přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty

Statutární město Karlovy Vary zahájí v letošním roce výstavbu Haly pro míčové sporty. Hala bude postavena jižně od KV Arény v jihozápadním rohu budovaného areálu v sousedství plaveckého bazénu, na který i urbanisticky navazuje a vytváří s ním jednotnou linii. Na západní straně bude na halu pro míčové sporty navazovat Centrum zdraví a bezpečí. Mezi halou a tréninkovou halou KV Areny bude vybudováno parkoviště, které naváže na sousední parkoviště mezi bazénem a KV Arenou.

Obsahová náplň objektu „Haly pro míčové sporty“ vychází z poptávky po halových prostorech pro širokou škálu míčových sportů, které v Karlových Varech citelně chybí. Hřiště o rozměrech 48 x 30 m a výšky 10 m umožňuje konání soutěžních utkání prakticky ve všech halových míčových sportech, zejména pak v basktebalu, volejbalu, floorbalu, házené, tenisu, sálové kopané apod. Hala je dimenzována na 560 diváků. Vybavení haly bude odpovídat reglementům národních lig hraných míčových sportů.

Navrhovaná hala by měla navíc plnit funkci tréninkového centra. Pro potřeby maximálního využití co největším počtem oddílů v daném čase je požadována větší šířka hrací plochy, než je pro většinu sportů obvyklé, toto řešení však umožní příčné umístění hřišť a větší využití haly. Jednotlivá hřiště budou navzájem oddělena závěsnými roletami či sítěmi. Tomuto předpokládanému využití haly odpovídá i vyšší počet šaten.

Architektonický výraz budovy bude jednoduchý a účelný (jednoduché fasády obložené plechem) v návaznosti na už vybudované stavby areálu – KV Arenu a plavecký bazén.

Hala je navržena o této kapacitě:

  • Hrací plocha 48 x 30 m, výška prostoru 10 m.
  • 1. NP - Šatnové zázemí (2 velké oddílové šatny s vlastním sociálním zázemím, 8 šaten se společným sociálním zázemím vždy pro 2 šatny, šatna trenérů, šatna rozhodčích, sklady sportovního náčiní).
  • 2. NP - Posilovna, šatny veřejnosti M+Ž, administrativa (3 kanceláře + zázemí).
  • Bufet + VIP prostory.
  • Hlediště pro 560 diváků a WC M+Ž.

Objekt haly pro míčové sporty je celkových rozměrů cca 67,3 x 44,2m, s výškou hřebene +14,000 m.

Z hlediska výškového se jedná o částečně podsklepený objekt (směrem do svahu) se dvěma nadzemními podlažími v částech zázemí. Prostor hřiště haly je otevřen až ke střeše.

Z hlediska konstrukčního je objekt navržen jako železobetonový prefabrikovaný skelet v kombinaci s monolitickými stěnami. Založení budovy je navrženo hlubinné na velkoprůměrových pilotách v kombinaci se základovou deskou. Střecha nad halou bude tvořena obloukovými ocelovými příhradovými nosníky, část střechy je plochá a bude tvořena stropní konstrukcí. Hlavní objekt je navržen jako jeden dilatační celek.

Možnosti dopravního řešení jsou pevně dané hotovými komunikacemi a plochami v okolí. Základní připojení je přes obslužnou komunikaci kolem KV Arény na stávající komunikační síť – tj. na Západní ulici. Obslužná komunikace je dnes připojena stávajícími křižovatkami na Západní ulici. První je stávající okružní křižovatka u tuhnického jezu a druhá je křižovatka tvaru T za výjezdem z okružní křižovatkou u mostu Kpt. Jaroše.

Pro potřebu míčové haly je naplánováno parkoviště v prostoru mezi halou pro míčové sporty a stávající obslužnou komunikací. Toto je obdobou vedle postaveného parkoviště před objektem bazénu. Obě parkoviště jsou od sebe odděleny spojovací cestou pro pěší a zelenými plochami.

Parkoviště bude přímo připojeno čtyřmi vjezdy z uvedené obslužné komunikace. Přes toto parkoviště se bude projíždět po komunikaci podél haly.

Spojovací cesta bude sloužit pro návštěvníky bazénu i míčové haly a bude přímo navazovat proti terase mezi tréninkovou a sportovní halou, kam je zaústěna nová lávka přes Západní ulici. Prostor mezi budovami haly pro míčové sporty a bazénu bude rozšířen na zpevněnou plochu s odpočinkovými prvky, kam bude také možno zajet přes snížený obrubník k trafostanici umístěné pod schody na terasu podél haly.

Parkoviště haly je řešeno obdobně jako před bazénem. Na komunikace parkoviště jsou oboustranně umístěna kolmá stání s výjimkou první severní větve, kde je stání navrženo jen jednostranně. Tato první větev se předpokládá jednosměrná pro vjezd na parkoviště. Řady stání jsou od sebe oddělená ostrůvky se zelení, šířky 2m.

Celkem je zde umístěno 118 stání, z toho 8 pro invalidy. Stání mají šířku 2,50m, pro invalidy 3,50 event. zdvojené stání šířky 5,80m. Autobusy budou mít stanoviště u KV Arény.

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty

Počet hlasů: 677

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz