přeskočit k navigaci »

SWISSFORM, výrobní závod Nová Role - I. etapa

SWISSFORM, výrobní závod Nová Role - hala
Stavba číslo:S14
Název stavby:SWISSFORM, výrobní závod Nová Role - I. etapa
Přihlašovatel:PORTICUS s.r.o.
Místo stavby:Nová Role
Charakter stavby:průmyslová
Období realizace
(Zpracování projektu):
17.11.2017 - 16.04.2019
Investor:SWISS-FORM a.s.
Architekt:Ing. arch. Petr Martínek, Ing. arch. Jiří Šejvl
Projektant:PORTICUS s.r.o., Ing. Miroslav Harzer
Zhotovitel:sdružení BAU-STAV a.s. + Metrostav a.s.
Stavbyvedoucí:BAU-STAV a.s., Ing. Martin Flek

Účel stavby, účelové jednotky:
Jedná se o výrobní závod firmy SWISS-FORM a.s., která se zabývá zpracováním tenkých, převážně ocelových, nerezových a hliníkových plechů tloušťky od 0,6 do 5 mm, ze kterých jsou vyráběny produkty dle požadavků jednotlivých zákazníků. Jedná se o díly a komponenty pro medicínské přístroje, laboratorní techniku, gastronomická zařízení, IT serverovny, telekomunikační a elektrotechnická zařízení.
Zastavěná plocha:           7010 m2
Obestavěný prostor:        88043 m3


Urbanistické řešení je založeno na následujících principech:
koncepce zástavby umožňující etapizaci výstavby dalších kapacit bez vlivu na stávající výrobu a s provozní vazbou na stávající vnitřní provozně funkční uspořádání.
základní provozní zónování (lineární řazení hlavních funkcí), které umožňuje proporcionální budoucí rozvoj v jednotlivých zónách podle potřeby výroby s vyloučením křížení a kolizí relativně samostatných funkcí (entit)
optimální uspořádání pohybu a provozu základních entit - zaměstnanců, hostů, zásobování vstupních materiálů, výrobního toku a expedice hotových výrobků
ekonomické řešení technické infrastruktury s využitím stávajícího potenciálu území.

Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:
Navrhovaná stavba je jednoduchou kompozicí dvou hlavních hmot navazujících centrálně na sebe v přímém kontaktu. Čelo tvoří administrativně správní budova, která je vyšší, než budova výrobní haly. Ostatní menší hmoty navazující k hale (expedice, trafostanice, tanky technických plynů apod.) jsou vzhledem k měřítku při utváření celkové kompozice nepodstatné. Z tohoto pohledu se jedná o čistou kompoziční formu moderní industriální stavby, která u průmyslových projektů tohoto typu výroby převažuje. Poměr šířky k výšce dvou hlavních hmot jasně definuje horizontální charakter objektů a tím i celé kompozice, podtržený i horizontálním členěním panelů kovových fasád.
Hlavním materiálem tvořícím výraz administrativní budovy je lakovaný plech ve formě vodorovných lamel, přerušovaný jednotlivými otvorovými prvky, které jsou vzhledem k velmi různorodé provozní náplni uvnitř budovy nepravidelně rozmístěny ve fasádě. Tmavý kovový plášť a sluneční žaluzie na oknech sjednocují výraz budovy do podoby tvářeného plechu. Jako kontrastní prvek je ve fasádě navržena celoprosklená stěna ve vstupní hale.
Obvodový plášť výrobní haly je navržen z ocelových sendvičových panelů s vnitřní účinnou tepelnou izolací. Jednolitost pláště je místy přerušena okny a otvory pro výrobní manipulaci. Pro zachování maximální hmotové celistvosti výrobní haly v modulu pomocných a technických provozů, jsou kolem tepelných čerpadel navrženy venkovní vodorovné lamelové žaluzie v barvě pláště. Jediným prvkem narušujícím celistvost hmoty v zadním traktu haly jsou velké svislé tanky na technické plyny.
Barevné řešení vstupní budovy v odstínech tmavých grafitových barev vypovídá o hlavním zaměření závodu na přesné tváření a zpracování kovových plechů. Barevné odlehčení výrobní haly do světlejších tónů v odstínech šedé je vedeno pragmatickým záměrem, aby se kovový plášť haly a zejména jeho jihozápadní část výrazně nepřehřívala v letních měsících.
Při vlastním architektonickém návrhu interiérů, jehož hlavními výrazovými prostředky jsou moderní materiály a prvky (sklo, kovy v různých provedeních, plasty, keramika apod.) byl kladen důraz na kvalitní příjemné a pracovně přívětivé prostředí pro zaměstnance. Přehledné uspořádání jednotlivých pracovišť splňuje náročné požadavky z hlediska osvětlení, hluku a vnitřního mikroklimatu. Skupinové kanceláře jsou řešeny v maximálním možném rozsahu otevřené, prosklené a přehledné směrem do komunikačních chodeb. Barevné řešení vnitřních prostorů vychází z osvědčených modelů administrativních pracovišť, které jsou ověřeny dlouhodobým výzkumem, a které zaručují kvalitní pracovní pohodu spojenou s odpovídajícím výkonem zaměstnanců.

Dispoziční a provozní řešení:
Základním kritériem pro optimální návrh dispozičního a provozního řešení je ekonomický bezkonfliktní pohyb jednotlivých základních entit v navrhovaném prostoru. V navrhovaném řešení jsou sledovány tyto základní entity - zaměstnanci, výchozí materiál, výrobek, pomocné provozy zajišťující chod výroby, energie, odpady, obchodní a ostatní návštěvy.

Pohyb zaměstnanců:
Zaměstnanci vcházejí do závodu vstupní halou v administrativně správní budově. Vstupní hala je otevřena do dvou podlaží s kvalitním prosvětlením schodiště vnitřního traktu přes celoprosklenou fasádu. Všichni zaměstnanci v hale prochází kolem „recepce" s elektronickým systémem kontroly vstupů. Část THP a administrativních zaměstnanců pokračuje do kancelářských pracovišť, výrobní pracovníci včetně části výrobních THP pokračují hlavním schodištěm do 2.NP do bloku šaten s potřebným hygienickým zařízením kapacitně navrženým na nejsilnější směnu. Pracovníci ze šaten schází po hlavním schodišti a v zadní části vstupní haly nastupují středním vchodem do výrobní haly. Stravování pracovníků v 1. a 2. směně je zajištěno ve 2.NP komplexem jídelny a provozního zázemí s výdejem hotových jídel, skladů, hygienickým zařízením pro zaměstnance stravovacího bloku a pohotovostním hygienickým zařízením pro zaměstnance výroby. Pro příjem hotových jídel a odvoz chlazených a ostatních odpadků je v krajním traktu navržen výtah a víceúčelové schodiště se samostatným služebním vstupem od parkoviště. Jídelna je navržena na kapacitu nejsilnější směny a její využití počítá s 1,5 - 3 násobnou obrátkou na 1 místo u stolu podle toho, jak se bude postupně výroba rozšiřovat. Využití stravovacího provozu i pro následné rozšíření závodu o další haly prakticky předurčilo umístění v kontaktní straně s dalšími budovami v nástupní zóně areálu.
Rozmístění pracovníků v administrativní budově zajišťuje bezprostřední kontakt výrobních THP pracovníků s výrobní halou. Tito pracovníci jsou umístěni v 1.NP v pravé i levé části od vstupu a průchody vstupují do výroby. Vedle fyzické expedice hotových výrobků jsou v pravém křídle umístěny měřící laboratoř jakosti včetně vedoucího (3 osoby) a kancelář výrobního úseku (8 osob). V 1.NP je z druhé strany vstupních prostor v levém křídle umístěna rovněž kancelář technického úseku (11 osob). Ostatní kanceláře bezprostředně nesouvisející s výrobou a vedení závodu jsou umístěny až ve 3.NP. Zároveň je zde ponechána plošná rezerva pro následující růst závodu. Kanceláře jsou v pravém i levém křídle administrativy doplněny čajovými kuchyňkami, hygienickým zázemím a úklidovými komorami. Administrativně správní provoz závodu je v 3.NP doplněn o místnosti archivu a spisovny.
V 1.NP administrativy a v traktu pomocných provozů jsou umístěna pohotovostí hygienická zařízení zaměstnanců výrobní haly v dostatečné kapacitě pro maximální směnu.

Doprava výchozího materiálu:
Výchozí materiál - ocelové plechy různé tloušťky a složení - jsou dopraveny hlavní příjezdovou silnicí podél severní fasády do krytého manipulačního prostoru. Vykládka plechů probíhá z nákladního prostoru aut na úroveň 1.NP. Po vyložení jsou skladovány uvnitř haly v patrových regálech vždy u jednotlivých zpracovatelských stanovišť. Po vyložení se nákladní auta obrací v prostoru za halou a vyjíždějí stejnou příjezdovou silnicí.

Expedice hotového výrobku:
Pro expedici hotových výrobků je navržen malý expediční sklad u severní fasády. Expedice probíhá v úrovni 1.NP, přičemž auta stojí na úrovni -1,0 m. Mezi budovou a zadní částí aut jsou navrženy expediční rukávy. Auta se v prostoru mimo nástup zaměstnanců otáčí a do snížené části komunikace couvají. Výjezd naložených aut je standardní po příjezdové silnici.

Umístění pomocných provozů a technických zařízení zajišťujících chod výroby:
Pomocné provozy jsou umístěny v posledním modulu hlavní haly. Kromě energetických zařízení dále uvedených zahrnují otevřený prostor pro umístění tanků na technické plyny, zastropený polootevřený prostor v 1.NP pro umístění dalších tlakových nádob technických plynů, kompresorovou strojovnu v 1.NP a prostorovou rezervu pro případná další zařízení.
Další technická zařízení, zajišťující chod výroby a provoz administrativní budovy jsou strojovny VZT a chlazení. Hlavní strojovna VZT pro výrobní halu je umístěna ve 2.NP modulu pomocných provozů a jsou v ní umístěny 2 VZT jednotky pro 2 lodě hlavní haly. Vnitřní mikroklima administrativní budovy zajišťují VZT jednotky umístěné ve 4 strojovnách VZT po jednotlivých podlažích (ve 3.NP je kromě strojovny 3.NP i strojovna pro gastroprovoz a jídelnu). Strojovny jednotlivých podlaží jsou umístěny důsledně nad sebou vedle hlavního schodiště a slouží zároveň k umístění hlavních svislých vedení vnitřních instalací, strojovna pro gastroprovoz a jídelnu je v levém traktu nad gastroprovozem. Ve 3.NP administrativní budovy je umístěn centrální server.

Energetické hospodářství:
Elektrická energie do celého závodu je dodávána z vlastní trafostanice umístěné u komunikace za posledním modulem haly. Z trafostanice vedou hlavní napájecí kabely do NN rozvodny, umístěné bezprostředně u severní fasády posledního modulu haly, určeného právě pro energetická zařízení a pomocné provozy.
Zásobování budov teplem pro vytápění a ohřev TUV je rozděleno na dva základní zdroje. Výrobní hala má strojovnu ÚT a TUV umístěnou v 1.NP traktu pomocných provozů a je napojena na hlavní zdroj - soustavu tepelných čerpadel - umístěných ve 2.NP traktu pomocných provozů v polootevřeném prostoru se žaluziemi. Tepelná čerpadla vzduch voda jsou doplněna elektrokotlem jako záložním zdrojem a na vykrytí energetických špiček. Administrativní budova má strojovnu ÚT a TUV umístěnou ve 3.NP vedle strojovny VZT. Hlavním zdrojem energie jsou rovněž tepelná čerpadla vzduch voda, umístěná na střeše haly v bezprostřední blízkosti strojovny ÚT a TUV.

Hlasování bylo ukončeno.

SWISSFORM, výrobní závod Nová Role - I. etapa

Počet hlasů: 38

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz