přeskočit k navigaci »

Mimoúrovňová křižovatka I/13 Bor

Mimoúrovňová křižovatka Bor
Stavba číslo:P8
Název stavby:Mimoúrovňová křižovatka I/13 Bor
Přihlašovatel:PRAGOPROJEKT, a.s.
Místo stavby:Bor
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2017
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Projektant:PRAGOPROJEKT, a.s. - Ing. Stankoven

Silnice I/13 je důležitou trasou dálkové dopravy ve směru západ - východ. Po silnici je vedena trasa mezinárodní silnice E 442. Silnice I/13 má zásadní dopravní význam v celé severozápadní části České republiky. V úseku mezi krajským městem Karlovy Vary a Ostrovem se jedná o komunikaci, která zajišťuje kvalitní a rychlé spojení v rámci Karlovarského kraje.

Z hlediska šířkového uspořádání je silnice I/13 vybudovaná v kategorii S 22,5. Na samotné mimoúrovňové křižovatce ze silnicí III/ 221 29, mimo odbočovací pruh ve směru Ostrov - Bor, je úplná absence přídatných pruhů. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je problematické zejména napojení směru Bor - Karlovy Vary přímo do průběžného jízdního pruhu silnice I/13. Vozidla v hlavním směru zde navíc dosahují vyšších rychlostí, protože vozovka vede v klesání 4 %.

Podle údajů z Celostátního sčítání provedeného v roce 2010 v úseku Karlovy Vary - MÚK Bor je dopravní zatížení 14 097 vozidel / den, přičemž podíl nákladní dopravy činí 15 %. V úseku MÚK Bor - Ostrov je dopravní zatížení 10 757 vozidel / den, přičemž podíl nákladní dopravy činí 19 %.

Základními přínosy stavby jsou:

  • zlepšení parametrů komunikace a bezpečnosti jízdy,

  • zvýšení komfortu pro uživatele komunikace,

  • snížení nehodovosti daného místa

  • spolu s dalšími úpravami umožnění plánovaného přeřazení silnice I/13 do kategorie silnic pro motorová vozidla s předpokládaným zvýšením nejvyšší dovolené rychlosti na 110 km/h.

Stavba „I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy" je v souladu s plánem přeřadit silnici I/13 Karlovy Vary - Ostrov do kategorie silnic pro motorová vozidla s předpokládaným zvýšením nejvyšší dovolené rychlosti na 110 km/h.

Požadavky na technické řešení

Přestavba MÚK - Bor na silnici I/13 na odpovídající parametry plánované dovolené nejvyšší rychlosti 110 km /h vyžaduje:

Silnice I/13 úsek Karlovy Vary - Ostrov

Vybudování přejezdu SDP v místě napojení ramp křižovatky včetně osazení lehko demontovatelných ocelových svodidel a doplnění svislého dopravního značení - informativní značky.

Rampa 1 - Napojení rampy ze směru Bor - K. Vary

Vybudování nové rampy ústící z místa stávající stykové křižovatky silnice III/22129 s obousměrnou rampou MÚK a připojení k silnici I/13 před mostem - blíže ke Karlovým Varům. Rampa překonává údolí mezi silnicemi násypem výšky 11,5 m. Rozšíření stávající silnice I/13 vzhledem k velkému násypu je navrženo pomocí gabionové zdi délky 250 m výšky 2,5 m. Toto opatření eliminuje zábor soukromých pozemků - rozšíření proběhne na silničním pozemku. Křížení s Borským potokem je vyřešeno rámovým mostem šířky 2 m. Z inženýrských sítí kříží rampa optický dálkový kabel a splaškovou kanalizaci. Křížení s Borským potokem je řešeno trojpólovým mostem rozpětí 20 + 35 + 20 m. Šíře mostu je navržená 9,25 m

Na stávající stykové křižovatce na silnici III/22129 v místě odpojení rampy 1 je navržena okružní křižovatka o poloměru R = 20 m.

Stávající připojovací rampa bude zrušena. Obousměrná rampa bude řešena jako jednosměrná. Toto řešení je upraveno vodorovným dopravním značením.

Stávající napojení rampy ze směru Bor – K. Vary neumožňuje vzhledem k blízkosti mostu na silnici I/13 přes silnici III/ 22129 vybudování připojovacího pruhu bez nutnosti zásahu do nosné konstrukce mostu. Toto je hlavní důvod navržení nové rampy.
Vybudování nové rampy ústící z místa stávající stykové křižovatky silnice III/22129 s obousměrnou rampou MÚK a připojení k silnici I/13 před mostem – blíže ke Karlovým Varům. Rampa překonává údolí mezi silnicemi násypem výšky 11,5 m. Rozšíření stávající silnice I/13 vzhledem k velkému násypu je navrženo pomocí gabionové zdi délky 250 m výšky 2,5 m. Toto opatření eliminuje zábor soukromých pozemků – rozšíření proběhne na silničním pozemku. Z inženýrských sítí kříží rampa optický dálkový kabel a splaškovou kanalizaci. Křížení s Borským potokem je řešeno trojpólovým mostem rozpětí 20 + 35 + 20 m. Šíře mostu je navržená 9,25 m
Na stávající stykové křižovatce na silnici III/22129 v místě odpojení rampy 1 je navržena okružní křižovatka o poloměru R = 20 m.
Stávající připojovací rampa bude zrušena. Obousměrná rampa bude řešena jako jednosměrná. Toto řešení je upraveno vodorovným dopravním značením.

Hlasování bylo ukončeno.

Mimoúrovňová křižovatka I/13 Bor

Počet hlasů: 494

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz