přeskočit k navigaci »

Víceúčelová naučná stezka klášter - město Teplá

Základní údaje o projektu

Hlavním investičním záměrem je zatraktivnit celou oblast zejména z pohledu cestovního ruchu a vytvořit tak turistům kvalitní a komfortní propojení mezi městem Teplá a Klášterem Teplá. Vlastní stavba víceúčelové naučné stezky spočívá v rekonstrukci či revitalizaci stávajících komunikací pro pěší a přilehlých zpevněných i nezpevněných ploch s informačními body po trase. Úprava začíná na Masarykově náměstí, pokračuje ulicí Fučíkova a ulicí ČSA až ke konci města Teplá, kde se napojuje na stávající stezku pro chodce a cyklisty, která vede až ke Klášteru Teplá. Propojením těchto dvou lokalit centrum města Teplá a Klášter Teplá vznikne ucelená trasa, která nenásilnou formou vytvoří prohlídkový okruh, k jehož zdolání vzhledem k terénním podmínkám nebude zapotřebí velké fyzické kondice a bude tedy přístupný všem věkovým kategoriím. Při správném a vhodném obsahovém naplnění naučné stezky se o lokalitu zvýší turistický zájem, což povede k vyššímu socioekonomickému výkonu regionu.

V rámci vlastních úprav díky novému rozvržení veřejného prostoru zejména parkovacích stání, chodníků a ploch zeleně, které budou doplněny vhodným mobiliářem, odvodňovacími prvky, osvětlením apod., dojde nejen ke zvýšení atraktivity daného úseku, ale i ke zvýšení bezpečnosti na uvedených veřejně přístupných komunikacích a plochách. Z důvodu nízkých intenzit automobilové i cyklistické dopravy se uvažuje i o vedení cyklistů v hlavním dopravním prostoru. S ohledem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu bude případně zdůrazněno vedení cyklistů pomocí značek cyklopiktokoridorů.

Jelikož se jedná o úpravu prostranství, která úzce souvisí s vlastní silnicí II/210, byl zahájen i projekt na vlastní rekonstrukci této komunikace. V rámci tohoto projektu dojde i k opravě jednoho klenbového mostu a technického propustku.

S ohledem na vybudování víceúčelové naučné stezky došlo i k přejmenování dvou ulic Fučíkova a ČSA na jednu ulici Klášterní.

Celkové investiční náklady včetně rekonstrukce vlastní komunikace II/210 činní cca 115 mil. Kč.

Prostor Masarykova náměstí

Masarykovo náměstí zaujímá plochu cca 16,5 tis. m2. Je rozděleno do dvou částí, kde pomyslnou dělící hranici tvoří průtah silnice II/210. Poloha náměstí je svažitá, což souvisí s celkovou polohou města.

Severní část, jejíž dominantou je kostel Svatého Jiljí, tvoří parkovou klidovou část náměstí. Jižní část, kde dominuje sloup Nejsvětější Trojice a kašna, by měla odpovídat stránce obchodní, společenské, shromažďovací a dopravní. Bohužel v dnešní době je především složka dopravy ta převažující.

Prostor ulice Fučíkova (Klášterní)

Ulice Fučíkova se již z části nachází v Městské památkové zóně. Pro jednotlivé parametry uličního prostoru platí stejné zásady jako v ulici ČSA. Délka upravovaného úseku je cca 530 m se šířkou uličního prostoru 8,6 – 15,5 m.

Ulicí je vedena cyklotrasa č. 362 v hlavním dopravním prostoru.

Prostor ulice ČSA (Klášterní)

Celková délka upravovaného úseku je cca 840 m s proměnlivou šířkou uličního prostoru (11,2 - 15,0 m). Komunikace pro pěší jsou umístěné převážně pouze po jedné straně, což nutí uživatele (chodce) přecházet vozovku z jedné strany na druhou, a to i v nepřehledných místech.

Hlasování bylo ukončeno.

Víceúčelová naučná stezka klášter - město Teplá

Počet hlasů: 2763

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz