přeskočit k navigaci »

Oprava Goethovy vyhlídky v Karlových Varech

Oprava Goethovy vyhlídky v Karlových Varech
Stavba číslo:S9
Název stavby:Oprava Goethovy vyhlídky v Karlových Varech
Přihlašovatel:Statutární město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:pozemní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2. 10. 2017 - 27. 9. 2018
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Architekt:Projektový ateliér pro architekturu, spol. r.o., Arch. Tomáš Šantavý
Projektant:Projektový ateliér pro architekturu, spol. r.o., Arch. Tomáš Šantavý
Zhotovitel:Metrostav a.s., Ing. Petr Čermoch, MBA
Stavbyvedoucí:Metrostav a.s., Ing. Tomáš Slepička

Cena díla:        33 504 063,- Kč bez DPH
Termín stavby:  2.10.2017 - 27.9.2018

Jedná se o rozhlednu s prostorem pro konání společenských akcí a výstav. Stavba historicky od začátku sloužila jako rozhledna s vyhlídkovou restaurací. Objekt je nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek.


Stavba je velmi členitý objekt tvořený několika základními objemy. Hlavními objemy jsou široká válcová věž se dvěma monumentálními otvory v úrovni přízemí, schodišťový rizalit na obdélném půdoryse, který je v horní části zakončen polygonálně a pak prostor restaurace na obdélném půdorysu se štítovým rizalitem. V úrovni zvýšeného přízemí je objekt ze západní a jižní strany obklopen terasou. Stavba je podsklepena v rozsahu věže, schodišťového rizalitu, restaurační části a také severovýchodní části terasy. Restaurační část má přízemí a patro, které je již podkrovím. Schodišťový rizalit je ještě o podlaží vyšší. Dále už se zdvihá hlavní válcová věž, z níž částečně mimo její půdorys vybíhá štíhlá válcová věžička zakončená zdobeným kuželovým vrcholem. Hlavní vyhlídkovou plochou je plochá střecha široké válcové věže obehnaná cimbuřím. Dále jsou zde menší vyhlídkové balkóny na západní straně a severovýchodní straně.


Po rekonstrukci je objekt opět otevřen veřejnosti. Zpřístupnila se vyhlídková věž, která slouží jako rozhledna pro návštěvníky. Přízemí je upraveno na víceúčelový prostor, kde je možné konat kulturní a společenské akce, vznikla zde galerie a informace pro turisty. V suterénu jsou zřízeny toalety pro návštěvníky, sklady a víceúčelový prostor pod věží. Patro je pak upraveno na salónek a kancelář s hygienickým zázemím pro personál. V objektu je rozvod vody, kanalizace a elektřiny.


Vedle samotné stavby je upravena okolní zpevněná plocha. Plocha je dlážděna kamennými kostkami. V severovýchodním rohu je u zpevněné plochy vybudován přístřešek pro umístění tepelných čerpadel a odpadu. V rámci stavby jsou zrealizovány inženýrské sítě - přípojka vodovodu a splaškové kanalizace. Dále je součástí přípojka dešťové kanalizace a úprava stávajícího septiku na retenční nádrž s přepadem do vsaku. Rovněž je opravena příjezdová komunikace.


Stávající historické objekty byly rekonstruovány pomocí tradičních stavebních materiálů. Výplně otvorů byly v případě potřeby (degradované části bez možnosti opravy) provedené jako kopie původních. Umělecko-řemeslné prvky jsou v maximální míře zachované. S ohledem na vlhkosti zdiva a na potřebu nezhoršovat stav zdiva další kumulaci vody, byla provedena sanační úprava, která je účinná a šetrná vůči zdem. Jedná se o provedení provětrávané podlahy a dutiny po obvodu vyhlídky.


Byla provedena oprava krovu. Krov byl proveden jako kopie stávajícího, dřevěné prvky byly povrchově upravené tak, aby vzhledově odpovídaly původnímu opracování. Poškozené části byly opravované tzv. protézováním. Spoje odpovídají původnímu provedení.


Stávající stropní konstrukce tvoří převážně cihelné klenby do ocelových nosníků. Byla provedena jejich oprava.


Sokl stavby je tvořen kamenným zdivem. Spodní část soklu je obložena kamennými deskami, horní část soklu je pak z nepravidelného kyklopského zdiva. Většina horních fasád je pak tvořena pohledovým cihelným zdivem. Na fasádách se také nachází mnoho kamenných ozdobných prvků (římsy, nároží, parapety, ostění...), případně prvků zděných s cementovou omítkou imitující kámen (cimbuří). Byla provedena celková oprava fasády. Součásti opravy fasády je i výměna oken, dveří a osazení okenic.


Na kraji zpevněné plochy v severovýchodním rohu byl vybudován nový přístřešek pro osazení tepelných čerpadel a pro uložení nádob na odpad. Objekt je založen na betonových pasech a byl proveden jako zděný z režných cihel plných. Vnější plášť byl pokryt roštem a svislými prkny se spárami krytými latěmi.


Vnitřní kapacita objektu je 74 návštěvníků a 4 pracovníci.


Předmětem rekonstrukce bylo:
- Obnova stavby vyhlídky (obnova interiéru, exteriéru, povrchů, výplní otvorů, podlah a oprava nosných konstrukcí) - komplexní stavební obnova stávajícího objektu Goethovy vyhlídky včetně provedení všech odpovídajících vnějších a vnitřních úprav a instalací, včetně výstražného světla pro letecký provoz, vše za účelem zprovoznění objektu.
- Úprava okolního terénu a zpevněné plochy - úprava prostranství v bezprostředním okolí objektu GV vč. údržby povrchů, vyčištění od zbytků nefunkčních úprav a srovnání terénu, venkovního osvětlení a nasvícení GV, vč. potřeb dopravní obsluhy a zásobovacího příjezdu.
- Výstavba přístřešku pro venkovní umístění tepelných čerpadel a odpadu.
- Úprava septiku na retenční nádrž, přípojka dešťové kanalizace a vsakovací plocha pro dešťové vody.
- Oprava příjezdové komunikace - Goethovy stezky - oprava jejích povrchů.

Hlasování bylo ukončeno.

Oprava Goethovy vyhlídky v Karlových Varech

Počet hlasů: 329

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz