přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary, Sadová kolonáda - dílčí úprava

Karlovy Vary, Sadová kolonáda - dílčí úprava
Stavba číslo:S15
Název stavby:Karlovy Vary, Sadová kolonáda - dílčí úprava
Přihlašovatel:Statutární město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:revitalizace objektu
Období realizace
(Zpracování projektu):
2019-2020
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Architekt:Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o., Ing. Arch. Tomáš Šantavý
Projektant:Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o., Ing. Arch. Tomáš Šantavý
Zhotovitel:SVS 2000 spol. s r.o.

Sadová kolonáda
Sadová kolonáda je součástí Městské památkové zóny Karlovy Vary, která je uvedena na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO. Objekt se nachází v památkové zóně Karlovy Vary, vedené v rejstříku ÚSKP pod číslem 2134.

Rekonstrukce řešila repasi a opravu veškerých prvků Sadové kolonády, přesun výtoku Sadového pramene z objektu Vojenského lázeňského ústavu do interiéru Sadové kolonády, úpravu ploch v jejím okolí, doplnění osvětlení, kamerového systému, ozvučení a doplnění informačního systému.

Obnova objektu Sadové kolonády je podporovanou aktivitou v rámci projektu revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Sadové kolonády, která je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 27946/4-4052. Kolonáda prošla poslední obnovou v roce 2000.

Stručná historie objektu
Objekt Sadové kolonády se nachází ve střední části města Karlovy Vary na levém břehu řeky Teplé v sousedství Vojenského lázeňského ústavu, se kterým je propojen krčkem. Situován je v místech bývalé Winterovy zahrady, jež byla později parkově upravena (dnešní Dvořákovy sady). V letech 1880 - 1881 byl v Městském parku (ve Dvořákových sadech) postaven koncertní sál s restaurací zvaný podle dodavatele litinových prvků z Blanenských železáren Blanenský pavilon. Stavbu navrhli vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer. V průběhu stavby byl celý komplex koncertního sálu doplněn o krytou promenádní část, která jej spojila se Sadovým pramenem vyvěrajícím v suterénu Vojenského lázeňského ústavu. Podle tohoto pramene je kolonáda nazývána Sadovou.

Dnešní Sadová kolonáda vystavěná na základech z pískovcových kvádrů je již jen dílčím fragmentem rozsáhlé propojovací promenády mezi koncertním pavilónem a Sadovým pramenem. Je tvořena nárožními šestibokými pavilónky propojenými prostornou, padesát metrů dlouhou verandou krytou ozdobnou montovanou litinovou konstrukcí v neorenesančním stylu, zastřešenou obloukovou stříškou, která je nesena na štíhlých korintských sloupech se zdobeným litinovým zábradlím. Severovýchodní pavilón je obohacen o lyrický akt dívky Hygie od Ludmily Vojířové a Antonína Kuchaře. V jihozápadním pavilonu se nachází pramenní plastika ve tvaru hada z roku 2001 s vývěrem Hadího pramene umístěná na kamenném podstavci, na němž je též umístěna amfora s uchy symbolizujícími hady.

Obnova objektu
Obnova objektu proběhla v období od 1. 10. 2019 do 19. 6. 2020 podle projektové dokumentace zpracované Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. se sídlem v Praze.
Realizátorem stavby byla společnost SVS 2000 spol. s r.o. se sídlem v Ostrově.
Práce probíhaly při celkovém uzavření objektu.
Náklady na provedení stavby činily 8 631 530 Kč bez DPH, včetně DPH pak 10 444 151 Kč.

Sadová kolonáda bude i nadále sloužit svému původnímu účelu, tj. jako promenádní prostor a místo pro odběr teplé minerální vody lázeňskými hosty k léčebným účelům. Na objektu se provedly udržovací práce, došlo k přesunu výtoku Sadového pramene z Vojenského lázeňského ústavu do interiéru kolonády, asfaltová plocha před SV pavilonem byla nahrazena dlažbou z kamenné mozaiky.

Nově byly provedeny potrubní rozvody pro přívod termominerálních vod k jejich výtokovým místům, elektrické rozvody, byl instalován kamerový a ozvučovací systém, opraveno a rozšířeno osvětlení. Součástí stavby bylo doplnění informačních stojanů.

Udržovací práce představovaly ošetření litinových a dřevěných konstrukcí (opravu konstrukcí, obnovu nátěrů), ošetření uměleckořemeslných prvků Hadího pramene, zádlažby, omítaných ploch a střešní konstrukce včetně střešního pláště. V bezprostředním okolí kolonády došlo k ošetření a doplnění jímacích objektů, opraveny byly revizní vstupy do šachet termomenirálních rozvodů, provedly se terénní úpravy v okolí kolonády.

(Popis stavby byl převzat ze Závazného stanoviska vydaného Magistrátem města Karlovy Vary, odborem památkové péče dne 18.6.2018, z projektové dokumentace zpracované Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. z 02/2019, z popisu projektu pro potřeby dodací a upraven.)

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary, Sadová kolonáda - dílčí úprava

Počet hlasů: 80

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz