přeskočit k navigaci »

Modernizace vzdělávacího zařízení Jana Palacha

Škola Jana Palacha
Stavba číslo:P04
Název stavby:Modernizace vzdělávacího zařízení Jana Palacha
Přihlašovatel:Statutátní město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:občanská vybavenost
Architekt:Ing. Václav Zuna

Řešený soubor tří budov je poznamenán předchozími úpravami, které byly prováděny v rámci přizpůsobování dispozice potřebám aktuálního využití. Nejdůležitější změnou je přesun vstupu do nárožního objektu č. p. 20 o jedno podlaží níže. Původně byl předprostor ve vyšší úrovni, z nábřeží se vystupovalo po schodišti. Další poměrně mohutné schodiště vedlo již do objektu. S tím souvisí i vnitřní uspořádání, kdy z 1NP (současné vstupní podlaží) do 2NP v současnosti vede užší neprezentativní schodiště, velkorysejší schodiště pak propojuje až další patra. Vnitřní schodiště také pravděpodobně byla původně dvě, a to symetricky naproti sobě. Další zásadní změny nastaly v podobě atria, které má být logicky srdcem celého domu, vlivem úprav je ale fragmentováno a nepůsobí nijak přívětivě. Stalo se tak především kvůli vestavbám WC v zadní části atria a také kvůli oddělení části prostoru v podlažích s velkými halami (užívané jako tělocvičny). Jako nelogické se také jeví situování bytu správce za okny nejdůležitější nárožní fasády. U objektů č. p. 18 a 29 žádné zásadní změny nezaznamenáváme, pouze u č. p. 18 byl patrně přesunut vstup ze symetrické pozice uprostřed do krajní polohy.
Koncepce využití
Vzhledem k disproporci prostorových nároků hlavního budoucího uživatele, Karlovy Univerzity, a výrazně větších podlažních ploch objektů, jsou do stavebního programu začleněny také další způsoby využití. Univerzita bude využívat pouze hlavní nárožní budovu od 2NP výše, vstupní 1NP je navrženo ke komerčnímu využití. Mimo studentského klubu jsou zde prostory pro posilovnu a malou prodejnu - například zdravé výživy. Objekt č. p. 18 je navržen pro byty. 1NP a 2NP je rezervováno pro Kancelář architekta města, může být ale také využito pro byty nebo kanceláře. V č.p. 29 bude situován Balneo institut, byty a studentské koleje. Byty jsou oddělitelné od domovního schodiště a přístupné přes univerzitu a mohou tak být využívány jako ubytování pro hostující pedagogy apod. Celková kapacita studentské koleje je 33 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích, což je cca třetina studentů školy (3 ročníky po 30ti studentech).
Prostorová koncepce
Zásadním tématem je řešení vstupních a centrálních prostor do objektu č. p. 20, které jsou vlivem předchozích úprav v neutěšeném stavu. Návrat nástupního podlaží do původní pozice v 2NP se z hlediska soudobých požadavků na bezbariérovost i propojení s nábřežím nejeví jako vhodný. Je tedy ponechán vstup ve stávající poloze s tím, že je přizpůsobena vnitřní dispozice. V prostoru za vstupními dveřmi je vybourán strop 1NP a doplněno nové symetrické schodiště. Vzniká tak reprezentativní vstupní hala, která propojí komerční provozy v parteru a univerzitu ve vyšších podlažích. Prostory okolo atria jsou maximálně pročištěny. Atrium bude zastřešeno a budou odstraněna stávající okna, což bude mít velice pozitivní vliv na celkový dojem. Prostor, který je v současnosti tmavý a špatně udržovatelný, se touto úpravou propojí s navazujícími prostory do jednoho celku. Celkově tak bude výrazně vzdušnější a velkorysejší.
Vlastní dispozice univerzity je pak následující: velká (stupňovitě uspořádaná) a malá přednášková místnost, dvě výukové učebny s masážními lehátky, dvě zasedací místnosti sloužící také jako multifunkční prostory pro nárazové potřeby rozšíření výuky, kabinet ročníkových vyučujících a společný kabinet dalších pedagogů, kanceláře vedení a tělocvična ponechaná v 2NP. Dále je navržena studovna a o patro výš knihovna, tyto prostory jsou částečným vybouráním stropu 3NP propojeny. Ve 4NP jsou tři učebny sloužící spíše jako rezerva pro budoucí rozšiřování studijního oboru.
Objekt č. p. 18 je konstrukční trojtrakt, což se projevuje i v navržených dispozicích bytů 1+kk, 2+kk a 3+kk. Celkově je 3 x 1+kk, 3 x 2+kk a 3 x 3+kk. Dispozice kanceláře architekta města je také odvislá od konstrukčního schématu budovy, je obsloužena centrální chodbou s navazujícími místnostmi. Objekt č. p. 29 je trojtrakt a z části dvojtrakt, přičemž dvorní trakt je výrazně užší a kratší. Jsou zde proto zpravidla situovány servisní místnosti.
Ve stávající podobě jsou budovy na několika úrovních vzájemně propojeny. Vzhledem k navrženým různým provozům je zachována pouze možnost průchodu mezi č. p. 20 a č. p. 29 na úrovni služebních bytů. Doplněny jsou také výtahy, po jednom v č. p. 18 a č. p. 29, do hlavní budovy č. p. 20 jsou pak kvůli nutnosti překonávání více výškových úrovní doplněny dva a bezbariérovost zde bude řešena kombinací s několika plošinami pro vozíčkáře.

Hlasování bylo ukončeno.

Modernizace vzdělávacího zařízení Jana Palacha

Počet hlasů: 352

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz