přeskočit k navigaci »

Sokolov - Transformace okolí jezera Medard

Stavba číslo:P12
Název stavby:Sokolov - Transformace okolí jezera Medard
Přihlašovatel:Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Místo stavby:Karlovarský kraj, okres Sokolov. Řešené území se dotýká území obcí: Svatava, Habartov, Bukovany a Citice
Charakter stavby:územní a urbanistická studie
Období realizace
(Zpracování projektu):
-
Investor:Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s., Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Mezková
Architekt:A8000 s.r.o., Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Jakub Honzák, Marta Vranová, Bernadeta Szalaiová, Diana Švec Billá
Projektant:A8000 s.r.o. , Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Jakub Honzák, Marta Vranová, Bernadeta Szalaiová, Diana Švec Billá
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu

Úvod

Transformace okolí jezera Medard se skládá ze dvou aktivit, kterými jsou územní a urbanistická studie. Mapové podklady nastiňují rozsah a rozmístění budoucího rozvoje této lokality. Přiložené vizualizace převzaté z urbanistické studie navozují atmosféru života v tomto území.

Krajina řešeného území byla v minulosti velmi výrazně zasažena těžbou uhlí. V současné době je tvořena mozaikou zemědělských a lesnických rekultivací a okrajovou zónou vzrostlých lesních porostů. Tato mozaika je velmi kultivovanými krajinnými zásahy dotvářena sítí hospodárných cest, propustků, mokřadů a jiných místních biotopů. Dominantní plochou je vodní hladina jezera Medard, v jehož blízkosti dochází k postupné obnově vegetace a rozvoji vodního života.

 

Cíle

Cílem územní studie je přirozeně zapojit řešené území do stávající struktury okolních sídel a navrhnout funkční strukturu území tak, aby bylo umožněno celoroční využití bydlení, služeb, veřejné infrastruktury, volnočasových aktivit apod.

Urbanistická koncepce řešeného území jezera Medard je postavena na základních devíti pilířích, které dotvářejí a propojují stávající charakter území. Jednotlivé pilíře návrhu mají za cíl nastartovat nové etapy rekultivované krajiny, nalézt novou identitu lokality v širším měřítku a celkově zlepšit image území.

Dopravní a technická infrastruktura

Nově navržená zástavba v různých částech řešeného území je napojena ze stávajících pozemních komunikací nově vzniklými křižovatkami.

Po obvodu jezera Medard je navržená páteřní trasa cyklostezky, která propojuje dotčené obce. Dále doplňujeme systém cestní sítě, tak aby celé území bylo prostupné i pro pěší. Po jezeře Medard bude provozována okružní rekreační vodní doprava.

Nově navržená zástavba si vyžádá novou ČOV ve Svatavě. Na území Habartova je nutná intenzifikace stávající ČOV. Pro vytápění a ohřev teplé vody bude využívat obnovitelné zdroje energie (zdroji jsou tepelná čerpadla, FV panely, větrné elektrárny). Koncepce návrhu se také zabývá prvky modro-zelené infrastruktury (tůně, mokřady, retence, poldry apod.) a elektromobilitou.

Krajina

V řešeném území se v rámci těžby ztratila propojení cestní sítě mezi jednotlivými obcemi, a zanikly tak vazby mezi jednotlivými místy. Na místo ztracených fyzických propojení navrhujeme otevření průhledů ve vegetaci, které provážou vodní plochu s celým územím.

Pro zvýšení atraktivity, rozmanitosti a prostupnosti stávajícího stavu krajiny navrhujeme takové nástroje, které povedou k: druhové diverzifikace porostů, světlému lesu, smíšenému lesu, řízené sukcesi, rozvolnění porostních okrajů v pobřežním pásmu, průhledům na vodu, výsadbám a celkově ke správně nastavenému managementu údržby.

Dalším nástrojem k podpoře biodiverzity je tvorba prvků ÚSES. Při celkové tvorbě prvků ÚSES byl kladen důraz na hygrofilní ekosystémy. V mnoha případech jsou koryta vodních toků vedena mimo přirozenou údolnici v důsledku historické důlní činnosti, proto u většiny vodních toků navrhujeme jejich revitalizace.

Etapizace

Navrhovaný záměr a jeho realizace v řešeném území bude probíhat v několika etapách. Nároky na technickou a dopravní infrastrukturu budou probíhat v kontextu logiky a etapizace výstavby. Podmínkou pro rozvoj jednotlivých dílčích fází je vybudování vždy příslušné dopravní a technické infrastruktury, zejména dopravní napojení!

Etapizace jednotlivých lokalit je na sobě nezávislá.

Díky možnosti rozvoje území, nabídky občanské vybavenosti a služeb, cílí celková koncepce územní studie na všechny věkové generace. Zejména by zde měla být velká snaha zabránit odlivu mladé generaci a nabídnout pracovní příležitosti i osobám s vyšším vzděláním, tak aby celková struktura společnosti byla vyvážená.

 

 

Hlasování bylo ukončeno.

Sokolov - Transformace okolí jezera Medard

Počet hlasů: 1016

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz