přeskočit k navigaci »

Administrativní budova bss Báňské stavební společnosti

Předmětem stavby byla rekonstrukce kancelářské budovy vybudované koncem šedesátých let minulého století jako sídlo tehdejších Báňských staveb státního podniku. Tato budova v posledních letech dosluhovala a zejména z tepelně technického hlediska vyžadoval její stav rekonstrukci.

Budova je souborem výškové budovy o 5 nadzemních a jednom podzemním podlaží, spojené přízemním vestibulem s objektem stravovacího charakteru. Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet systému MS 69, opláštěný kombinací zděných štítových stěn a lehkého zavěšeného celoskleněného pláště z Boletic. Plocha fasády je 2200 m2 a plocha střech 1050 m2.

Návrh stavebních úprav vycházel z potřeby dosáhnout kvalitního zateplení v kombinaci s elegantním architektonickým řešením a to vše při nízkých finančních nákladech.

Zateplení ploché střechy bylo provedeno pomocí spádových polystyrenů se souvrstvím asfaltových pásů jako krytinou. Zděné části budovy byly zatepleny běžně používaným kontaktním zateplovacím systémem.

Poměrně netradiční způsob byl zvolen pro zateplení lehkého obvodového pláště, původně tvořeného boletickými panely. Původní plášť byl kompletně odstraněn s výjimkou nosného ocelového roštu, který byl podroben spolu s obnaženými částmi ŽB skeletu komplexní sanaci. Zateplení nově tvoří desky běžného izolantu (polystyrenu a minerální vaty), které jsou pouze po obvodě opatřeny drážkou. Takto upravené desky se vkládají a utahují do systému vodorovných a svislých lišt, které přesně pasují do připravených drážek v izolantu. Lišty se šroubují na původní ocelovou konstrukci. Izolant je tak přes lišty přikotven na konstrukci původně nesoucí boletické panely a není nutné provádět žádné vyzdívky ani jiné konstrukce. Takto připevněný izolant se následně stejně jako u běžného zateplovacího systému opatří stěrkovací hmotou s výztužnou tkaninou a vrchní probarvenou omítkou. Díky propojení se zbytkem budovy, kde byl použit klasický zateplovací systém, získala budova jednotný vzhled.

Výhodou takového systému bylo také to, že naprostá většina prací proběhla z vnější strany objektu a zásah do vnitřních prostor budovy byl tedy minimální. Díky tomu nebylo nutné přerušit provoz v budově a kromě omezení chodu v kancelářích po dobu 2 dní (postupně dle předepsaného harmonogramu) proběhla celá rekonstrukce za plného provozu.

Architektonické řešení vycházelo z vize objekt co nejlépe usadit do okolní zástavby a vytvořit jednoduchý, čistý a zároveň moderní vzhled. Výsledkem byl návrh s jasným vodorovným členěním budovy. Této vize bylo dosaženo předsazením oken na vnější stranu ocelové konstrukce a návrhem oken propojených meziokenními sloupky do jednotného okenního pásu. Okna a sloupky jsou opláštěny hliníkem lakovaným tmavě zelenou barvou stejně jako průběžné parapety, které ještě podtrhují vodorovné členění. To vše v kombinaci s reflexními skly a firemními barvami fasády dodává budově požadovaný vzhled.

Hlasování bylo ukončeno.

Administrativní budova bss Báňské stavební společnosti

Počet hlasů: 64

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz