přeskočit k navigaci »

Regenerace sídliště Slovany - Jáchymov

Regenerace sídliště Slovany - Jáchymov
Stavba číslo:S12
Název stavby:Regenerace sídliště Slovany - Jáchymov
Přihlašovatel:Město Jáchymov
Místo stavby:Jáchymov
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2016 - 03/2017
Investor:Město Jáchymov
Architekt:Ing. arch. Michal Hlaváček - Hlaváček - architekti, s.r.o.
Projektant:Daniela Dariusová a kol. - AZ Consult, spol. s r.o.
Zhotovitel:Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Dnešní sídliště Na Slovanech, zvané původně Chlebný trh (Brotmarkt), je nejstarším jádrem města. Právě zde se měla rozkládat původní osada Konradsgün, jejíž počátky jsou kladeny až do 12. století a kde se měla nacházet i nálezná štola, která stála za pozdější slávou města Jáchymova. První stavení tak vznikala na ploše tzv. Chlebného trhu (dnešní prostor Na Slovanech). Na hlavní komunikační osu procházející jáchymovským údolím severo-jižně, bylo navázáno v kolmém západo-východním směru pravidelné obdélné náměstí s kaplí sv. Anny, která se tak nacházela téměř uprostřed náměstí. V horní, západní straně náměstí stála, až do své demolice v roce 1946, Stará radnice a hrázděný objekt Hühnerhängerhaus (později sloužící jako vězení). Právě na tomto místě byl na samém počátku soustředěn veřejný a náboženský život. Obdélné náměstí bočního údolí, přes které byl veden potok, se ve svém původním charakteru dochovalo až do konce 2. světové války. Za zbouranou Starou radnicí byl ještě v 50. letech 20. století postaven činžovní dům. Až v průběhu 70. let 20. století došlo k postupné demolici dalších domů obklopujících náměstí a jejich nahrazení objekty panelové technologie. V 90. letech 20. století pak proti nim vyrostl obdélný dům s pečovatelskou službou. Přesto, že se obvodová zástavba náměstí proměnila, zůstala základní urbanistická kostra prostoru zachována. Nové domy totiž v řadové kompozici obklopují ústřední prostor, který zůstal stále volný. I rozsáhlý odval dolu Josef, který zcela zakryl boční údolí, do vlastní kompozice náměstí Na Slovanech nezasáhl. Sídliště Na Slovanech je důležitým a významným prvkem v obrazu památkového urbanismu města Jáchymova.
Postupem času se stal prostor náměstí pro komunitní život nevyužitelný. Na jedné straně elipsovitého půdorysu se nacházela budova pečovatelského domu a proti ní řada panelových domů. Prostor mezi nimi jakoby oddělovala, jako jakási hradba, dva světy, které se nemohou potkat. Ani senioři z pečovatelského domu ani děti z panelových domů neměli důvod na náměstí delší dobu pobývat.
Architektonický záměr vzal v potaz nejenom historický význam náměstí, ale též potřebu oživit prostor lidmi a, obrazně řečeno, postavit mosty mezi generacemi.
Novým prvkem, který zásadně ovlivnil nejenom kompozici prostoru, ale i jeho zvukovou a vizuální stránku, bylo vyzvednutí zatrubněného potoka na povrch. Zároveň vodní hrací prvky, lavičky a stoly vedly k celkovému oživení prostoru, k jeho zabydlení.
Celková realizovaná regenerovaná plocha sídliště je 2 320 m2, tím došlo k dosažení plánovaných cílů projektu. V rámci regenerovaného veřejného prostranství sídliště na Slovanech byly zrealizovány následující práce:
Nová dešťová kanalizace
32 nových parkovacích míst
Rekreační plocha s novou výsadbou stromů a vyvedením vodního toku na povrch, dětské hřiště vybavené mobiliářem a 9 hracími prvky (2x dětské houpadlo, 1x prolézačka ve tvaru pyramidy, kolotoč, altán, Archimédův šroub, Vodní mlýn, Thomsonův měrný přeliv a vodní kolo)
Nové veřejné osvětlení v počtu 11 lamp

Hlasování bylo ukončeno.

Regenerace sídliště Slovany - Jáchymov

Počet hlasů: 128

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz