přeskočit k navigaci »

Silnice I/25 - Horní a dolní točka Jáchymov

Silnice Jáchymov
Stavba číslo:S15
Název stavby:Silnice I/25 - Horní a dolní točka Jáchymov
Přihlašovatel:PONTIKA s.r.o.
Místo stavby:Jáchymov
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
1. etapa 2010-2011
2. etapa 2014-2016
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Architekt:PONTIKA s.r.o.
Projektant:PONTIKA s.r.o.
Zhotovitel:AZ Sanace a.s
Eurovia CS a.s.
Metrostav a.s.

Předmětem akce, rozdělené na tři stavby, bylo rozšíření dvou toček nad Jáchymovem na silnici I/25 v kategorii S 7.5 tak, aby se přiblížily co nejvíce normovým požadavkům a vyhovovaly pro průjezd dálkového a linkového autobusu délky 15 m. Původní stav byl takový, že autobus při průjezdu točkou musel najet do protisměru a tím ohrožoval protijedoucí vozidla. Současně se tím vyřešil havarijní stav zdi u dolní točky a zvýšení úrovně zadržení svodidla u horní točky, které bylo často demolováno po haváriích vozidel po táhlém klesání. Na území stavby probíhala v minulosti (od počátku 16. století) četná důlní činnost. Během stavby se narazilo celkem na 9 důlních děl a každé z nich znamenalo zdržení stavby. Zařízlé údolí Jáchymovského potoka funguje současně jako přirozená přístupová cesta z Jáchymova do lesů nad Jáchymovem. Proto byl dle požadavku Jáchymova vybudován i chodník pro pěší až k dolní točce. Stavba obsahuje zeď s konzolou, vysoké zárubní zdi, opěrné zdi, mostek přes Jáchymovský potok, zahloubení potoka a přeložku vodovodu. Přestavba komunikace byla prováděna po polovinách bez přerušení dopravy, a to nejprve zeď s konzolou, horní točka a nakonec dolní točka s náročnými zdmi. Doprava byla řízena světelnou signalizací. V zimním období byla stavba přerušena a silnice provozována vždy obousměrně.

Komunikace

Základní parametry, kromě stoupání, jsou navrženy v obou točkách shodné a to: poloměr osy vozovky 13 m, poloměr líce svodidla na vnitřní straně oblouku 5,5 m, šířka vnitřního jízdního pruhu potom 7,5 m, vnější poloměr 19 m, šířka vnějšího jízdního pruhu 6 m. Před vnitřním svodidlem je 1 m široký zadlážděný pruh, který by měla využívat jen delší vozidla. Bezpečnostní val v horní točce ve funkci únikové zóny byl znovu zřízen i když v posunuté poloze ale ve stejné výšce a sklonu nájezdového svahu, vzhledem k tomu, že se již několikrát osvědčil. Odvodnění komunikace je zajištěno dlážděnými rigoly před kamennými krajníky svedenými do propustku, kanalizace, žlabů a chrličů.

Zeď s konzolou

V první fázi bylo provedeno vrtání a osazení zápor k zajištění komunikace. Postupně, jak byl původní terén odtěžován, byla doplňována výdřeva a kotvení záporové stěny tyčovými kotvami ve dvou řadách. Vlastní rozšíření je řešeno ŽB zdí s konzolou. Zeď je založena na dvou řadách mikropilot svislých a šikmých ukotvených do základu zdi. Vrty pro zápory jsou provedeny o průměru 250 mm a délce cca 6,0 m svisle v osové vzdálenosti 1,5 m. Válcované profily HEB 140 délky 6,0 m byly osazeny do vyčištěných vrtů v min. délce 1,9 m zabetonovaných.

Vrty pro MP byly Ø 150 mm a délky 9 a 10 m, výztuž byly z trubek 108/16 s kořenem 4 m.

Základ zdi je ze ŽB tř. C25/30, dřík a konzola ze ŽB C30/37-XF2. Líc zdi byl obložen kamenným obkladem. Délka zdi je 50 m, výška zdi 1,40 - 3,50 m a vyložení konzoly je 0 - 3,00 m. Na římse zdi je osazeno zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H3.

Most přes Jáchymovský potok

Z důvodu zlepšení spádových poměrů silnice I/25 byla vozovka zahloubena v místě mostu cca o 1 m. Nosná deska mostu byla v horní třetině násilně přerušená, (zřejmě vlivem povodňové vlny po protržení malé vodní nádrže nad profilem v roce 1981). Proto byl postaven zcela nový železobetonový polorám, plošně založený na skalním podloží světlosti 2,50 m a výšky cca 2,0 m. Křídla mostu na výtoku tvoří železobetonové zdi, uspořádané do podkovy, plošně založené na skalní podloží a opatřené kamenným obkladem. Výška zdi variuje mezi 2,00 - 3,20 m. Délka zdi je 36,40 m. Na koruně zdi je umístěna římsa do které je zakotveno mostní svodidlo NH 4, v římse jsou místo od místa umístěny chrliče pro odvod dešťové vody stejné jako na stávající zdi.

Zárubní zdi

Rozšíření dolní točky a mezilehlé silnice si vyžádalo vybudování náročné zárubní zdi. Ve spodních partiích svahu v místě, kde byla zastižena zdravá skála, bylo původně uvažováno, že se skála vylomí ve sklonu 5:1 a nad zdravou skálou bude provedena lavička šířky 1 m. Během výstavby bylo zjištěno, že místní skalní hornina - svorová rula na vzduchu enormě rychle větrá a proto bylo rozhodnuto skálu překrýt kamenným zdivem jako obkladní zeď. Nad touto úrovní byla provedena tížná železobetonová zeď s plošnými základy s kamenným obkladem, u vyšších dilatačních úseků doplněná jednou nebo dvěma řadami předpjatých pramencových kotev. Každá kotva je tvořena 4 předpínacími lany ø Lp15,7 mm, s 5 m dlouhým zainjektovaným kořenem a její kotevní hlavice je trvale přístupná pro případnou kontrolu. Zdi jsou dlouhé celkem 230 m a výška je proměnná od 1 do 10,5 m. V místech výchozu důlních děl bylo provedeno náročné podchycení zdí.

Hlasování bylo ukončeno.

Silnice I/25 - Horní a dolní točka Jáchymov

Počet hlasů: 133

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz