přeskočit k navigaci »

Zámecká věž, Zámecký výtah a plato Zámeckého vrchu - celková revitalizace

Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu
Stavba číslo:P03
Název stavby:Zámecká věž, Zámecký výtah a plato Zámeckého vrchu - celková revitalizace
Přihlašovatel:Statutátní město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:občanská vybavenost
Investor:Statutární město Karlovy Vary
Projektant:Ing. Václav Kouba

Území okolo Zámecké věže patří k rodinnému stříbru města, jedná se o jeden z nejstarších reliktů původní karlovarské zástavby, jejíž kořeny sahají až do středověkých dob. Věž je posazena na skalním ostrohu, jedná se o pozůstatek hradu císaře a krále Karla IV. Příkaz k jeho vybudování mohl Karel IV. dát snad již kolem roku 1349, kdy zde upravoval lesní poměry na Loketsku. Podle místní tradice se tak stalo roku 1358, kteréžto datum přešlo později do povědomí jako údajné založení lázeňského města.
Zájmem Statutárního města Karlovy Vary je vytvořit ve věži muzeální expozici, jejíž součástí bude i exkursní trasa v podzemí pod platem dnešního parkoviště. Tato by měla poskytovat zájemcům informaci o historii Karlových Varů od jejich založení až po současnost. Předpokládá se, že v rámci prohlídky budou mít možnost návštěvníci ochutnat místní lázeňské speciality v kavárně, která bude součástí expozice. Tato záležitost by měla fungovat nezávisle na provozu expozice, vždy se však bude jednat o minoritní náplň - interiér kavárny je přizpůsoben exkursní trase muzea. Zájmem města je také využívat nově konvertované prostory ve věži pro slavnostní příležitosti (svatební obřady, vítání občánků, promoce, ale i jednání rady města, apod.). Kromě nové náplně v Zámecké věži by rádo město zrevitalizovalo prostranství před ní - nově upravená plocha by měla sloužit jako veřejné klidové prostranství, které bude vyhrazeno pouze pro pěší a bude z něj vyjmuta jakákoliv doprava. Zrevitalizován do důstojné podoby by měl být i Zámecký výtah, včetně obou svých stanic, který bude i nadále sloužit jako prvek vertikální veřejné dopravy ve městě.
Základním předpokladem, z kterého vychází stavební program celého záměru, je, že se na platě při donjonu Zámecké věže nachází pod současnou komunikací četné relikty stavebních aktivit, které budou vypovídat o historii vývoje této části území. Lze předpokládat, že přibližně na úrovni podlahy sklepení věže se nachází někdejší prostranství hradního nádvoří, či pozůstatky po podzemních prostorech hradního paláce (nebo pomocných objektů). Tyto relikty byly v průběhu doby zastřeny stratigraficky dalšími stavebními aktivitami navazující výstavby. Záměrem je provést plošný archeologický odkryv a nalezenou situaci prezentovat nejširší veřejnosti.
Komplex chystaného muzea zahrnuje Zámeckou věž samotnou, Zámecký výtah a plato před Zámeckou věží.
Zámecká věž a její historická expozice budou samostatným celkem. Sama o sobě bude odděleným provozem, který zajistí funkci jak prioritní a převažující exkursní trasy, tak i kavárny, která bude přidanou hodnotou při návštěvě věže. Kavárna i expozice se budou v odbytových a výstavních prostorách prolínat, zázemí však bude oddělené. Zejména v letních měsících bude jistě velmi atraktivní venkovní odbytová plocha kavárny situovaná nad terasami někdejší Zámecké kolonády, jejíž vybavení bude rozmístěno na platě při věži v těsné vazbě na podzemní část expozice pod platem Zámeckého vrchu.
Předzahrádka kavárny volně přechází do veřejného prostranství, které navazuje na Zámecký vrch. Již bylo zmíněno, že tyto plochy budou určeny pouze pro pěší, automobilová a motocyklová doprava budou z této zóny vyloučeny. Pod platem tohoto prostranství budou situovány podzemní sály expozice muzea, které odhalí nálezovou archeologickou situaci. Sály v podzemí jsou též samostatným úsekem, který je ale součástí exkursní trasy muzea. Veřejné prostranství při věži bude mít reprezentativní charakter, bude sloužit pro relaxaci a oddych, jeho součástí bude i pěší koridor umožňující přístup k Zámeckému výtahu.     
Tento bude samostatnou a provozně oddělenou částí, výtah bude i v dalším období pomáhat s transportem mezi Lázeňskou ulicí a Zámeckým vrchem. Výtah bude mít vyšší přepravní kapacitu - tak jako kdysi budou v jeho tubusu k dispozici dvě kabiny. Budou upraveny spodní a vrchní stanice v Lázeňské ulici a při Zámecké věži - obě budou mít charakter veřejné stavby a umožní důstojný a plynulý provoz zařízení. Předpokládá se, že výtahy budou na sobě nezávislé, je zájmem investora, aby i nadále fungovaly jako samoobslužné. Pro evokaci dojmu lanovky bude jejich provoz synchronizován - vizuální záležitost pohybu protiváhy. Při spodní stanici výtahu budou vyčleněny ve stávající zástavbě Tržních krámků prostory pro zázemí komplexu.
Cílem města Karlovy Vary je vytvořit z dnešní zanedbané zóny, která slouží jako rozpačitý komunikační koridor propojující dvě výškově oddělené části lázní, zónu, jež bude reminiscencí historie města. Realizací muzeálního komplexu, jehož středobodem bude Zámecká věž, dostane městské centrum novou přidanou hodnotu, která bude mít pozitivní vliv jak na obyvatele města, tak na jeho návštěvníky.

Zámecká věž.pdf (898.42 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Zámecká věž, Zámecký výtah a plato Zámeckého vrchu - celková revitalizace

Počet hlasů: 603

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz