přeskočit k navigaci »

Císařské lázně Karlovy Vary

Stručný popis historie stavby

  • O realizaci objektu Císařských lázní Karlovy Vary (CLKV) bylo rozhodnuto městskou radou KV v roce 1892.
  • Pro stavbu bylo zvoleno místo.
  • Projekt zpracovala vídeňská arch. kancelář Fellner und Helmer v letech 1892 – 1895.
  • Objekt CLKV byl uveden do provozu v roce 1895 jako jedno z nejprestižnějších lázeňských zařízení v Evropě, určené pro nejzámožnější klientelu.
  • Původně městskou radou schválený rozpočet ve výši 500 000 zlatých se v průběhu stavby vyšplhal na dvojnásobek.
  • Rozsáhlá stavební adaptace byla provedena v letech 1947 - 1955 pod vedením arch. Leo Šimona.
  • Provoz objektu jakožto lázeňského zařízení byl ukončen začátkem 90. let 20. století.
  • V roce 2010 byla budova CLKV prohlášena za Národní nemovitou kulturní památku.
  • V současné době je celý objekt využíván pouze příležitostně pro jednotlivé akce společensko-reprezentačního charakteru a jako reálná kulisa pro občasné filmové produkce.

Popis revitalizace

Náš urbanisticko-architektonický koncept Revitalizace CLKV zůstává v podstatě zachován beze změn, obrys budovy a přístupy k objektu CL zůstávají nezměněny. Novostavba technicko-servisní budovy na místě demolice stávajícího objektu někdejšího rašelinového pavilonu kopíruje stávající půdorys i výškové proporce původního objektu. Mírná změna je pouze v orientaci příjezdu a příchodu k této budově, přičemž návaznost na ulici Mariánskolázeňskou je zachována beze změn.

V architektonickém pojetí exteriéru hlavní budovy CL je zcela důsledně dodržován původní architektonický výraz domu. Na hlavních průčelích bude předmětem revitalizace CL pouze důsledná oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a veškerých dekorativních prvků, výměna otvorových výplní bude provedena vesměs restaurátorským způsobem, pouze prvky neopravitelné budou replikovány. Bude identicky vyměněna střešní krytina a repasovány veškeré klempířské a pasířské dekorativní prvky na střechách a na kopulích.

Do dnes volného nádvoří podkovovitého půdorysu bude vestavěn nový koncertní a kongresový sál s parterem, podiem a balkonem a nad ním ještě bude umístěn sál pro instalaci muzejní expozice. Tento muzejní sál bude opět dvouúrovňový - s obvodovou galerií. Nad prostorem výstavního sálu navrhujeme plně prosklenou střešní konstrukci. Střecha bude mít sedlový tvar s malým spádem a její hřeben nepřevýší okolní stávající hřebeny střech obvodového podkovovitého traktu budovy CL.

Námi navrhovaný arch. koncept rekonstrukce, adaptace a dostavby budovy CLKV je založen na kontrastu, a sice na kontrastu důsledné restaurace vysoce hodnotných existujících prostorů a výtvarně architektonických prvků vůči návrhu prostorů, konstrukcí a povrchů nových. Těmito novými prostory, míníme zde zejména prostory vestavované do stávajícího nádvoří, tedy koncertní sál a nad ním sál muzejní, ale i prostory v existujících částech budovy CL, které však naplňujeme novým funkčním programem (foyer pro koncertní sál v suterénu, zdevastované prostory ve třetím podlaží, event. podkrovní prostory v kopulích).

Vestavbu do existujícího nádvoří koncipujeme jako samostatný stavební korpus, který bude i po stránce stavebně-konstrukční a v souladu s tím i po stránce interiérově-architektonické, svébytným počinem. Vodorovné stropní konstrukce budou neseny systémem štíhlých pilířů a na tyto pilíře budou i „přivěšeny“ obvodové půdorysně obloukovitě tvarované stěny koncertního sálu v zadní části a na bocích sálu. Tyto stěny budou mírně skloněné i ve svislém řezu, a to z důvodu dynamiky úzkého vysokého meziprostoru, který těmito stěnami vytváříme. Hlavním důvodem pro toto řešení je zde pohledově zachovat lícovou i rubovou stranu existujících skleněných monumentálních vitrají v oknech hlavního reprezentativního schodiště. Popisované obvodové stěny koncertního sálu budou řešeny jako sendvičové a na jejich líci přivráceném do sálu bude realizován akustický obklad dle požadavků prostorové akustiky a dle požadavků požární bezpečnosti (musí být nehořlavý). Vlastní interiérový koncept zahrnuje vodorovnou (nikoli stupňovitou) podlahu s nezabudovanými poločalouněnými sedadly se sklopným sedákem, podium pro účinkující se sektorem pevným a sektorem výsuvným pro možnost realizovat v sále i koncerty symfonického tělesa s plným personálním kontingentem (80 instrumentalistů + pěvecký sbor) a promítacím plátnem pro regulérní filmovou projekci. Posluchačský sektor v parteru je samozřejmě řešen bezbariérově a s příslušným počtem míst pro vozíčkáře. Do prostoru sálu je vložena konstrukce balkonu do tvaru U, přičemž celočalouněná sedadla zde budou pevná, ukotvená do stupňovité podlahy. Strop sálu bude vytvořen tvarovaným profilováním podhledové konstrukce se systémem osvětlovacích, ozvučovacích, požárně-bezpečnostních a větracích elementů. Počítáme však i s tím, že viditelným tělesem pod stropem bude universální ocelový zavěšený demontovatelný nosník pro možnost navěšení scénických reflektorů.

Hlavní přístupové cesty na balkon sálu budou řešeny vloženými samonosnými konstrukcemi ve formě můstků opatřených celoskleněným zábradlím, podél nichž bude opět přiznaná mezera a přístupový koridor tím získá na lehkosti a vzdušnosti.

Halový prostor pro muzejní expozici situovaný nad sálem koncertním je taktéž řešen jako dvoupodlažní v kaskádovém uspořádání. Do tohoto muzejního prostoru naopak necháváme propsat původní obvodovou stěnu lázeňského nádvoří s existujícími původními okenními otvory. Event. doplnění profilace na těchto oknech, která původně byla bez jakéhokoli tvarového dekoru, budeme ještě precizovat ve spolupráci s odborníky z Památkového ústavu. Popisovaný prostor muzejní haly v této fázi navrhujeme nikoli detailně a dogmaticky, ale naopak s velkou mírou flexibility, neboť ideový koncept muzejních expozic je nyní teprve ve stádiu zrodu a nechtěli bychom tudíž kolegům muzejníkům nějak negativně omezit jejich tvůrčí rozlet. V rámci dosavadních průběžných konzultací s budoucím provozovatelem muzea bylo dohodnuto, že muzejní prostory ve 2.NP budou zaměřeny na historii lázeňství, prostory ve 3.NP na historii MFF KV.

Zastřešení halového muzejního prostoru navrhujeme ve formě ocelové příhradové subtilní konstrukce sedlového tvaru plně prosklené. Zasklení zde bude provedeno systémem subtilních zasklívacích lišt. Na spodním líci ocelové střešní konstrukce uvažujeme s možností lokálně podvěsit zastiňovací posuvné horizontální žaluzie. K technicistnímu vzhledu interiéru muzejního prostoru přispějí i kruhové výustky vzduchotechniky osazené v pravidelném rozmístění v jeho obvodových stěnách.

Účelem námi navrhované novostavby servisního objektu CLKV na půdorysu demolovaného objektu bývalého a dnes zcela zdevastovaného tzv. Rašelinového pavilonu je poskytnout prostor pro všechny nezbytné technické a provozní funkce zajišťující provoz hlavní historické budovy CLKV. Tyto technické prostory jsou situovány do dvou podzemních podlaží, nad terén vystupují pouze nezbytné technické prvky (větrací šachty, únikové schodiště, nástupní stanice nákladního zásobovacího výtahu, …). Stropní konstrukce je upravena pro pojíždění osobními vozidly a bude zde jednopodlažní pozemní parking. Nadzemní část servisního objektu je tvořena primárním ocelovým tyčovým rastrem, na nějž je sekundárně nasazen drobnější rastr napnutých lanek ve formě treláže. Vlastní „fasáda“ domu bude celoplošně vytvořena z popínavých stálezelených keřovin.

V architektonickém pojetí exteriéru SO jsme se zaměřili - jelikož se jedná pouze o to sjednotit a scelit jednotlivé technické aparatury společnou kapotáží - na vyabstrahování této „skořápky“ od jakýchkoli výrazových a slohových souvislostí s okolními objekty. Zastáváme totiž architektonický názor, který každému objektu dává svébytné právo na svůj vlastní výraz odpovídající pravdivě a bez přetvářky době svého vzniku. Reminiscence na historické souvislosti, pakliže používáme, používáme je v sofistikované náznakové rovině, nikoli v rovině přejímání, opisování či kopírování architektonických článků okolních historických budov.

Interiérové řešení a vybavení nábytkem je námi koncipováno s ohledem na to, že jedná se o adaptaci historické budovy CL, která byla nedávno prohlášena za národní kulturní památku, tudíž každý existující umělecký či umělecko-řemeslný prvek nebo architektonický článek jsou ze zákona přísně chráněny. Tomuto faktu podřizujeme návrh nábytkového vybavení v historických prostorech v přední části budovy. Kolorit interiérů historických částí navrhujeme ideově v barevné škále odvozené z barevnosti původního fládrování, neboli valérovanou škálu teplých hnědých a béžových tónů, dle účelu oddělujeme prostory barevností tapet, v odbytové (kavárenské) levé části předního traktu CLKV budou laděny v textuře do béžovo červených odstínů, v komunikačním centru v pravé části předního traktu CLKV do béžovo a modrozelených odstínů a ve společenské části v podlažích do béžovožlutých či béžovohnědých odstínů v textuře. V návrhu mobiliáře ideově odlišujeme design nábytku administrativní a účelové části od pojetí designu společenských a výukových prostor.

Náš projekt však zahrnuje i vestavbu (novostavbu) do existujícího nádvoří, jejíž architektonické řešení koncipujeme naprosto soudobě. Dostáváme tím do našeho konceptu potřebné napětí a kontrast a tudíž tento kontrast dotahujeme a gradujeme i v záležitosti nábytkového a ostatního interiérového vybavení.

Navrhujeme maximální použití výrobků typové nebo typově upravené produkce, ale v památkářsky exponovaných místech je nezbytné použít individuálně navržený a vyrobený design, včetně zařízení dochovanými nábytkovými kusy restaurovanými dle dobových fotografií.

Hlasování bylo ukončeno.

Císařské lázně Karlovy Vary

Počet hlasů: 1162

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz