přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary

Rekonstrukce mostu trati Mariánské Lázně - K.Vary
Stavba číslo:S17
Název stavby:Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary
Přihlašovatel:Správa želežniční dopravní cesty, státní organizace
Místo stavby:Extravilán na jižním okraji Karlových Varů
Charakter stavby:Jedná se o rekonstrukci železničního mostu převádějící trať Mari
Období realizace
(Zpracování projektu):
09/2017 - 08/2018
Investor:Správa želežniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební sp
Projektant:PONTIKA s.r.o. , Ing. Luděk Oberhofner
Zhotovitel:Edikt a.s., Dis. Vladimír Cimrman
Stavbyvedoucí:Edikt a.s., Martin Pokorný

 

Účel stavby:

Předmětem stavby byla rekonstrukce mostu vyvolaná nevyhovujícím stavem konstrukce a zlepšení parametrů převáděné, značně vytížené komunikace I/20 a to především podjezdné výšky. Z hlediska bezpečnosti železničního provozu měl mostní objekt opěry v nevyhovujícím stavu, základy opěr byly obetonované a základová spára původních základů byla v úrovni stávající komunikace.Popis stavby:

Došlo ke kompletní demolici stávajícího železničního mostu a k výstavbě zcela nového, hlubině založeného mostního objektu. Stavba probíhala v nepřetržitých prodloužených denních směnách a za plného provozu přes komunikaci I/20 pod železničním mostem. Součástí úpravy silniční komunikace I/20 procházející pod mostem bylo vybudování dvou plnohodnotných silničních pruhů o šířce tří metrů, podjezdná výška je nově 4,8 metru. Tím došlo k významnému zvýšení bezpečnosti zejména silniční dopravy.

V obvodu staveniště byl pouze omezený prostor pro vybudování zařízení staveniště, výstavba musela probíhat postupným navážením jednotlivých prvků a materiálů. Z technického hlediska se jedná o zajímavou koncepci mostu - integrovaný železobetonový polo rám bez mostních ložisek. Součástí rekonstrukce byla výměna železničního svršku v nutném rozsahu a délce. Stavba železničního mostu byla zkoordinována se souběžně probíhající stavbou „Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně", která zajistila zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdní doby.


Rozhodující kapacitní a technické ukazatele:

Kategorie dráhy jednokolejná regionální trať 6. řádu
Traťová rychlost 60km/hod
Nosná konstrukce železobetonová desková (ZBN), vetknutá (polorám)
Opěry stěnové železobetonové
Křídla železobetonová závěsná
Železniční svršek S49, kolejnice 49E1, ocelové pražce Y, BK
Počet mostních otvorů 1
Rozpětí nosné konstrukce 16,035 m (teoretické)
Volná výška pod mostem 4,50 m + rezerva 0,15 m
Světlost kolmá 14,49 m
Šikmost mostu 75°, levá
Úhel křížení 61° (v ose mostu)
Délka přemostění 15,00 m
Délka mostu 32,56 m
Šířka mostu 6,15 m

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary

Počet hlasů: 13

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz