přeskočit k navigaci »

Vřídlo Karlovy Vary

Stavba číslo:S26
Název stavby:Vřídlo Karlovy Vary
Přihlašovatel:Lias Vintířov, Lehký stavební materiál k.s.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Revitalizace území
Období realizace
(Zpracování projektu):
02/2016 - 04/2016
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Architekt:Ing. Václav Kouba
Projektant:Ing. David Pokorný
Zhotovitel:Lias Vintířov, Lehký stavební materiál k.s.

Předmětná stavba - či lépe veřejné prostranství - se nachází v lázeňském centru města. Do nedávné doby se jednalo o neatraktivní plochy, které vytvářely předpolí pro Vřídelní kolonádu a navazovaly na Divadelní náměstí. Tato část zóny lázní byla před nedávnou dobou zrevitalizována a byla transformována do současné podoby.

Impulsem, který vyvolal celou záležitost, bylo vyhlášení havarijního stavu Vřídelní kolonády. Z této situace, která má za následek částečné uzavření kolonády a okamžité odstavení hlavního výtrysku v hale Vřídla, vyplynula potřeba hledat nové místo, které bude vhodné pro umístění tohoto fenoménu Karlových Varů.

Po zvážení možností řešení padlo rozhodnutí oživit v současné době neutěšené partie, kterými Vřídelní kolonáda navazuje na Divadelní náměstí. V těchto místech končí podélná loď kolonády, kompozici při jejím kratším průčelí dotvářela kdysi socha J. A. Gagarina, kterou vystřídal obelisk Pavla Opočenského. Rozptylové plato před vstupem bylo uzavřeno rabátky, která akcentovala špatnou komunikaci zóny kolem Vřídelní kolonády a navazujícího městského prostoru. Stav této části lázeňské zóny byl neutěšený jak po stránce architektonické, tak po stránce technické.

Zadáním bylo, aby kolonáda a zóna kolem ní lépe komunikovaly se svým okolím. Zároveň bylo potřeba zajistit, aby kolonáda jako celek - včetně nově navrhovaného výtrysku a venkovních pitných fontán - fungovala celoročně a plnohodnotně nahradila opravované části stavby. Další z premis bylo, aby vstup do podélné haly směrem od divadla byl považován za hlavní vstup do kolonády. Tomuto záměru muselo odpovídat i řešení nástupního plata orientovaného k Divadelnímu náměstí.

Proto je výtrysk Vřídla od kolonády vysunut na maximální možnou míru co nejblíže k náměstí. Nástupní plato je zceleno do jedné plochy, která se svým pojetím otevírá do náměstí a zve tak k návštěvě jedné z nejfrekventovanějších staveb v Karlových Varech. Výtrysk Vřídla je umístěn před čelním průčelím podélné lodi při Vřídelní ulici. Jeho pozicí vzniká nový středobod prostoru, jenž je akcentován tělesem vyrovnávacího schodiště a mísou výtrysku, z níž gejzír vyvěrá.

Na plochu okolo výtrysku navazuje zóna s pitnými fontánami, která je situována v návaznosti na hlavní vstup do kolonády. Hlavní linie a osa přístupu do kolonády jsou souběžné s osou podélné lodi, pro tyto účely je vymezena partie plata orientovaná blíže k nábřežní zdi. Konfigurace nově navržené komunikace umožňuje v linii hlavního vstupu bezproblémový bezbariérový přístup i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Plocha bezprostředně navazující na rabátko u nábřežní zdi řeky Teplé je vyčleněna pro klidovou a odpočinkovou zónu. Zde jsou také umístěny prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkový koš, prosklené informační vitríny, rozcestník). Celé plato je odděleno od okolních komunikací Divadelního náměstí v oblouku náznakovou armaturou z vymezovacích sloupků.

Jako základní předpoklad byla vzata úvaha, že výtrysk termy nebude nijak svazován a bude působit volně v prostoru. Její vývěr je umístěn do mísy, která je nadčasová - připomíná svým kompozičním schématem klasické tvarování známé od antiky. Její design je však ryze soudobý a dobře komunikuje se strohými tvary budovy kolonády. Vlastní mísu tvoří převrácený, mělký kulový vrchlík, který je vynášen centrálním vřetenem ve tvaru válce. Mísa a její navazující plochy jsou vytvořeny z ušlechtilého pohledového železobetonu, kompozici doplňuje oblázkové kamenivo uložené v odtokovém žlabu pod mísou po celém jejím obvodě. Z pohledového železobetonu jsou vyrobeny i stupně vyrovnávacího schodiště. Akcentem celé kompozice jsou prvky z masivního nerezu - tryska vývěru v míse, zábradlí a další komponenty. Komunikace na platě před hlavním vstupem, jež je rozšířeno směrem k Divadelnímu náměstí a jehož součástí je i výtrysk Vřídla, je provedena z kamenné dlažby kostek malého formátu. Její spárořez navazuje na linie rozhraní v interiéru a evokuje víření termy.

Celkovou atmosféru plata zpříjemňuje zeleň osazená do stávajících renovovaných rabátek a vzrostlé palmy v mobilních kontejnerech.

Revitalizované plato před kolonádou není jen architektonickým, ale i inženýrským dílem. Pod komunikacemi jsou nově instalovány železobetonové objekty, které skrývají technologické vybavení nejvyšší úrovně. Veškeré rozvody jsou taženy v železobetonových kanálech, samotná mísa je osazena na železobetonový tank, ve kterém je umístěno technologické a technické srdce systému. Protože po velmi dlouhé době se výtrysk dostává opět do exteriéru, bylo nutné ošetřit do maximální možné míry nekontrolované odstřiky vřídelní vody. Toto zajišťuje elektronická regulace ve formě systému s anemometrem, kdy v případech nepříznivého poryvu větru bude výtrysk elektronicky utlumen.

Jedním z důvodů proč revitalizovat plato byla i nutnost dočasně vymístit technologické vybavení z pod havarované haly výtrysku Vřídla do exteriéru kolonády. Tento transfer se uskuteční v současné době chystané druhé etapě prací. V rámci této etapy budou na plato při novém výtrysku Vřídla instalovány nové pitné vázy, které nahradí ty v podélné hale kolonády. Vázy budou zajišťovat poskytování pitných kúr pacientům. Jak mísa hlavního výtrysku Vřídla, tak i jeho pitné vázy jsou, resp. budou designovými záležitostmi. Vázy jsou v současném schématu válcovými hmotami, v jejichž útrobách bude skryta většina technologie. I zde budou použity ušlechtilé materiály (pohledový beton, masivní nerez a kámen). Kompozici každé z pitných váz doplní ušlechtilé masivní sklo. V rámci druhé etapy prací bude zkompletována i realizována mísa výtrysku - bude provedeno obložení vnitřního povrchu mísy nerezovým plechem, bude doplněna kamenná obruba po vrchním obvodě mísy, která zamezí přetékání termy, bude doplněno osvětlení výtrysku, podnož bude zvýrazněna komponenty z masivního nerezu, ze kterého budou provedeny i rošty pod mísou, které nahradí současné oblázky. Chystá se i kompletace slavnostního osvětlení a ozvučení prostranství.

Revitalizace ploch před kolonádou povýšila úroveň této části zóny na potřebnou niveletu tak, aby nově navržené plato mohlo být důstojným hlavním vstupem do Vřídelní kolonády.

Hlasování bylo ukončeno.

Vřídlo Karlovy Vary

Počet hlasů: 121

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz