přeskočit k navigaci »

BOHEMIA LIGNUM - truhlárna

Výrobní areál společnosti Stavební výplně a.s. na průmyslovém okraji Dalovic, který původně tvořilo několik objektů, sloužících jako výrobní či administrativní budovy, sklady a přístřešky, byl v minulosti dostavován nahodile a tvořil naprosto nesourodý a obtížně využitelný celek bez jasné koncepce. Vzhledem k jeho neuspořádanosti, rozdílnému stáří sousedících budov, špatnému technickému stavu i tepelným vlastnostem obvodových a střešních plášťů byla většina hal pro výrobu nevyhovující. Jejich energeticky vysoká provozní náročnost byla dlouhodobě neekonomická.

Všechny tyto faktory tedy vedly k naléhavé potřebě řešit situaci firmy rekonstrukcí všech objektů, včetně související infrastruktury v celém výrobním areálu. Proto byla v roce 2013 provedena jeho komplexní rekonstrukce. Nevyhovující a zchátralé objekty nechal investor, KALIBRA NOVA, s.r.o., odstranit a na uvolněném prostoru postavil novou výrobní halu, která umožňuje zvýšení produkce v hospodárném, bezpečném a moderním provozu, což je jeden z klíčových faktorů dalšího rozvoje firmy.

Zbývající využitelné objekty v areálu byly rekonstruovány a zatepleny. Součástí revitalizace byly také terénní úpravy, výstavba opěrné zdi a zpevněných ploch pomocí zámkové dlažby LIAPOR, aby kdysi nesourodý areál tvořil logicky provázaný celek s ucelenou korporátní tváří. Fasády jednotlivých objektů jsou barevně sladěny, čímž výrobní areál působí zcela homogenně. Přirozeně tak zapadl do okolní zástavby. V rámci revitalizace byly rovněž obnoveny a rozšířeny zelené plochy v areálu.

Nový skelet pro výrobní a administrativní část je postaven ze systému LIAPOR. Rekonstruované i nově vybudované objekty jsou technicky, esteticky a energeticky navrženy tak, aby odpovídaly nejvyšším současným nárokům. Jednotlivé činnosti spojené s výrobou stavebních výplní dnes na sebe plynule navazují. Nezanedbatelný je ale také jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí snížením energetické náročnosti všech objektů. Rekonstruované objekty byly osazeny novými výplněmi otvorů (s izolačním dvojsklem popř. trojsklem pro dodržení požadavku na součinitel prostupu tepla). Obvodový plášť nové výrobní haly je tvořen lehkými montovanými panely s dostatečnou tepelnou izolací. Zastřešení výrobní haly je z železobetonových vazníků.

Ze záměru investora, KALIBRA NOVA, s.r.o., těží v neposlední řadě také samotná obec. Na svém okraji získala nové moderní výrobní prostory s potřebným skladovým, administrativním a sociálním zázemím, které nahradily nevzhledné a zchátralé budovy.

Hlasování bylo ukončeno.

BOHEMIA LIGNUM - truhlárna

Počet hlasů: 298

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz