přeskočit k navigaci »

Novostavba pavilonu budovy školy SŠŽ Sokolov

Novostavba pavilonu budovy školy SŠŽ Sokolov
Stavba číslo:P05
Název stavby:Novostavba pavilonu budovy školy SŠŽ Sokolov
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Sokolov
Charakter stavby:Novostavba budovy školy v Sokolově, samostatného pavilonu Střední školy živnostenské Sokolov
Období realizace
(Zpracování projektu):
duben 2023 - duben 2026
Investor:Karlovarský kraj, Mgr. Dalibor Blažek
Architekt:Ing. Václav Kouba – projektový ateliér, Ing. Václav Kouba
Projektant:Ing. Václav Kouba – projektový ateliér, Ing. Václav Kouba

Novostavba budovy školy v Sokolově, samostatného pavilonu Střední školy živnostenské Sokolov, se bude nacházet v areálu tohoto zařízení, nedaleko centrálního dopravního uzlu v intravilánu města. Budovy a pozemky, kterých se výstavba nového pavilonu týká,  jsou z velké většiny ve vlastnictví investora - Karlovarského kraje. Jeho záměrem je na nedávno uvolněném pozemku při ulici Dr. Kocourka postavit novou budovu školy, která bude součástí komplexu výše uvedené střední školy a jež bude propojena s její historickou budovou ve jmenovaném areálu. Realizací nového pavilonu dojde k potřebné integraci provozu školy, který je v současné době kvůli umístění jeho jednotlivých částí v různých budovách ve městě značně komplikovaný. K rozhodnutí  postavit nový pavilon přispěla i skutečnost, že jedna ze současných školních budov byla přenechána policejní škole. V novém pavilonu zároveň bude umístěno pracoviště odborného výcviku vyučovaných oborů.

Zóna města, v níž se komplex školy nachází, je charakteristická menšími stavebními objemy, které mají jak do ploch zastavění, tak do její výšky vlastnosti střední vilové zástavby. Areál školy se nachází ve svažitém území na okraji popisované vilové čtvrti, v části města nazývané Šenvert (kdysi Schönwerth). Plochy pro školu jsou vymezeny ulicemi Dr. Kocourka, Školní a Žákovská. Areál je charakteristický svou siluetou, jeho dominantou je historická budova školy (architekt Rudolf Wels, návrh červenec 1923). Budova je solitérní záležitostí, jež bude přímo propojena s navrženou novostavbou, dohromady budou tvořit jeden provozní celek.

Zároveň s výstavbou nové budovy bude konsolidován i areál školy. Nový pavilon je situován při komunikacích stávajících ulic, jež jeho hmotu vymezují ve vazbě na veřejná prostranství. Objem novotvaru je gradován, směrem vzhůru ubývá na velikosti. Hranolovitá stavba je završena ustupujícím střešním nástavcem, který ukončuje kubaturu stavby, na jejíž terase je osazen.

Venkovní plášť novostavby je navržen v soudobých a přitom nadčasových materiálech. Tělo stavby tvoří plochy pohledového betonu, které jsou pro průčelí základním materiálem a nutou. Venkovní plášť budovy je kombinací velkoplošného zasklení a klasických plných stěn. Prosklené plochy budou tvořeny lehkým obvodovým pláštěm strukturální fasády, jejich rozsah koresponduje s potřebami interiéru a provozu v něm, zároveň reaguje na konfiguraci reliéfu okolního terénu a komunikací. Plochy skla pláště jsou kombinovány s poli vyplněnými dřevěným, horizontálně orientovaným laťováním. Výrazným a charakteristickým prvkem venkovního pláště je clonící systém chytré fasády, který akcentuje horizontální členění stavby. Jeho vertikální žaluzie budou umožňovat lokální nebo i celkové zastínění jednotlivých místností v interiéru stavby. Clonící systém zakrývá téměř celou plochu jednotlivých průčelí, úměrně míře jejich prosklení. Partie stavby orientované na sever, které jsou ve vizuální konfrontaci s průčelími historické budovy, jsou proskleny v menší míře. Zde je situován hlavní vstup do budovy, který je zvýrazněn masivní hmotou kvádrovitého rizalitu, jehož podnož je volná a tvoří chráněné vstupní loubí. Z rizalitu vybíhá nad shromažďovací prostor před budovou deskovitá markýza, která zajistí zakrytí nástupního prostoru před deštěm a dalšími povětrnostními vlivy. Při hlavním vstupu do budovy nechybí identifikační tabule, která je zároveň prvním článkem orientačního systému novostavby pavilonu. Analogicky je řešen prostor pro zásobování a manipulaci při parkovišti u ulice Dr. Kocourka. Tam je markýza vytažena z plochy průčelí a kryje v loubí skryté prostory s exteriérovou rampou. Samostatným příběhem je zastřešení objektu novostavby pavilonu. Plochá střecha je pojata jako exteriérová terasa pro výuku, její plocha je řešena jako venkovní učebna, kde převažují trávníky a kultivovaná keřovitá zeleň. Kondici zelených ploch bude zajišťovat systém automatického zavlažování. Zelená střecha obklopuje střešní pavilon, který oproti základní kubatuře stavby ustupuje do jejího půdorysu. Jeho kubatura je ukončena plochou střechou, jejíž plocha je prolomena rozměrným světlíkem, jenž prosvětluje dvoranu s hlavním schodištěm. Po celém obvodě nástavce je vyložena deskovitá markýza se sloupovím, které jako loubí mohou zpříjemnit pobyt na terase po dobu výuky. Konstrukci prstence konzolovité markýzy pomáhá stabilizovat lanový systém, který spočívá na zastřešení ukončujícího nástavce. Jeho pavučina je reminiscencí strmých valbových střech historické budovy.

Propojovací kubatura krčku je horizontálně orientovanou hmotou, jejíž podnož je skryta v terénu. I jí završuje plochá střecha, která je prolomena linií světlíku, jehož osa je orientována ve směru dispozičního toku komunikace. Plochy průčelí jsou protrženy otvory s velkoplošným prosklením strukturální fasádou. Ani zde nechybí pole s dřevěným laťováním.

Okolní plochy v areálu jsou tvarovány podle konfigurace stávajícího terénu, jehož reliéf je do co možná největší míry respektován. Základní kompozici dvou rovnocenných hmot - historické budovy a nového pavilonu - propojených spojovacím článkem, kdy dominance historické budovy je respektována, doplňuje vzrostlá zeleň. Novotvar pavilonu situovaný na křížení ulic Dr. Kocourka a Žákovské doplňuje uliční zástavbu v linii ulice lemující vlakové nádraží. Novostavba vytváří v ulici akcent, jenž předznamenává existenci areálu školy v kontextu s historickou budovou. V ulici bude objem stavby určující, bude sloužit jako výrazný orientační bod.

Provozní řešení novostavby pavilonu je velmi složitou záležitostí, kterou determinovaly zcela rozdílné požadavky na provoz jednotlivých úseků umístěných v budově. Do jednoho celku jsou v pavilonu integrovány úseky odborného výcviku (obor pekař - cukrář, resp. aranžér a kadeřník), teoretické výuky a tělesné výchovy.


Veškerá prostranství a prostory ať v upravované části areálu, či v interiéru stavby, jsou navrženy jako bezbariérové. Pokud je nutné překonávat ve venkovním nebo vnitřním prostoru výškové rozdíly, jsou za tímto účelem schodiště vybavena výtahovými plošinami, mezi podlažími je transport pro osoby s omezením zajištěn přímo výtahy nebo plošinou umístěnou v šachtě. Jednotlivé úseky provozu jsou vybaveny tak, aby je mohly využívat osoby s omezením - hygienické vybavení, šatny, výukové prostory.

Areál střední školy získá realizací nového pavilonu nejen potřebné prostory pro výuku, získá také objem, který umožní provozní scelení komplexu. Ne příliš utěšené partie města lemující vlakové nádraží budou výstavbou nové budovy zatraktivněny, stavba se může stát principiální předlohou pro další obdobné investiční počiny v této zóně.

Hlasování bylo ukončeno.

Novostavba pavilonu budovy školy SŠŽ Sokolov

Počet hlasů: 795

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz