přeskočit k navigaci »

Silnice I/21 Trstěnice - Drmoul

Silnice Trstěnice - Drmoul
Stavba číslo:P7
Název stavby:Silnice I/21 Trstěnice - Drmoul
Přihlašovatel:Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Místo stavby:Drmoul
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2015
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Projektant:Valbek, spol. s r.o. - Ing. Robert Vrschneider

Dopravní význam stavby

Stavba silnice I/21 v úseku Trstěnice - Drmoul je součástí souboru staveb přeložek silnice I/21. Na začátku úseku navazuje na stavbu přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a na konci na stavbu obchvatu Velké Hleďsebe. Z místního hlediska spočívá význam stavby zejména v převedení tranzitní nákladní dopravy na tuto novou komunikaci, čímž se odlehčí dopravnímu zatížení stávající komunikace procházející obcí. Stávající komunikace má totiž nevyhovující směrové i výškové uspořádání, dále je trasa v kolizi s urbanistickými vztahy v území - prochází obcemi Drmoul a Trstěnice - a proto se řadí mezi nejvíce nehodová místa. Hlavní význam stavby je v bezpečném a kapacitním převedení dopravní zátěže v tomto úseku a odklonění průjezdní dopravy.

Zprovozněním přeložky I/21 s návazností na propojení II/230 do Mariánských Lázní Úšovic se převede dopravní zatížení mimo obce a její technické řešení výrazně přispěje ke zlepšení jak životního prostředí, tak bezpečnosti pěších.

Popis stavby

Navrhovaná stavba řeší vymístění silnice I/21 východně od stávající silnice a od zástavby. Výstavbou přeložky silnice I/21 mimo zástavbu obcí Trstěnice a Drmoul dojde k odklonu tranzitní dopravy mimo průjezdní úsek, stávající komunikace bude využita pro obsluhu území a místní dopravu. Sníží se riziko střetu s chodci a cyklisty a tím se zvýší bezpečnost dopravy pro všechny účastníky. Realizací akce se dále sníží míra hlukového zatížení v průjezdním úseku. Přeložka silnice I/21 je v souladu s Kategorizací dálnic a silnic I. třídy do roku 2040. Jedná se o novostavbu dvoupruhové silnice kategorie S11,5/80 v délce 5,012 km s živičným krytem vozovky, 4 silničními mostními objekty, a 2 nadjezdy, odvodněním do silničních příkopů, v oblasti ochranného pásma vodního zdroje s odvodněním do kanalizace a vyvolanými přeložkami dotčených inženýrských sítí ve správě Chevak, Cheb a.s., ČEZ a.s., Cetin a.s., GasNet s.r.o.

Prezentace stavby na stránkách ŘSD ČR

Hlasování bylo ukončeno.

Silnice I/21 Trstěnice - Drmoul

Počet hlasů: 485

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz