přeskočit k navigaci »

Centrum technického vzdělávání Ostrov

Projekt Centra technického vzdělávání v Ostrově vzešel z restrukturalizace místního středního odborného školství. Strojní průmyslová škola a učiliště opustí nevyhovující objekty a spojí se v uvolněné budově bývalé základní školy, která bude pro specifické potřeby nového centra rekonstruována a dostavěna.

Ostrov nad Ohří představuje ucelený urbanistický soubor v duchu socialistického realizmu. I když architektura bytových domů i veřejných budov, koncepce uliční sítě a městských prostorů mají poměrně velkorysá měřítka, představuje předpokládaná kapacita 750 studentů a 90 pedagogů objem, který v zástavbě Ostrova nemá konkurenci. To vyžaduje hledat optimální vztah k zrnitosti a měřítku původní struktury.

Architektonické a stavební řešení

Stávající budova školy představuje kvalitní typizovanou školní budovu, která má svou polohou, hmotovým a architektonickým řešením pevné místo v původním urbanistickém konceptu. Architektonické řešení předpokládá změnu hlavní orientace z dosavadního jižního průčelí budovy školy do kolmého směru, který ústí do prostranství před městským úřadem a na Lidickou třídu. V této ose je koncipována nová hlavní přístupová komunikace směřující k novému vstupu a do dvoran školy. Paralelně, ale výškově odděleně, je vedena obslužná komunikace obsluhující severní zásobovací vstupy do budovy. Vnitřní provozní členění školy při tom využívá stoupajícího terénu.

Řešení se snaží o nalezení kompromisu mezi dvěma požadavky: definováním společenské role veřejné budovy a racionálními stavební náklady. Odpovědí je maximálně kompaktní hmota, která se snaží minimalizovat zastavěnou plochu, zemní práce i exteriérový plášť. Komunikace uvnitř budovy jsou sdružovány do shromažďovacích prostor, které dávají škole společenskou dimenzi a do kterých je možné orientovat místnosti. Zkompaktnění a propojení původní budovy a přístavby je natolik intenzivní, že vzniká jediný objekt. Obě části jsou překryty novou plochou střechou se systémem šedových světlíků. Odstraněním střechy se odstranil i problém výhradní orientace původní školy kolmo k přístupové cestě, takže objekt se stal k oběma směrům neutrální. Změnila se i jeho proporce – původní podélná hmota osazená na vrstevnici se stala téměř centrální.

Návrh se snaží posunout výraz budovy od výhradně institucionálního k industriálnímu. Použití šedové střechy snahu o industriální výraz korunuje a zároveň naznačuje velkorysé vnitřní prostory. Fasáda původní budovy je ponechána v klasickém řádu stěna versus otvor. Tento řád je s programovými nuancemi hloubek a barevnosti ostění aplikován i na přístavbu. Z vnějšku kompaktní hmota budovy je uvnitř bohatě strukturovaná. Na dvoutrakt původní budovy doplněný do trojtraktu navazuje skelet v modulaci 6 x 6 m. V rámci takto definované prostorové mřížky jsou umísťovány jednotlivé funkce kolem velkorysých atrií. V původní hmotě školy jsou situované učebny pro teoretickou a v přístavbě pak pro praktickou výuku. Atria jsou hlavními komunikačními prostory i srdcem stavby. V rytmu školního zvonění jimi pulzují studenti mezi základními funkčními celky školy, jsou to místa sdružování, setkávání a navazování kontaktů.

Základní údaje

  • plocha pozemku: 23 900 m2
  • zastavěná plocha: 4 300 m2
  • obestavěný prostor: 53 000 m3
  • parkovací stání: 90
  • učebny: 31
  • odborné učebny a dílny: 28
  • studenti: 750 osob
  • vyučující: 90 osob
  • náklady na stavbu: 413 miliónů Kč vč. DPH

Hlasování bylo ukončeno.

Centrum technického vzdělávání Ostrov

Počet hlasů: 145

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz