přeskočit k navigaci »

Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar

Popis návrhu stavby a její funkce

Předmětem projektu je cyklostezka se smíšeným provozem cyklistů a chodců, v krátkém (617,7 m) ale technicky velice náročném úseku podél Ohře od okružní křižovatky u Kauflandu až po areál obchodního centra Varyáda. Navíc se jedná až na výjimky o velmi zanedbané území.

Hlavním kapacitním parametrem je šířka cyklostezky, ta je 3,5 m plus krajnice 0,75m +0,50 m, což odpovídá dle TP 179 cca kapacitě max. 150 – 300 chodců/h v obou směrech (pro více chodců už by bylo třeba navrhnout oddělený provoz) a min. 150 cyklistů/h, v závislosti na počtu chodců.

Šířka 3,5m byla zvolena s ohledem na výhledový stav - odbočení plánované cyklostezky podél Chodovského potoka a z toho plynoucí navýšení intenzity cyklistické dopravy.

Hlavní funkce je rekreačně turistická (cílem je samotná jízda na kole), v menší míře se pak jedná o funkci dopravní (rezidenti – přeprava k cíli). Cyklostezka bude také občasně sloužit Povodí Ohře k údržbě toku.

Význam stavby

Záměr vybudování „Cyklostezky podél Ohře“ vyplynul z důvodu potřeby hlavní cyklostezky Karlovarského kraje podél řeky Ohře, jako přirozené spojnice atraktivních míst Karlovarského kraje. Cyklostezka povede Karlovarským krajem od hranic se SRN až k hranici s Ústeckým krajem. Tato cyklostezka bude tvořit a někde už tvoří tzv. páteř pro napojení ostatních cyklostezek, proto je také často nazývána jako páteřní cyklostezka Karlovarského kraje.

Vedení cyklostezky v okolí řeky Ohře, mimo místní komunikace a silnice II. a III. tř., má za cíl vytvořit podmínky pro sportovní vyžití cyklistů, zvýšit bezpečnost silničního provozu (tím, že se cyklisti přesunou z komunikací pro motorová vozidla na cyklostezku) a umožnit i rodinám s dětmi nebo tělesně postiženým bezpečný pohyb. Celá stezka je řešena bezbariérově dle platných předpisů. V zimních měsících se sněhovou pokrývkou je možno zřídit stopy pro běžecké lyžování.

Hlavní objekty stavby

SO 101 Cyklostezka

Tato cyklostezka propojuje dva dokončené úseky, a tím byla její poloha předurčena.

V rámci daných možností musel projektant respektovat požadavky Povodí Ohře, dendrologického průzkumu a problematiku soukromých pozemků pro umístění cyklostezky.

Cyklostezka je místní komunikací funkční skupiny D2 s vyloučením motorové dopravy.

Minimální směrový poloměr je R = 30,00 m a min. výškový poloměr je 100 m.

Cyklostezka je navržená s jednostranným sklonem 2% vždy k řece, s oboustrannými obrubníky.

Úroveň víceletých vod měla podstatný vliv na návrh nivelety komunikace. Bylo přihlédnuto k nejhorším stavům v jiné části cyklostezek v Karlových Varech a byla přijata zásada nezhoršení výškové úrovně těchto stavů u předmětné cyklostezky. Stezka bude při vyšších hladinách zatápěna, je pod úrovní stoleté a místy i pětileté vody. Při volbě skladby vozovky bylo přihlédnuto k požadavkům Povodí Ohře na únosnost a zabránění vymílání vozovky při velké vodě. Opevnění cyklostezky proti velké vodě je uvedeno ve vzorových řezech.

SO 201 Lávka přes Chodovský potok

Lávka pro cyklisty a pěší přes Chodovský potok je jednopólová ocelová příhradová konstrukce s dolní mostovkou, v půdorysu je ve směrovém oblouku o poloměru 100 m a zakružovacím oblouku o poloměru 370 m. Spodní stavba lávky je navržená z gabionů. Pochozí plochu tvoří dubové fošny.

  • Délka přemostění: 22,50 m
  • Délka nosné konstrukce: 23,10 m
  • Volná šířka lávky: 3,50 m
  • Zatížení: 4 kN/m2 dle ČSN 73 6203

Kompletní pole lávky bude vyrobeno v mostárně a dovezeno na stavbu, kde bude osazeno na elastomerová ložiska na opěrách.

SO 202 Zárubní zeď

Jedná se o zeď z KB bloků celkové délky 130,83 m převážně za budovou Katastrálního úřadu. Zeď je vysoká od 0,50 do 2,95 m nad cyklostezkou. KB bloky jsou uloženy vodorovně, různé výšky jsou řešeny výškovými úskoky. Základ zdi je z cca 5 vrstev (asi 950 mm) pod cyklostezkou z důvodu ochrany před podemletím a namrzáním. Stabilita zdi je řešena přidáním jednoho až dvou sloupců kotevních prvků. Horní tři vrstvy KB bloků se probetonují.

Kvůli zachování průtočného profilu řeky Ohře a na základě požadavku Povodí Ohře je okraj cyklostezky posunut do svahu až pod oplocení objektu katastrálního úřadu.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar

Počet hlasů: 1277

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz