přeskočit k navigaci »

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část + výpravní budova

Modernizace ŽST Karlovy Vary
Stavba číslo:S6
Název stavby:Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část + výpravní budova
Přihlašovatel:Správa želežniční dopravní cesty, státní organizace
Místo stavby:železniční stanice Karlovy Vary
Charakter stavby:Jedná se o soubor dvou staveb
Období realizace
(Zpracování projektu):
Výpravní budova - 04/2015 - 03/2017, Staniční část - 02/2017
Investor:Správa želežniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební sp
Architekt:Výpravní budova - PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC.,s.r.o. , Stanič, Výpravní budova - Ing. Arch. Petr Franta, Staniční část - žádn
Projektant:SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Ústí nad Labem, Výpravní budova - Ing. Jana Ptáčková, Staniční část - Ing. Miros
Zhotovitel:Výpravní budova - SKANSKA a.s., Staniční část - STRABAG Rail a.s, Výpravní budova - Ing. Vladimír Krch, Staniční část - Ing. Mar
Stavbyvedoucí:Výpravní budova - SKANSKA a.s., Staniční část - STRABAG Rail a.s, Výpravní budova - Richard Lomoga, Staniční část - Tomáš John

 

Účel stavby:

Předmětem stavby byla rekonstrukce železniční stanice Karlovy Vary, kde součástí stavby bylo vybudování nových mimoúrovňových nástupišť včetně zastřešení a zřízení nového podchodu pro cestující. Byla provedena rovněž rekonstrukce železničního spodku a svršku, úpravy trakčního vedení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení nové generace a dalších návazných zařízení. Realizace této stavby je v souladu s koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury Karlovarského kraje.
Hlavním cílem záměru bylo zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti osobní dopravy. Účelem stavby je dosažení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, zvýšení rychlosti a snížení negativního vlivu na životní prostředí.Popis stavby:

Práce v kolejišti probíhaly ve třech hlavních etapách. V roce 2017 byly v rámci první etapy provedeny práce v prostoru 1. a 2. nástupiště s výstavbou podchodu pro cestující. Ve druhé etapě se uskutečnila rekonstrukce „chebského zhlaví". V roce 2018 došlo na etapu třetí, a to na rekonstrukci „chomutovského zhlaví" a sudé kolejové skupiny, dále pak na výstavbu kusé koleje č. 3, vedle výpravní budovy, a to včetně instalace zrekonstruovaného historického přístřešku.

Přístup na nové ostrovní nástupiště je zajištěn bezbariérově výtahem z podchodu i výtahem na souběžně dohotovenou investici města - lávku pro pěší. Nástupiště jsou částečně krytá novými přístřešky, pro nástupiště u nové kusé koleje č. 3 byl zpětně využit repasovaný historický přístřešek, který svým zdařilým provedením tvoří zejména v úrovni nástupišť dominantu železniční stanice ve směru na Chomutov.
Od výpravní budovy ve směru na Cheb vytváří další dominantní podhled nově zbudovaná lávka nad kolejištěm, ze které je i krásný výhled na celou zrekonstruovanou železniční stanici.

Úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, úpravy komunikace, kanalizace a úpravy trakčního vedení navazovaly na jednotlivé etapy výstavby kolejiště a nástupišť.
Stavba byla v průběhu realizace rozšířena o zařízení pro čištění souprav, především o čištění a zbrojení soupravy PENDOLINO, které by mělo mít železniční stanici Karlovy Vary jako stanici výchozí. Zařízení mohou využívat i ostatní dopravci.
Po dokončení celého projektu - stavby Modernizace ŽST Karlovy Vary se nádraží v Karlových Varech proměnilo v moderní železniční stanici 21. století.


Rozhodující kapacitní a technické ukazatele:

Prostorová průchodnost UIC GC
Přechodnost pro zatížení traťové třídy D4
Elektrický ohřev výhybek 25 výhybek
Nástupiště ostrovní č. 2 250 m
Nástupiště vnější č. 1 250 m
Nástupiště ostrovní č. 1A 90 m
Zřízení koleje S49 (užitá) 460 m
Zřízení koleje S49 (nová) 1 060 m
Zřízení výhybek S49 (užité) 2ks
Zřízení výhybek S49 (nové) 16ks
Osvětlovací stožáry velké 20ks
Osvětlovací stožáry malé 20ks
Osvětlovací věže 6ks
Staniční zabezpečovací zařízení elektronické typ ESA

Výpravní budova

Účel stavby:

Rekonstrukce výpravní budovy vycházela z nutnosti demolice stávající, která se nacházela v té době v havarijním stavu a následného nahrazení novostavbou s dostatečnou kapacitou pro odbavení cestujících, která odpovídá současným evropským parametrům a standardům. Ústředním prvkem stavby se stala prosklená hala přecházející přes obě patra a vytvářející tak vzdušný a prosvětlený veřejný prostor s bezbariérovým přístupem pro cestující na nová nástupiště.


Popis stavby:

Modernizace chátrajícího nádraží, včetně lávky vedoucí nad kolejemi, jsou ze strany SŽDC a města Karlovy Vary příspěvkem k vylepšení tváře města. Po provedení stavebních prací, které realizovala společnost STRABAG Rail a. s., se nádraží proměnilo v moderní železniční stanici 21. století.
Nová budova má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží, centrálním prvkem je hala s prosklenou střechou i fasádní částí, která přechází přes obě podlaží a symetricky budovu rozděluje. Podzemní podlaží se nachází v úrovni stávajícího příjezdového parkoviště a zastávek autobusové dopravy. Sestává ze vstupní haly se schodištěm a výtahem do 1. NP, veřejných toalet, komerčních prostorů a prostorů technického zázemí objektu. Prostor haly v podzemním podlaží počítá s napojením na podchod propojující jednotlivá nástupiště a nádražní budovu. V nadzemním podlaží se nachází hala (čekárna) s prostorem prodeje jízdenek. Hala rozděluje budovu na dvě administrativní části včetně zázemí. Tyto části jsou propojeny lávkou zavěšenou ze střešní konstrukce v hale na úrovni horního podlaží.

Konstrukčně je stavba kombinací železobetonové skeletové konstrukce v 1. PP a prostorové ocelové svařované konstrukce v 1. NP. Obvodové stěny suterénu jsou ze železobetonu, strop mezi 1. PP a 1. NP a základová deska je rovněž ze železobetonu. Střešní plášť objektu je tvořen sendvičovým systémem Kalzip a prosklenou konstrukcí, nesen je ocelovými trubkovými nosníky kopírující nepravidelný organický tvar budovy. Budova je zcela bezbariérově přístupna, včetně zaměstnaneckých částí, v souladu s platnými předpisy.  

Stavba byla výrazně podpořena finančními prostředky z Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Hlasování bylo ukončeno.

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část + výpravní budova

Počet hlasů: 40

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz