přeskočit k navigaci »

Kaple Nejsvětější Trojice, Verušičky

Historie památky

Obecní barokní kapli Nejsvětější Trojice nechal vystavět v roce 1740 držitel zdejšího panství Franz Ladislaus Josef Nesslinger ze Schelchengraben. Kaple vznila na nevýrazném pahorku při postranní příjezdové cestě na jihovýchodním okraji obce Verušičky (Klein Werscheditz). Dne 19. října 1740 proběhlo slavnostní vysvěcení kaple. Od roku 1741 byla nová majitelka verušičského statku Marie Alžběta Kfelířová ze Zakšova, rozená Caretto z Millesimo, povinna platit ročně částku 100 zlatých ve prospěch kaple. Roku 1882 zbudovali tehdejší majitelé panství Verušičky manželé Josef a Vilhelmína Hetzlovi z Helldorfu pod kaplí rodinou kryptu. Ještě v roce 1927 byla kaple renovována tchýní držitele panství Verušičky, Luisou Däumling, která tehdy na zdejším zámku bydlela. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple užívána k původním účelům a započala její devastace. Po roce 1946 byla otevřena a vypleněna hrobka pod kaplí. Vnitřní vybavení kaple bylo zničeno a rozkradeno. Po roce 1948 byla bývalá kaple využita pro ustájení dobytka. Poté zůstala prázdná a postupně chátrala. Dne 15. května 2000 byla kaple Ministerstvem kultury zapsána na seznam kulturních památek. Dnes se již bývalá kaple v majetku církve nachází v havarijním stavu. Velká část střechy kaple je bez krytiny, krovy jsou částečně zborcené do interiéru a hrozí definitivním zřícením. Z věžičky zbyla pouze spodní část dřevěné konstrukce. Boční přístavky jsou bez zastřešení úplně. Zdivo koruny obvodových zdí se začíná uvolňovat. Fasádu již stavba ztratila úplně. Chybí okna i dveře kaple a objekt je tak volně přístupný. Vnitřní zařízení již dávno chybí. Stavba nemá v katastru nemovitostí zapsaného vlastníka. Pozemek pod ní, stavební parcela č. 38, patří obci Verušičky.

Architektura památky

Jednolodní barokní kaple na půdorysu širokého obdélníku s odsazeným téměř čtvercovým presbytářem bývala krytá šindelovou sedlovou střechou se sanktusovou věžičkou nad závěrem. Na severní a jižní straně presbytáře jsou připojeny čtvercové přístavky sakristie a postranní kaple. Vstupní západní průčelí kaple se vyznačuje obdélným portálem vchodu s kamenným ostěním s uchy a obdélným oknem se segmentovým záklenkem v ose nad ním. Nároží opticky zvýrazněné mohutnými lizénami je nad mohutnou profilovanou římsou završeno monumentálním volutovým štítem. Štít má prohnutá postranní křídla a drobné, na koso postavené čtvercové okénko v ose v členitém rámci s klekánkem, završeným vpadlým trojúhelníkovým frontonem. Podélné stěny lodi i presbytáře jsou prolomeny po jednom obdélném, segmentem zakončeném okně. Vnější stěny kaple bývaly hladké, bez členění.

Jednolodní vnitřní prostor kaple býval plochostropý, krytý rovným stropem s fabionem. Presbytář, oddělený polokruhovým triumfálním obloukem, je zaklenut plackou nabíhající na úseky říms s čabrakami. Klenba bývala zdobena štukovým zrcadlem. Triumfální oblouk je polokruhový, nesený pilíři s výraznými hlavicemi. V lodi kostela bývala umístěna dřevěná kruchta s balustrovým zábradlím, jejíž střed polokruhově vybíhal do prostoru. Okna se segmentovým záklenkem byla umístěna ve štukových, volutovitě se stáčejících rámcích. Vnitřní zařízení kaple tvořily původně tři oltáře. Oltář Srdce Ježíšova byl vysvěcen v roce 1922. Pod západní částí lodi se nachází krypta z roku 1882 se zbytky vyrabovaných rakví.

Hlasování bylo ukončeno.

Kaple Nejsvětější Trojice, Verušičky

Počet hlasů: 350

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz