přeskočit k navigaci »

Sparkasse Karlovy Vary

Sparkasse Karlovy Vary
Stavba číslo:S08
Název stavby:Sparkasse Karlovy Vary
Přihlašovatel:BAU-STAV a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary, Divadelní 243/1
Charakter stavby:rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
březen 2019 - leden 2020
Investor:UCTAM Czech Republic and Slovakia s.r.o. , JUDr. Jiří Hermann PhD.
Architekt:PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. , Ing. arch. Lumír Berčík
Projektant:PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. , Ing. arch. Lumír Berčík
Zhotovitel:BAU-STAV a.s., Ing. Petr Novák, (technická spolupráce TIMA spol. s r.o.)
Stavbyvedoucí:BAU-STAV a.s. , Václav Hroch

Stručná charakteristika předmětu stavební zakázky:

Rekonstrukce památkově chráněného objektu.

Jedná se o rekonstrukci památkově chráněného objektu. Stavební pozemek je umístěn ve vnitřním lázeňském území, v městské památkové zóně, v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.

Stavba byla dle původního stavebního povolení zahájena v roce 2013. Přístavba a hlavní stavební práce byly ukončeny a objekt byl od 1.8.2016 ve zkušebním provozu do doby zahájení dalších stavebních prací v březnu 2019.

Budova byla postavena v roce 1906, resp. přestavěna v roce 1925. Vzhledem k tomu, že byla před lety započata kompletní rekonstrukce, která nebyla nikdy dokončena a následně došlo k několikaletému neprovozování budovy, tak se objekt před započetím stavebních prací nacházel ve velmi zanedbaném stavu.

Provedení kompletní opravy celého objektu bývalé spořitelny ve vysokém standardu, včetně všech technických zařízení a veškerých interiérových, exteriérových a dalších prací tak, aby byl vytvořen plně funkční celek v nadstandartním provedení celé stavby.

Stávající dispoziční řešení objektu bylo zachováno. V hodnotných interiérech nacházejících se v 1. až 3. NP (vstupní vestibul, schodiště, dvorana, zasedací síň) byly dokončeny restaurátorské práce. Kompletně bylo dokončeno 4. a 5. NP. Do stávajícího objektu bylo nově vloženo únikové schodiště a dva výtahy, propojující 1. NP až 5. NP. Obchodní prostory jsou v 1. NP až 4. NP. Ve 1. PP jsou technické a skladovací prostory. V 5. NP (podkroví) jsou prostory pro služby, zázemí (šatny a záchody personálu, kanceláře) a technické vybavení. Objekt a přilehlé zpevněné plochy jsou řešeny jako bezbariérové, stavba umožňuje i pobyt osob se ztíženou možností pohybu či orientace.

Byla provedena oprava střechy a klempířských prvků, oprava fasády a vnitřních omítek, repase a doplnění stávajících dřevěných oken, dveří vč. nového fládrování a doplnění nového historizujícího deštění kolem oken. Opravy a doplnění kamenných schodišť, repase, restaurování a doplnění kamenných, keramických dlažeb a vlysových podlah. Byla vytvořena ozdobná kamenná fontána v přízemí. Kompletně se provedla rekonstrukce podkroví, kde bylo vytvořeno zázemí (kanceláře).

Provedení instalace výtahů, rekonstrukce el. instalace, systému vytápění objektu, vzduchotechniky, měření a regulace, ZTI, EPS, EZS, SHZ . Byl zbudován Evakuační rozhlas, kamerový systém, rozvody WIFI, STA. Provedlo se nasvícení fasády. Byly repasovány a uvedeny do provozu fasádní hodiny, repasován byl i původní historický trezor. Kompletně se stavba vybavila historizujícím osvětlením, umocňujícím charakter a styl budovy.

Závěr:

Stavební pozemek je umístěn ve vnitřním lázeňském území, v městské památkové zóně, v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.

Budova „Sparkasse" je nemovitou kulturní památkou, vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 41634/4-4122.

Při realizaci stavby byl kladen velký důraz na zachování a obnovu dochovaných historických detailů v interiéru a na jejich citlivé doplnění novými konstrukcemi, které byly pro splnění účelu stavby nezbytné.

Lze konstatovat, že tímto citlivým přístupem a zejména důslednou spoluprací stavebníka s autorem projektu, zástupcem objednatele, technickým dozorem stavby a se zástupci státní památkové péče ve všech fázích rekonstrukce, bylo dosaženo pro všechny zúčastněné strany velice příjemného výsledku.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Sparkasse Karlovy Vary

Počet hlasů: 220

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz