přeskočit k navigaci »

Stavební úpravy visuté lávky Loket - Zahradní ulice

Lávka pro pěší překračuje řeku Ohři a spojuje Revoluční ulici s městem v místě Zahradní ulice. Používá ji velký počet pěších. Po lávce je vedena turistická značená cesta, která je zejména v letních měsících hojně využívána.

V červnu roku 2010 byla provedena hlavní prohlídka stávající visuté lávky. Ta měla jedno pole s rozpětím 38 m, čtyři nosná lana nesoucí dřevěnou mostovku a dvě pomocná lana vynášející zábradlí. Vzhledem ke stavu ocelových kotevních rámů, který byl havarijní, bylo doporučeno uzavřít lávku pro veškerý provoz a co nejrychleji lávku opravit.

Po jednání se správcem a majitelem lávky (Město Loket) bylo rozhodnuto, že bude navržena nová lávka na stejném místě s využitím původní spodní stavby. Nejsou tak měněny majetkové poměry.

Na základě požadavku Povodí Ohře došlo k úpravě nivelity lávky tak, aby podhled lávky byl co nejvýše nad řekou. Původní tvar lávky byl prohnut dolů a původní konstrukční systém ani jiné uspořádání neumožňoval (lávka ležela na čtyřech lanech), takže nejnižší bod uprostřed řeky byl 920 mm pod stoletou vodou.

Kotevní sloupky lan byly značně zkorodované a kotvy lan obtížně přístupné pro údržbu. Proto byla navržena výměna nosné konstrukce lávky a změna systému ukotvení tak, aby byl systém kontrolovatelný a udržovatelný, ale charakter lávky zůstal zachován.

Nová lávka je opět navržena jako visutá s dřevěnou mostovkou. Nosnou konstrukci lávky tvoří 2 ocelová lana vedená přes sedla nízkých pylonů a ukotvená do stávajících opěr.

Nově navržený tvar visuté lávky je prohnut nahoru o 300 mm (oproti přímé) aby tak uprostřed lávky byla co největší rezerva pro plovoucí předměty při velké vodě. Aby bylo vzepětí nosného lana lávky dostatečné, byla zvednuta i výška pylonů o 600 mm. Celkové navýšení podhledu lávky uprostřed řeky je o 1 m oproti původnímu stavu a lávka je zde cca 100 mm nad stoletou vodou, na pravém okraji pole u nižší pravobřežní opěry je podhled lávky nejníže a to 250 mm pod stoletou vodou.

Technické řešení

Stávající opěry jsou masivní, z kamenných kvádrů, zřejmě pozůstatky po původním mostu. Původní spodní stavba (opěry z kamenného zdiva včetně přibetonované části na rubu opěry) jsou pro novou lávku opět využity. Za rubem těchto kamenných opěr je dobetonovaný blok s osazenými profily pro kotvení ocelových sloupků. Na opěry navazují plynule šikmé nástupní rampy nesené kamennými zídkami proměnné výšky. Dle mohutnosti spodní stavby soudíme, že zde byl v minulosti most, nikoliv pouze lávka.

Nejprve byla snesena stávající lávka. Odstranila se výdřeva, vyjmula se lana a kotevní tyče. V místě kotevních sloupků se odboural povrch betonu až po úroveň horní příruby zabetonované dvojice ocelových profilů a veškeré ocelové části nad touto úrovní se upálily.

Po odstranění staré konstrukce se přenosnou vrtnou soupravou vyvrtaly 4 šikmé vrty délky 4 m pro kotevní tyče a do vrtu se vsunula kotevní tyč s distančními tělísky. Vrt se vyplnil nízkotlakou zálivkou z cementové injekční směsi.

Aby tyč byla zakotvena v kamenné opěře, jsou tyče umístěny kolmo na směr tahu, a proto jsou netypicky namáhány částečně i na střih. Po osazení tyčí se osadil ocelový rám pylonu s navařenou kotevní deskou. Dotáhla se kotevní matice (s kulovou dosedací plochou). Sedlo rámu bylo navrženo o poloměru 288 mm a je opatřeno vrstvou zinku tloušťky 1 mm nanesenou metodou žárového stříkání. Kotevní svařenec a pylony jsou L profily spojeny do rámů, které jsou do opěr kotveny pomocí 28 závitových tyčí ø16 mm a dále jsou přivařeny k horním přírubám obnažených stávajících zabetonovaných profilů. Potom se osadila výztuž a horní plocha nad opěrou byla nadbetonována v podélném spádu. Betonová plocha bude opatřena pochozí nátěrovou protiskluzovou izolací.

Nosná konstrukce je lanová visutá konstrukce s dřevěnou mostovkou. Visutou konstrukci tvoří dvě ocelová lana na bocích lávky umístěná tak, aby se dala kdykoliv kontrolovat přímo z lávky. To je zásadní rozdíl oproti původní lávce, kde byla 4 lana pod podlahou lávky včetně kotvení, takže lana a jejich kotvení nebyla přístupná pro kontrolu. Nově navržená lana s průvěsem 1550 mm jsou vedena přes sedla nízkých pylonů a kotvena přes napínače do stávajících opěr prostřednictvím předpínacích závitových tyčí.

Lana jsou navržena ø32 mm. Lano je zakončeno kovanou žárově zinkovanou zalévací lanovou koncovkou s vidlicí. Byla provedena typová zkouška koncovky až do přetržení lana.

Lana jsou zakotvena přes napínače velikosti 51 mm. Napínače jsou vykované z vysokopevnostní oceli a opatřené žárovým pozinkováním. Čep procházející vidlicí a kotevním plechem má rovněž ø 51 mm. Napínač vyjma závitů bude natřen stejnou barvou jako rám.

Na ocelová lana jsou prostřednictvím závěsů zavěšeny dřevěné rámy. Svorky závěsů lan jsou navrženy ze dvou částí a uvnitř na styku s lanem budou opatřeny vrstvou zinku 1 mm nanesenou metodou žárového stříkání. Svorky jsou natřené stejnou barvou jako rám. Závěs z kulatiny ø 20 mm má na horním konci našroubovanou vidlici, která je propojena se svorkou lana čepem. Dolní konec závěsu je opatřen závitem a přes podložku do dřeva nese příčel rámu, zespoda je matice a kontramatka a nad příčlí je jedna matice.

Pochozí plochy tvoří dřevěné fošny, které jsou stykovány střídavě na každém druhém rámu. Zábradlí visuté lávky je dřevěné s vodorovnou výplní.

Dřevěné prvky jsou opatřeny ochranou proti UV záření, hnilobám a škůdcům a povětrnostním vlivům. Protikorozní ochrana nosné konstrukce a zábradlí byla provedena ve výrobně.

Hlasování bylo ukončeno.

Stavební úpravy visuté lávky Loket - Zahradní ulice

Počet hlasů: 113

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz