů. Západní část kryje betonová zeď z pohledového betonu. Kaple je orientovaná hlavní vstupní částí na západ, pietní prostor na východ. Kaple má půdorysný tvar řeckého kříže s půlkruhovými apsidami, osazená je uprostřed čtvercové dřevěné plochy. Svým tvarem připomíná původní táborovou kapli, která sloužila oběma křesťanským vyznáním. Ve východní apsidě je otvor ve tvaru kříže, na zdech je umístěn pietní nápis PAMÁTCE ZESNULÝCH.

Na prostranství před kaplí je kruhové pítko pro ptáky z čediče. Zpevněná plocha je ze štípané čedičové mozaiky. Kolem areálu hřbitova je symbolické ohraničení z několika dřevěných kůlů se šindelovou stříškou. Zbytek původního oplocení (betonové sloupky) byl demontován. Do areálu jsou 2 nové vstupní brány ze stejného konstrukčního řeziva jako kaple se stříškou z dřevěných šindelů. Severněji umístěná brána a pěšina sleduje téměř rovinatý terén a umožňuje tak bezbariérový přístup do areálu.

Navržené stavby a mobiliář vycházejí z místních přírodních nebo trvanlivých materiálů - dřevo, čedič, pohledový beton s kamenivem. Lavičky jsou atypické. Informační tabule a stojany na kola jsou provedeny v systému mobiliáře, který používají Lesy č.r., s.p.

Hlasování bylo ukončeno.

Výstavba pietního místa bývalého zajateckého tábora z 1. sv. války v Jindřichovicích

Počet hlasů: 52

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz