přeskočit k navigaci »

Witte Access Technology

Witte Access Technology
Stavba číslo:S11
Název stavby:Witte Access Technology
Přihlašovatel:WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o.
Místo stavby:Ostrov
Charakter stavby:Průmyslová stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
03/2015 - 05/2016
Investor:WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Architekt:Delta Projektconsult s. r. o.
Projektant:BPO spol. s r.o. - Ing. Tomáš Zátko
Zhotovitel:Metrostav a.s.

Design objektu

Architektura objektu vychází ze skulpturálního vnímání hmoty objektu s primárně řešeným rohem administrativního průčelí objektu při vstupu do areálu. Tvarovým řešením jsme zároveň chtěli vyjádřit náš pozitivní postoj k designu vyráběných produktů. Zaoblené, moderní a ergonomické tvary s výrazným důrazem na funkčnost se přetavily do hmot a prostorového členění architektury objektu. Vnímání automobilů jako rychle se pohybujících objektů jsme transformovali do měnícího se vnímání objektu stavby v závislosti na úhlu pohledu. Atraktivní vizuální efekt byl dosažen díky různé barevnosti vertikálních protislunečních lamel. Protože se jedná o výrobní halu s administrativní částí, oceňuji i to, že se za přiměřenou cenu podařilo najít architektonickou řeč této stavby tak, aby svým vzhledem a funkčností byla přívětivá pro kolemjdoucí, návštěvníky a samozřejmě pro samotné uživatele budovy.

Účel objektu

Jedná se o výrobní závod firmy WITTE. Z hlediska účelu se dá objekt rozdělit do 3 částí. První částí je administrativní budova, která je v přízemí využita jako recepce, návštěvní prostor, jídelna s výdejnou a technické zázemí objektu (el.rozvodna, strojovna vytápění, kompresorovna apod.). V druhém nadzemním podlaží jsou v západní a severozápadní části kanceláře a zasedací místnosti a v severní části jsou centrální šatny zaměstnanců ve výrobě a montáži. Třetí nadzemní podlaží je využito v západní části jako kancelářské podlaží. V severní části se ještě nacházejí menší šatny zaměstnanců a zbytek plochy je rezervou pro budoucí potřeby rozšíření kancelářských kapacit.

Druhou částí je výrobně montážní úsek firmy WAT. Jedná se o jednopodlažní halu účelově využitou jako příjmový a expediční sklad, montážní prostor, provozní mezisklad a vstřikovnu. V S části je objekt dvoupodlažní a je zde umístěn sklad forem, dílna CNC strojů, sušárna granulátu a 2. np je využito jako kancelářské zázemí.

Třetí část je lakovací úsek firmy WPA. Tento úsek je rozdělen na 3 dilatační celky. Jeden dilatační celek tvoří jednopodlažní hala plně využitá pro účely hlavní lakovací linky. Ve V části tohoto úseku jsou umístěny sklady a míchárny barev. V severní části je druhý úsek tvořen prostorem pro mytí rámu a testovací lakovací kabinou. Tyto prostory jsou jednopodlažní na celou výšku haly. Třetí úsek je taktéž v S části, je dvoupodlažní a tvoří technické a administrativní zázemí lakovny.

Architektonické, funkční a dispoziční řešení

Urbanistické řešení stavby „Výrobní areál firmy WITTE ACCESS TECHNOLOGY v Ostrově" vychází z provozních požadavků investora a požadavků územního plánu města Ostrov. Objekt je navržen s obdélníkovým půdorysem o rozměrech cca 181 x 113 m. Hala je navržena jako jednopodlažní. V SZ rohu objektu je navržena třípodlažní administrativní část. Na severní straně probíhá podél haly dvoupodlažní technické zázemí.

Administrativní část je tvaru L 19 x 49 m a 55 x 21 m. Od 2. np je na Z straně půdorys rozšířen o křivku tvaru S. Objekt administrativy je vysunut Z směrem o 6 m z půdorysu haly. V dalších nadzemních podlažích je toto vysunutí v nejširším místě 8,5 m.

Architektonické řešení ve svém hmotovém, tvarovém, materiálovém a barevném řešení vychází zejména z funkce objektu. Objemově jsou objekty navrženy jako kvádry s vodorovnou jasně danou hranou atiky tak, aby nebyly vidět spády střech a výškové rozdíly nejvyššího a nejnižšího místa střechy. Vnitřní prostory s trvalými pracovišti jsou podél fasády prosvětleny okenními pásy. Vnitřní prostory hal s trvalými pracovišti jsou z důvodu velké hloubky prosvětleny střešními světlíky. S ohledem na velikost a proporce objektu jsou navrženy horizontální pohledové linky a členění fasády.

Dispozičně je objekt řešen následovně. Hlavní vstup do administrativní budovy je ze západní strany. Na vstup navazuje prostor recepce a showroomu. Dále navazuje zasedací místnost, zázemí recepční a sociální zařízení. Z recepce je přístup přes západní schodiště do ostatních podlaží. Hlavní personální vstup je u severního schodiště ze severní strany, kterým se zaměstnanci dostanou do 2.np a 3.np, kde jsou centrální šatny. Administrativní zaměstnanci se dostanou do kanceláří po stejném schodišti. Centrální zaměstnanecká jídelna je v1.np v SZ rohu. Hlavní přístup zaměstnanců do výroby je z 2.np, kde je vstup na centrální lávku jdoucí na úrovni +5,000 podél celé výrobní haly až k prostoru lakovny. V místech, kde je to potřeba, jsou umístěna schodiště na sestup na úroveň +/-0,000 přímo do haly.

Lávka prochází po celé délce objektu v severní části hal.

Montážní a výrobní prostory jsou seřazeny od západu k východu. Tj. u západní fasády je umístěn hlavní výstupní a expediční sklad, na sklad navazuje montážní prostor, vedle montážního prostoru je výrobní mezisklad, na který navazuje vstřikovna. Podél východní fasády je umístěna lakovna se sklady a míchárnami barev. Jednotlivé montážní a výrobní úseky jsou vzájemně propojeny v severní a jižní části komunikačními koridory.

V severní vícepodlažní části objektu jsou umístěny všechny technické a provozní místnosti potřebné pro jednotlivé montážní a výrobní části.

V JV rohu haly WPA je suterén do kterého je přístup z jižní strany z úrovně -4,200. V suterénu jsou technologické prostory lakovny, nádrž hasicí vody pro systém SHZ, strojovna SHZ, havarijní jímka hasicí vody ze skladů a mícháren barev a strojovna pro dieselagregát.

Stravování zaměstnanců je zajištěno podnikovou jídelnou umístěnou v 1.np administrativní budovy v SZ rohu. Teplá jídla zde nebudou vařena, ale pouze vydávána. Dodávka jídel bude smluvně zajištěna se zatím nespecifikovanou vývařovnou. Kapacita jídelny je navržena na 100 osob současně sedících. Z hlediska výdeje se uvažuje s výdejem 400 jídel během oběda. Jídelna bude sloužit současně jako kantýna. Budou se zde podávat také teplé snídaně a večeře. Snídaně se budou připravovat v místě, večeře budou dovážené.

Hlasování bylo ukončeno.

Witte Access Technology

Počet hlasů: 203

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz