přeskočit k navigaci »

Poutní areál Maria Loreto ve Starém Hrozňatově

Historie památky:

Barokní poutní areál Maria Loreto ve Starém Hroznatově nechali vystavět v letech 1664-1689 v souvislosti s obnovováním mariánského kultu v oblasti tehdejší majitelé zdejšího panství chebští jezuité. Základní kámen areálu položil dne 3. října 1664 tepelský opat Raymund Wilfert. Samotná poutní kaple Panny Marie Loretánské byla postavena v letech 1664-1665. Dne 15. listopadu 1665 byla v kapli uložena milostivá soška Panny Marie Loretánské a spolu s dokončenou loretou slavnostně vysvěcena biskupem z Regensburgu. Již v roce 1667 byla v nové kapli sloužena první mše a do areálu dorazilo první procesí. V letech 1675-1683 byly poté kolem lorety vystavěny kryté ambity. Současně se stavbou poutního areálu byla zahájena výstavba několik kilometrů dlouhé Velké křížové cesty. Celý poutní areál byl poté s vydatnou pomocí místních obyvatel a s přispěním mecenášky hraběnky Marie Františky z Heisensteinu a dalších dárců dokončen v roce 1689. Poutní areál Maria Loreto se následně stal oblíbeným a významným poutním místem a putovala k němu častá procesí. 

Barokní poutní areál Maria Loreto je tvořen ústřední kaplí Panny Marie Loretánské blokového typu, vystavěnou podle vzoru Svaté chýše (Santa Casa) v renesanční bazilice v italském Loretu. Na oltáři v kapli je postavena vyřezávaná milostivá soška Panny Marie Loretánské z roku 1664 v hodnotném stříbrném korunovačním plášti, která je kopií Černé Matky Boží Loretánské. Kolem lorety jsou vystavěny kryté otevřené ambity s nárožními kaplemi, obklopující vnitřní nádvoří, tzv. rajský dvůr. Nad vstupem do areálu je situována věž se zvonicí a na východě uzavírá areál šestnáctiboký farní kostel sv. Ducha. Z údolí stoupala původně k poutnímu areálu několik kilometrů dlouhá Velká křížová cesta s 29 zastaveními, zbudovaná podle jeruzalémské Via dolorosa.

Již v 70. letech 17. století se začaly šířit zprávy o zázračném vyléčení věřících skrze prosby ke zdejší milostivé sošce. K poutnímu areálu přicházeli průvody věřící z Čech, Bavorska a Saska. Po zrušení jezuitského řádu Josefem II. v roce 1777 připadl poutní areál pod správu farnosti v Chebu, později byla u potního areálu Maria Loreto zřízena samostatná farnost, ke které patřilo několik okolních obcí a vsí. V roce 1915 proběhly v poutním areálu Maria Loreto velkolepé oslavy 250. výročí vysvěcení milostivé sošky.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva se poutního areálu Maria Loreto ujali čeští duchovní správci. Poslední bohoslužba zde byla sloužena roku 1951. Následně byla zdejší oblast zahrnuta do nepřístupného pohraničního pásma a opuštěný a neudržovaný poutní areál postupně chátral. V roce 1952 vyhořela vstupní věž se zvonicí. Během druhé poloviny 20. století bylo rozkradeno či zničeno veškeré vnitřní zařízení, střechy objektů se začaly propadat a zdivo se postupně hroutilo. Areál následně postupně zarostl náletovými křovinami. Koncem 80. let 20. století byl dokonce na celý areál vydán demoliční výměr.

Po znovuotevření pohraničí v roce 1989 začali ke zdevastovanému poutnímu areálu Maria Loreto přicházet první poutníci. Bývalý poutní areál v havarijním stavu byl tehdy převeden zpět do majetku církve. Prostředky na obnovu areálu se však tehdy nenašly a opuštěný objekt dál chátral.

Obnova památky:

V roce 1992 založil zdejší rodák, Ing. Anton Hart, v bavorském Waldssasenu Spolek pro zachování a podporu poutního místa Maria Loreto. Během deseti let se spolku podařilo získat finanční prostředky na obnovu areálu ve výši dva miliony marek. Rozsáhlá nákladná rekonstrukce poutního areálu Maria Loreto probíhala v letech 1992-2010 za česko-německé spolupráce. Obnova některých částí areálu byla zařazena do programu ministerstva kultury ČR na záchranu architektonického dědictví. Projekt záchrany poutního areálu byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti Ministerstva kultury, městem Cheb a krajským Památkovým ústavem.

První říjnovou neděli roku 1993 se u zdevastovaného poutního areálu Maria Loreto uskutečnilo první velké česko-německé setkání za účasti plzeňského biskupa Františka Radkovského. Roku 1994 se u příležitosti výročí 330 let od založení poutního areálu konala první česko-německá pouť. Během pouti byla znovu vysvěcena obnovená kaple Panny Marie Loretánské. V roce 1996 vysvětil biskup František Radkovský dokončený kostel sv. Ducha, ve kterém byly poté během sezony slouženy pravidelné měsíční bohoslužby. V následujících letech byly obnoveny ambity s nárožními kaplemi. V letech 1997-1999 byly obnoveny a znovu vysvěceny poslední dochované kaple Velké křížové cesty. V roce 2000 byla v místech bývalého hřbitova vybudována meditační zahrada.

Od roku 2003 zajišťují v době sezóny návštěvnický provoz v obnoveném poutním areálu členové chebského Spolku Maria Loreto. Duchovní správu zajišťuje chebská farnost. V červnu roku 2006 zástupci obou spolků a chebské farnosti podepsali dokument Maria Loreto: Místo smíření a setkávání, načrtávající základní poslání a dlouhodobou vizi rozvoje poutního místa. Během sezony jsou areálu pravidelně každých čtrnáct dní slouženy české mše svaté, jednou měsíčně pak mše německé. Několikrát ročně jsou k poutnímu areálu Maria Loreto pořádány české i německé poutě. Dle záznamů průvodcovské služby ročně poutní areál navštíví více než 10 tisíc poutníků a turistů z celé Evropy.

Podrobné informace o historii a popis poutního areálu Maria Loreto ve Starém Hrozňatově

Hlasování bylo ukončeno.

Poutní areál Maria Loreto ve Starém Hrozňatově

Počet hlasů: 251

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz