přeskočit k navigaci »

Proboštství v Chlumu Sv. Maří

Proboštství Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou je součástí barokního areálu poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a Maří Magdalény a křížovnického kláštera v jihovýchodní části obce Chlum Sv. Maří (Maria Kulm).

Historie památky

Již ve 13. století v těchto místech podle legendy našel v lískovém keři u cesty sokolovský řeznický tovaryš milostnou gotickou sošku sedící Panny Marie s Ježíškem. Ač byla odnesena, stále se vracela na stejné místo. Nálezce proto nad ní vystavěl jednoduchou dřevěnou stříšku. Koncem 13. století vystavěl jakýsi bednářský tovaryš nad soškou dřevěnou kapli, ke které začali putovat věřící ze širokého okolí. V sousedství kaple byla poté založena osada Chlum, zmiňovaná prvně roku 1341. S rostoucím počtem poutníků přibývalo lapků, kteří přepadávali zbožný lid v hlubokých lesích. Roku 1383 proto majitel zdejšího statku rytíř Jindřich z Reissengrünu daroval řádu Křižovníků s červenou hvězdou 60 jiter půdy a vytvořil nadání pro dva křížovnické kněze z Kynšperka nad Ohří, aby u kaple působili. Když Jindřichův syn zemřel jako bezdětný, odkázal celý statek křížovníkům. Roku 1383 zde byla zřízena samostatná nadace a křížovníci si zde vybudovali svůj konvent. V době kolem roku 1400 byl v místech původní kaple vystavěn gotický poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a Maří Magdalény. Při kostelu byla následně založena fara. Během husitských válek byl v roce 1429 kostel vypálen. Při následné obnově v letech 1482-1492 byl kostel rozšířen na dvoulodní, třemi masivními pilíři dělenou stavbu. Během 15. století se osada Chlum začala pomalu měnit na městečko. Mezitím roku 1469 osvobodil velmistr řádu Mikuláš Puchner místní obyvatele od všech robot, aby se mohli lépe věnovat rostoucímu počtu poutníků, a udělil jim privilegium konat při poutích trhy. Dne 4. října 1618 byl Chlum protestantskými šlechtici z okolí dobyt a vypleněn. V době po třicetileté válce však znovu vzrůstal počet věřících, kteří navštěvovali zdejší poutě. Za působení faráře Antonína Františka Helma proto povýšil v roce 1687 pražský arcibiskup a velmistr Jan Bedřich Valdštejn zdejší faru na proboštství a bylo přikročeno k výstavbě nového poutního areálu. V letech 1687-1728 byl následně vybudován rozsáhlý hodnotný architektonicky jednotný barokní areál poutního chrámu a přilehlého kláštera podle plánů Kryštofa Dienzenhofra mistrovým polírem Wolfgangem Braunbockem. Poutní barokní chrám byl obklopen symetricky komponovaným otevřeným ambitem s nárožními kaplemi. Samotné proboštství bylo poté vystavěno v letech 1723-1728 a zaujalo severní frontu areálu. Největší rozkvět zdejších poutí nastal ve druhé polovině 18. století, kdy Chlum sv. Máří patřil k nejnavštěvovanějším poutním místům v celé zemi. Jeho oblibu nedokázaly omezit ani josefínské reformy. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé války se po křížovnících duchovní správy na krátkou dobu ujali dominikáni. Koncem 50. let 20. století bylo bývalé proboštství přeměněno na ubytovnu budovatelů elektrárny Tisová a později byly jeho budovy využity jako depozitář sbírky církevního umění. V roce 1958 byl celý areál poutního kostela a přilehlého kláštera a proboštství zapsán na seznam kulturních památek. Nebyl však udržován a postupně zchátral. Po návratu křížovníků s červenou hvězdou prochází od roku 1992 tento jedinečný poutní areál postupnou rozsáhlou obnovou, která je spolufinancována z prostředků ministerstva kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.

Architektura památky

Objekt proboštství z let 1723-1728, oddělený úzkým dvorem od středového traktu, zaujímá severní frontu klášterního areálu. Trojkřídlá dvoupatrová barokní budova se zaoblenými nárožími je kryta mansardovými střechami s pálenou krytinou. Severní průčelí objektu je v ose zdůrazněno plochým rizalitem s pilastry a štítem. Vnější stěny objektu jsou členěny vpadlými lisenovými rámci. Patra jsou opticky oddělena profilovanou římsou. Některé místnosti jsou zaklenuty, většina je však plochostropá, krytá fabionovým stropem se štukovou výzdobou.

Hlasování bylo ukončeno.

Proboštství v Chlumu Sv. Maří

Počet hlasů: 323

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz