přeskočit k navigaci »

Protipovodňová hráz Královské Poříčí

Jednou z obcí, která v letech 2000 – 2012 zrealizovala výstavbu protipovodňového opatření (PPO) pomocí protipovodňové hráze je obec Královské Poříčí v okrese Sokolov v Karlovarském kraji.

Protipovodňová hráz chrání nejníže položenou historicky zastavěnou část obce Královské Poříčí před povodněmi, především před povodní na řece Ohři. Protipovodňová hráz se nachází mezi zastavěnou částí obce a řekou Ohře v celkové délce 747 m.

Protipovodňová hráz – délka 747 m

Zemní sypaná hráz, dl. 741 m je vytvořena z místního zemního materiálu ze zemníků provedených vedle hráze. Hráz je zhutněná na 95% PS. Zemní hráz je lichoběžníkovitého tvaru při šířce v koruně min. 3 m. Svahy hráze jsou 1:3 směrem k řece Ohři a 1:1,75 směrem k zastavěné části obce. Koruna i svahy jsou překryty zeminou schopnou zúrodnění a osety travní směsí.

Drátokošová stěna v dl. 121 m byla zhotovena na části stávající zemní hráze. Touto stěnou byla zajištěna v daném úseku potřebná výška protipovodňové hráze. Základem stěny je svislá nepropustná železobetonová stěna tl. 30 cm, výšky 3,5 m, z toho 1,8 m je založeno do zemní hráze a 1,7 m vyčnívá nad korunu zemní hráze. Betonová zeď je z obou stran opevněna drátokoši vyplněnými kamenivem. Provedené drátokoše vytváří z návodní strany řeky ochranu betonové zdi proti vodní abrazi.

Hradidlové stěny v tělese hráze jsou z důvodu příčné průjezdnosti hrází vybudovány dva úseky pro mobilní hradidla, které budou při povodni zahraženy mobilními hradidly. Jedná se o úsek v dl. 21 m „u vodáckého tábořiště“ a v dl. 6 m na „cyklostezce“ K. Poříčí – Loket. Hradidlové stěny se skládají z pevně zabudovaných svislých koncových sloupů a betonových vodorovných prahů mezi dvěma koncovými sloupy a dále pak z mobilních středních sloupů a hradidel, která jsou v období mimo povodňové nebezpečí uložena ve skladu.

Přehražení náhonu, potoka a odběrné objekty

Přehražení náhonu v dl. 23,2 m slouží při nepovodňových stavech k převádění vody z náhonu do Ohře pod tělesem protipovodňové hráze potrubím ø 600 mm.

Při povodňových stavech se potrubí uzavírá vřetenovým šoupátkem, tím je zamezeno zpětnému vzdutí vody z řeky Ohře do náhonu. Voda z náhonu při uzavřeném šoupátku vtéká do „odběrného objektu“ a je přečerpávána čerpadly přes hráz do řeky Ohře

Přehražení Pstružného potoka v dl. 14,5 m slouží při nepovodňových stavech k převedení vody z potoka do Ohře pod tělesem protipovodňové hráze potrubím ø 1000 mm.

Při povodňových stavech na řece Ohři se potrubí uzavírá vřetenovým šoupátkem. Tím je zamezeno zpětnému vzdutí vody z řeky do Pstružného potoka. Voda z Pstružného potoka při uzavřeném šoupátku vtéká do „odběrného objektu“ a čerpadly je přečerpávána přes hráz do řeky Ohře.

Odběrné objekty pro čerpadla na náhonu a na Pstružném potoce jsou betonové podzemní objekty umístěné v hrázi. Jsou tvořeny přívodním potrubím ø 1000 mm, osazeným v čelních zídkách na náhonu či potoce. Přívodní potrubí zajišťuje přítok vody do prostoru odběrného objektu (jímky).

Zde jsou umístěna čerpadla v ocelových svislých rourách ø 711 x 7 mm, která zároveň tvoří výtlačné potrubí. Výtlačná potrubí jsou vyvedena na návodní svah hráze, který je upraven jako skluz. Čerpaná voda po skluzu stéká do řeky Ohře. Celý skluz je opevněn dlažbou z lomového kamene.

Mimo povodňový stav jsou čerpadla vyzvednuta z potrubí a umístěna v uzamykatelných plechových přístřešcích nad odběrnými objekty. Při povodňových stavech jsou čerpadla pomocí kladkostroje spuštěna do výtlačných rour. Chod osazených čerpadel se zapíná automaticky při dosažení hladiny na „náhonu“ 394,15 m n.m. a na „Pstružném potoce“ 394,10 m n.m.

Pročištění náhonu – délka 354 m

V rámci výstavby objektu byla obnovena část bývalého vodního náhonu. Náhon slouží k odvedení povrchové vody a především k odvedení průsakové vody „za hrází“.

Technologická část

Pro přečerpávání vody z náhonu je použito vrtulové čerpadlo EMU typ KPR 340 – 4 pro přečerpávané množství cca 200 l/s.

Pro přečerpávání vody ze Pstružného potoka je použito 2x vrtulové čerpadlo EMU typ KPR 340 - 4 a 1x typ KPR 340 – 15 pro celkové přečerpávané množství cca 870 l/s.

Čerpadla na náhonu i Pstružném potoce jsou před začínající povodní spuštěna do ocelových svislých rour ø 711 x 7 mm.

Elektrické rozvaděče RM 11 s příslušenstvím jsou vybaveny pro jištění, napájení a automatický provoz s možností individuálního chodu i souběhu při max. přítocích. Rozvaděče jsou instalovány na hrázi u odběrných objektů (SO 03) v elektropilíři.

Elektrocentrála a dieselagregát

Jedná se o dostatečně kapacitní mobilní zařízení, které slouží jako záložní zdroj elektrické energie k pohonu čerpadel při výpadku elektrické sítě.

Hlasování bylo ukončeno.

Protipovodňová hráz Královské Poříčí

Počet hlasů: 113

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz