přeskočit k navigaci »

Loket - městský dům čp. 59

Loket - městský dům čp. 59

Původní, patrně ještě dřevěný městský dům byl vystavěn patrně již v průběhu 13. století v nově vzniklém královském městě Loket (Elbogen). Dům byl patrně poškozen během rozsáhlého požáru města v roce 1352 a znovu snad v průběhu bojů města se Šliky v letech 1473-1474, kdy vyhořel zdejší hrad včetně města v podhradí. Nejstarším známým vlastníkem domu byla Margaretha, vdova po měšťanovi Martinovi Streckerovi, od které dům odkoupil v roce 1647 za 100 zlatých truhlář Michael Schmidt. Následně patrně došlo ke stavebnímu zhodnocení objektu a roku 1653 prodal Michael Schmidt dům za 150 zlatých Adamu Heidlerovi. V roce 1700 poté zdědila dům s hospodou vdova Marie Playerová.

Během ničivého požáru města dne 26. ledna 1725 městský dům vyhořel spolu s se sousedním pivovarem a sladovnou a dalšími 126 měšťanskými domy. Požár se vyhnul jen radnici, části hradu a opevnění. Škody na světských budovách tehdy dosahovaly přes 100.000 zlatých a následně proto proběhla rozsáhlá barokní obnova města.

V roce 1734 zdědil dům s hospodou po své matce Marii Playerové měšťan a soukeník Christoph Player. V tereziánském katastru z let 1755-1756 je u domu uvedena jako majitelka dcera Christopha Playera, Johanna Kroppová. Podle dědičného k právovárečnému obytnému domu tehdy patřila zahrada v Litmici, pole, zadní městské pole, Loučský potok a další majetek včetně lesů. Roku 1803 byl právovárečný městský dům Karla Götzla, syna Johanny Götzlové, dříve Kroppové, prodán ve veřejné dražbě Franzisce Kundschurové za 1.150 zlatých a následně roku 1830 manželům Antonu a Sabině Bayerovým za 962 zlatých.

Od konce 19. století bylo poté vlastnictví městského domu rozděleno vždy na několik dílů. Například od roku 1902 vlastnil jednu třetinu domu Johann Herold. Zřejmě z této doby pochází označení „Heroldhaus". Od roku 1921 vlastnil část domu karlovarský stavitel Ernst Ertl, který vypracoval projekt na rekonstrukci objektu, který nebyl tehdy zřejmě v příliš dobrém stavu. Zahájená rekonstrukce pokračovala poté v roce 1932, kdy došlo rovněž k vybudování záchodů ve všech patrech. Posledními majiteli domu se stali roku 1942 Franz a Emma Reinerovi.

Po roce 1945 získal dům do správy Místní národní výbor v Lokti. V bezprostřední blízkosti objektu došlo následně k demolici pivovaru a bloku památkově hodnotných domů, na jejichž místě vznikl park. Roku 1953 došlo nakonec ke konfiskaci domu do majetku státu, který jej vložil do vlastnictví MNV v Lokti. Podle technické zprávy ke generální opravě z roku 1958 se dům nacházel v havarijním stavu. Během rekonstrukce bylo nahrazeno ztrouchnivělé hrázděné zdivo s hliněnou výplní, vybudováno příslušenství pro stávající bytové jednotky a na celé budově bude provedena nová fasádní omítka. Dne 21. prosince 1963 byl poté městský dům čp. 59 v Lokti zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 31336/4-670. V roce 1970 se následně stal dům součástí nově vyhlášené městské rezervace na území historického jádra města Lokte.

Podle zprávy z roku 1984 byl obytný dům, ve kterém tehdy bydleli dva nájemníci, opět v havarijním stavu. Obvodové stěny z hrázděného zdiva se rozestupovaly, v horním podlaží došlo k vypadnutí celých vyzděných částí mezi trámy. Rovněž interiéry domu nutně potřebují některé nezbytné udržovací opravy. Následná rekonstrukce byla provedena Městskou organizací bytového hospodářství v Lokti u příležitosti 750. výročí založení města.

Již v roce 1993 však podle statického posudku vykazoval objekt opět závažné poruchy, došlo k naklonění štítu a vyklonění celé hrázděné konstrukce obvodového zdiva v úrovni uložení střešních krokví. Pro odlehčení konstrukce krovu doporučil statik náhradu těžké pálené krytiny za lehčí krytinu. V roce 1999 následně provedli tehdejší vlastníci domu Bedřich a Marie Štojdlovi rekonstrukci obytného domu čp. 59 a jeho adaptaci na penzion s restaurací podle projektové dokumentace z roku 1990 od R. Klofáče ze společnosti Geoindustrie Stříbro, která zahrnovala výměnu střešní krytiny, opravy komínů, výměnu poškozených prvků krovu a jeho ošetření proti biologickým škůdcům a dřevokazným houbám, výměnu klempířských prvků a zřízení hromosvodu s celkovými náklady ve výši 400.000 Kč.

V letech 2015-2016 přistoupili nový majitelé Jakub Fajt a Barbora Slauková k celkové rekonstrukci a modernizaci domu čp. 59 s penzionem za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. Během stavebních prací došlo k doplnění a výměně stavebních výplní oken a dveří, odvlhčení základového zdiva, vytvoření nových omítek a k celkové rekonstrukci vnitřních prostor a jejich adaptaci pro provoz pensionu.

Popis objektu:

Menší dvoupatrový nárožní obytný dům na nepravidelné parcele ve svahu se zděným přízemím a hrázděnými patry s profilovanými dřevěnými římsami a profilovanými zhlavími trámů. Úzké hlavní štítové průčelí domu je v přízemí prolomeno velkým obdélným okenním otvorem se segmentovým záklenkem, v omítaném zděném patře pak dvojicí obdélných dvoukřídlých oken. Druhé vystupující hrázděné patro na dřevěné konzolové římse o dvou okenních osách obdélných dvoukřídlých oken je završeno bohatě členěným trojúhelným hrázděným štítem s dvojicí sdružených obdélných oken v ose a drobný obdélným okénkem ve vrcholu.

Čtyřosé zalomené dvoupatrové podélné uliční průčelí je ve zděném přízemí při nároží prolomeno klasicistním portálem se segmentovým záklenkem, doplněným kamenným ostěním s prostými sokly a římsovými hlavicemi, původně vynášejícími dnes již odstraněnou plastickou paspartu se středovým klenákem. Druhý obdélný vstup se segmentovým záklenkem je situován po pravé straně od lomu průčelí. Vystupující hrázděná patra na dřevěné konzolové římse jsou prolomena obdélnými šestidílnými dvoukřídlými okny. Dvorní průčelí domu je členěno třemi okenními osami. Omítané stěny objektu jsou členěny pilastry a hrubými plastickými omítkami ve vložených rámcích. Pilastry dosedají na ustupující sokl podle sklonu terénu. Kolem okenních a vstupních otvorů je vyvedeno hladké orámování.

Sedlová střecha krytá diagonálně kladenými šedomodrými eternitovými šablonami s plastickou imitací břidlice je prolomena sedlovými vikýři se svislým čelem a dvojicí omítaných komínů z plných pálených cihel, zakončených hlavicí ve tvaru komolého jehlanu.

Místnosti v přízemí i patrech domu jsou plochostropé, kryté záklopovými, nebo trámovými stropy. Jednotlivá podlaží dělí střední chodba se schodištěm na dvě části. Z nárožní místnosti v přízemí je schodištěm, zaklenutým klesající valenou klenbou z lomového kamene, a průchodem s mírně lomeným nadpražím přístupný sklep pod jihozápadní částí domu. Sklepní prostora s valenou kamennou klenbou se stopami šalování a téměř půlkruhovými čely bez patek je situována kolmo k delšímu zadnímu průčelí objektu. V pravém traktu se nachází přímé schodiště do patra. Nosným prvkem krovu jsou dvě vaznice, kde hlavní vaznice probíhá od štítu až k protilehlému štítu a zhruba uprostřed rozpětí je podepřena sloupem a dvěma vzpěrami.

Hlasování bylo ukončeno.

Loket - městský dům čp. 59

Počet hlasů: 1002

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz