přeskočit k navigaci »

Městský dům čp 69 - vstupní objekt podhradí

Objekt je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 14495/4-4361. Nachází se v Městské památkové rezervaci stanovené výnosem Ministerstva kultury České republiky ze dne 29. 12. 1979 pod č.j. 24 756/79-VI/1 o prohlášení historického jádra města Loket za památkovou rezervaci a je uveden v souhrnném seznamu pod bodem B jako ostatní památky bez uvedení bližší specifikace.

Z urbanistického pohledu objekt uzavírá na východní straně Zámeckou ulici a přechod drobné městské zástavby na farní kostel. Objekt stojí samostatně těsně při severní straně spodní části příjezdové komunikace ke hradnímu areálu hradu Loket. Podélná osa zhruba obdélníkového půdorysu objektu č.p. 69 je souběžná s osou této přilehlé komunikace. Stavba je terasovitě založená v zářezech na úbočí skalní ostružiny, na které se nalézá samotný hradní areál. Severní strana objektu je v terase přilehlá k opěrné zdi rampy příjezdové hradní komunikace v její horní části. Přilehlý prostor ke kamenné zdi rampy tvoří skromný zadní dvorek objektu. Západní strana přivrácená ke kostelu je parapetní zídkou oddělena od kamenného schodiště ke hradu pro pěší. Východní strana výškově kopírující skalní výhoz je volně pohledově otevřená přilehlé parkovací ploše.

Samotný objekt je dvoupodlažní s podkrovním prostorem pod sedlovou střechou. Přízemí je částečně severně zapuštěno do skalního masivu. Nad přízemím je patrné patro, které severní stranou je v úrovni dvorku a do uličního jižního průčelí je patrné jako druhé nadzemní podlaží. Boční štíty kopírují terasovité založení na skalním masivu. Sedlová střecha v podélné ose objektu má strmější spád (cca 55°).

K Hlavním současným stavebním problémům patří problematika podmáčení objektu a vliv negativního působení srážkové vody, potažmo statické poruchy objektu, dožívající krytina, a dodatečné pozdější necitelné stavební úpravy, a dále napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznými houbami.

Technické řešení

Objekt č.p. 69 má tři podlaží bez podsklepení, půdorys obdélníkového tvaru o velikosti cca 10,450 x 6,225 m a výška objektu od podlahy 1.NP po hřeben sedlové střechy je cca 10,350 m.

  • Část stavební - výměna krovu (střešní krytina šindelová), 3 vikýře na jižní straně střechy a 1 na straně severní, výměna stropních konstrukcí, statické zajištění objektu, odstranění vlhkosti a podmáčení objektu (drenáž, vzdušný systém, izolace), přezdění některých částí svislých konstrukcí, nové příčky, okna, dveře, nové vnitřní a vnější omítky, kovářské, zámečnické a klempířské prvky.
  • Zařízení pro vytápění staveb - rozvod ústředního topení s otopnými tělesy.
  • Zdravotechnika - nové vnitřní rozvody kanalizace a vody v přízemí, 1. patře a podkroví.
  • Plynová zařízení - vnitřní rozvod plynu, osazení plynového závěsného kotle s průtokovým ohřevem TV v deskovém výměníku v přízemí objektu (výkon kotle do 25 kW, odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu turbo zdvojeným potrubím přes střechu objektu).
  • Elektro - vnitřní rozvody elektro, hromosvod (4 svody).
  • Napojení objektu na inženýrské sítě - je stávající; nová přípojka plynu a venkovní schodiště není předmětem tohoto řízení (řešeno samostatně).

Dispozice a nové využití objektu

Navržené nové využití vychází z potřeb nového majitele, který s tímto záměrem objekt odkoupil. Objekt bude vstupním zázemím správy hradního areálu s centrální pokladnou pro návštěvnickou veřejnost.

V přízemí je navržen prostor pokladny, bude doplněn prodejně informačním zázemím. Pro obsluhu pokladny je vyřešeno sociální zázemí a je zde situováno technické zázemí objektu.

V patře jsou umístěny dva inspekční pokoje pro příležitostné ubytování a zázemí externích pracovníků pro potřeby správy hradu.

Podkrovní prostor je využit pro ostatní správu hradu, tvoří ho dvě komory s chodbou se sociálním zázemím.

Z venkovních úprav je řešeno zpřístupnění dvora objektu (v úrovni patra) schodištěm z podesty stávajícího přístupného schodiště na hrad.

Hlasování bylo ukončeno.

Městský dům čp 69 - vstupní objekt podhradí

Počet hlasů: 355

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz