přeskočit k navigaci »

Sušárna kalů na čistírně odpadních vod Karlovy Vary

Sušárna kalů ČOV
Stavba číslo:S13
Název stavby:Sušárna kalů na čistírně odpadních vod Karlovy Vary
Přihlašovatel:Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Průmyslová stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2015 - 2016
Investor:Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Architekt:Vodohospodářský podnik a.s. - Ing. Radomír Meduna
Projektant:Vodohospodářský podnik a.s. - Ing. Petr Čulík
Zhotovitel:Stavební společnost Hubert, s.r.o.

Karlovarská čistírna odpadních vod zpracovává odpadní vody z města Karlovy Vary i dalších deseti okolních obcí. Je na ni napojeno celkem 60 000 obyvatel a řada průmyslových podniků. Odpadní vody se zde čistí za pomoci mechanických, biologických i chemických postupů. Výsledkem čisticího procesu je na jedné straně vyčištěná voda splňující veškeré legislativní požadavky, tak aby mohla být vypuštěna zpět do vodního toku, na druhé straně zde však vzniká i nevyhnutelný zbytkový materiál - čistírenské kaly.
Náklady na zpracování a zneškodňování kalů dnes představují podstatnou část provozních nákladů čistírny. Kalové hospodářství na karlovarské čistírně bylo již v minulosti několikrát modernizováno a rozšířeno a dnes se zde zpracovávají i kaly dovážené z okolních menších čistíren odpadních vod.
Stabilizované a odvodněné kaly byly dosud z čistírny vyváženy na rekultivaci skládek. Toto řešení však bylo do budoucna neudržitelné, vzhledem k tomu, že česká legislativa v souladu s evropskou požaduje výrazně snížit objem organických materiálů ukládaných na skládky.
Na jaře 2016 byla proto na čistírně dokončena výstavba nové nízkoteplotní sušárny kalů, jako první tohoto druhu v České republice, která nejen že výrazně sníží finální objem produkovaných kalů, ale také zásadně zlepší podmínky pro jejich transport i případné další energetické využití.

Technologie sušení kalů

Moderní techniologie sušení kalů se v posledních letech ve světě stále více prosazuje. Sušení umožňuje výrazně snížit celkovou hmotnost i objem kalů a zároveň zlepšit jejich kvalitu i hygienickou nezávadnost. Vytvoří se tak produkt, který může najít další využití ve stavebnictví, zemědělství nebo při výrobě energií. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech se za technické podpory provozní společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary rozhodlo využít na své největší provozované čistírně v Karlových Varech - Drahovicích technologii nízkoteplotního sušení kalů. Tato technologie umožní vysušit kaly až na 90 % sušiny a snížit tak celkovou hmotnost produkovaných kalů na čtvrtinu. Navíc se jedná o provozně bezpečnou technologii, která využívá pro sušení nižší teploty a nehrozí u ní nebezpečí výbuchu či zahoření.

Příprava a realizace projektu

Příprava projektu probíhala ve dvou krocích. Nejprve byly na základě studia různých technologických možností i provozních zkušeností (získaných také díky spolupráci s mezinárodní skupinou SUEZ) stanoveny požadavky na sušárnu kalů s ohledem na podmínky karlovarské čistírny a na její zapojení na stávající technologii. Výběrovým řízením byl pak vybrán dodavatel sušárny - španělská firma STC - Aquatec. V druhé etapě byl připraven projekt na nezbytné stavební a technologické úpravy pro napojení sušárny na stávající technologii, včetně výstavby nové haly pro sušárnu. Na základě výběrového řízení byla za jejich zhotovitele vybrána Stavební společnost Hubert, s.r.o. Toto řešení, přestože kladlo vyšší nároky na koordinaci jednotlivých prací, bylo velmi výhodné, protože umožnilo vybrat takové zařízení, které nejlépe splňovalo požadavky investora a maximálně optimalizovalo zapojení sušárny do technologie čistírny. Součástí projektu bylo také dobudování třetí odstředivky pro zvýšení kapacity odvodňovací linky. Realizace projektu byla zahájena v červnu 2015. Do zkušebního provozu byla nová sušárna uvedena na konci června 2016. Celkové náklady sušárny dosáhly zhruba padesáti milionů Kč, další části projektu stály deset milionů Kč. Náklady byly hrazeny z vlastních prostředků sdružení.

Hlasování bylo ukončeno.

Sušárna kalů na čistírně odpadních vod Karlovy Vary

Počet hlasů: 185

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz