přeskočit k navigaci »

Požární zbrojnice - Skalná

Požární zbrojnice - Skalná - letecké foto
Stavba číslo:S10
Název stavby:Požární zbrojnice - Skalná
Přihlašovatel:STABIA s.r.o.
Místo stavby:Skalná, Česká ulice
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
10/2017-11/2018
Investor:Město Skalná, Sportovní 9, Skalná
Architekt:M PROJEKT, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb, Ing. arch. Luboš Mašek - ČKA 01 960 - autorizovaný architekt
Projektant:M PROJEKT, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb, Ing. arch. Luboš Mašek - ČKA 01 960 - autorizovaný architekt
Zhotovitel:STABIA, s.r.o., Michal Rybák – ČKAIT 0301509 – autorizovaný technik
Stavbyvedoucí:STABIA, s.r.o., Michal Rybák – ČKAIT 0301509 – autorizovaný technik

Jedná se o objekt hasičské zbrojnice typu JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce. Jednotka má 25 členů. Šatna pro kapacitu 25 osob a garážové stání pro 4 vozy velikosti N1. Část zázemí je dvoupodlažní o zastavěné ploše 1. NP  - 158 m2, 2. NP - 225 m2. Objekt garáže techniky je jednopodlažní a pouze zadní část s přidruženým zázemím a sklady je dvou podlažní. Zastavěná plocha garáže je 464 m2, z toho cca 100 m2 zaujímá dvoupodlažní část a 12 m2 sušící.

Jedná se o samostatný objekt ve volné zástavbě okraje obce. Objekt je osazen spíše do zadní části pozemku, aby byl vytvořen prostor pro manipulaci techniky a parkování osobních automobilů. Vstup pro pěší je řešen přístupovým chodníkem, který je napojen na stávající chodník procházející podél pozemku. Za objektem je ještě obslužná zpevněná plocha pro možnost odklízení sněhu těžkou technikou a snadný přístup další techniky, pro případné opravy a údržbu.
Objekt je navržen jako jeden blok s různým výškovým členěním. Je navržena plochá střecha pouze sušící věž je opatřena stanovou stříškou o sklonu 20°. Vstupní část je z celkově tří bloků nejvyšší a její patro je předsazené, aby tvořilo krytou vstupní část. Zadní část dvoupodlažního bloku je nižší a výška atiky je srovnána s výškou garáží techniky. Pro fasádu byl použit plechový obkladový systém s vodorovným členěním, které má stejný rastr po celém objektu. Vstupní část byla i barevně odlišena - výrazná hasičská červená a zbytek objektu v tmavě šedé. Výplně otvorů a doplňky jsou vždy v druhé barvě než fasáda.
Pro celý objekt byl navržen elektronický zabezpečovací a monitorovací systém, který mimo vlastní ochranu takto důležitého objektu, slouží jako monitoring velitele při koordinaci činností v rámci vyhlášeného poplachu. Umožňuje přehled o správné funkci otevírání - zavírání vrat, odpojení techniky od napájecích rozvodů, pohybu členů výjezdové jednotky, kontrole volnosti manipulačního prostoru před garážemi apod.
Celý objekt byl navržen tak, aby byl odolný vůči rizikům a mimořádným událostem způsobených změnami klimatu. Pro případ výpadku el. energie je připraven náhradní zdroj diesel agregát o výkonu 35kVA, který je osazen v rozvodně NN.

Název stavby:                       Požární zbrojnice - Skalná
Místo stavby:                        Skalná, Česká ulice, k.ú. Skalná (okres Cheb), p.p.č. 115/2,3
Stavebník:                            Město Skalná, Sportovní 9, Skalná
Zpracoval:                            M PROJEKT, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb
Architekt:                             Ing. arch. Luboš Mašek - ČKA 01 960 - autorizovaný architekt
Zodpovědný projektant:         Ing. arch. Luboš Mašek - ČKA 01 960 - autorizovaný architekt
Zhotovitel:                            STABIA, s.r.o.
Stavbyvedoucí:                      Michal Rybák - ČKAIT 0301509 - autorizovaný technik


Technické řešení s popisem pozemních staveb

hlavní nosná konstrukce - základní konstrukční systém objektu je navržen jako soustava prefabrikovaných železobetonových sloupů čtvercového průřezu. Sloupy jsou jako svislé nosné konstrukce rozmístěny v hlavních systémových osách, sloupy dvoupodlažní části objektu jsou navrženy jako dělené. Zhlaví sloupů v objektu pro zásahovou techniku je ve směru příčných vazeb svázána železobetonovými prefabrikovanými střešními přímopasými vazníky průřezu „T" o osovém rozpětí cca 17,90 m, na které je uložena bez vaznicová střešní konstrukce tvořená nosným trapézovým ocelovým plechem. Příčné vazby obou objektů jsou propojeny podélnými ztužidly, ve štítových stěnách halového objektu je vazník na celý rozpon nahrazen štítovými ztužidly propojujícími záhlaví štítových sloupů a tvořících současně nosnou konstrukci pro trapézový plech.
mechanická odolnost a stabilita - hl. konstrukční systém - prefabrikovaný železobetonový skelet. Omezení účinků případného seismického zatížení je zajištěno návrhem konstrukčních detailů. Jedním z předpokladů takového návrhu je dobře naddimenzovaná až mírně předimenzovaná smyková výztuž vodorovných trámových prvků a sloupů, a důsledné navrhování uzavřených torzních třmínků ve všech tyčových prvcích nosné konstrukce. Do stejné kategorie spadá dále důsledné dodržení požadavku na umístění táhel do zálivek styčných spár mezi předepjatými stropními panely.
zdivo - obvodový stěnový plášť je tvořen vyzdívkami z materiálu typu THERM mezi jednotlivými sloupy, s dodatečným zateplením min. vatou a plechovým pláštěm, vnitřní nosná zeď z tvárnic tl. 250 mm, vnitřní nenosné příčky jsou provedeny z tvárnic tl. 100 - 150 mm,
stropy - podhledy  - stropy jsou provedeny ze stropních panelů PARTEK, podhledy jsou řešeny SDK konstrukcí.
podlahy - skladba podlahy na základovou desku je provedena ve složení hydroizolace, extrudovaný polystyren tl. 80 mm, systémová deska podlahového vytápění, anhydritová zálivka - finální povrchy keramické dlažby, PVC.
střecha - dvoupodlažní objekt: Plochá střecha, nosná část - stropní panel PARTEK + skladba: kamenivo, hydroizolační folie, podkladní textilie, spádový polystyren, pojistná hydroizolace
Garáže: Plochá střecha, nosná část - železobetonový prefabrikovaný vazník, na který je uložen trapézový ocelový plech + skladba: kamenivo, hydroizolační folie, podkladní textilie, spádový polystyren, pojistná hydroizolace
přístup na střechu - přístup na střechu je zajištěn pevným žebříkem z okolního terénu.
klempířské prvky - pro střechu jsou použity systémové prvky oplechování atik pro foliovou krytinu, odvod dešťových vod je zajištěn střešními vpusťmi a odtok převeden do svodu po fasádě, klempířské prvky u okenních otvorů jsou typové, dodané a zkoordinované výrobcem plechového opláštění.
okna, dveře - vnitřní dveře jsou dřevěné do obložkových zárubní. Rámy výplní okenních otvorů jsou plastové. Zasklení je provedeno trojsklem. Systémové stěny vstupní části a v patře, jsou provedeny z AL profilů ve stejném výrazu jako okenní výplně.
povrchové úpravy - fasáda je zateplena fasádním minerální vatou, opláštění celého objektu je provedeno z plechového fasádního systému s vodorovným rastrem 750 mm. Keramické obklady jsou provedeny v odstínech šedé barvy. Obklady jsou provedeny v odstínech bílé a červené. Vnitřní omítky jsou opatřeny finálním, bílým nátěrem.
Vytápění - Tepelné čerpadlo - vzduch/voda, elektrokotel

Základní údaje o objektu
Zastavěná plocha stavby: 688 m2
Obestavěný prostor je 4951 m3  
Užitná plocha všech podlaží: 790 m2
Výška objektu: 13,6 m
Obslužné komunikace, parkoviště a manipulační plochy: 1 599 m2

Hlasování bylo ukončeno.

Požární zbrojnice - Skalná

Počet hlasů: 543

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz