přeskočit k navigaci »

Lávka pro pěší a cyklisty přes kolejiště nádraží v Chebu

Lávka pro pěší a cyklisty v Chebu
Stavba číslo:P5
Název stavby:Lávka pro pěší a cyklisty přes kolejiště nádraží v Chebu
Přihlašovatel:Město Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:dopravní
Období realizace
(Zpracování projektu):
2019
Investor:Město Cheb
Projektant:Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing.Pavel Sliwka, Ing.Jiří Urban

Název investora: Město Cheb
adresa včetně PSČ: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
IČ: 00253979
DIČ: CZ00253979
Datová schránka: a8gbnyc

ZÁMĚR PROJEKTU

investiční akce LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES KOLEJIŠTĚ NÁDRAŽÍ V CHEBU

1) Identifikační údaje projektu:

název projektu: LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJIŠTĚ NÁDRAŽÍ V CHEBU
místo realizace (kraj): Karlovarský

2) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu:

Předmětem projektového záměru je přemostění rozsáhlé plochy železniční dopravní infrastruktury stávající železniční tratě Plzeň – Cheb, která je hlavní tratí celostátního i mezinárodního významu. Trať je součástí III. železničního koridoru, který protíná ČR ve východo-západním směru (z Mostů u Jablunkova do Chebu).  Lávka se nachází v zastavěném území města a je situována do stejného místa, kde v minulosti probíhala původní lávka přes kolejiště - v blízkosti nádraží žst. Cheb. Původní lávka je od roku 2016 uzavřena a v měsíci březnu roku 2018 byla demontována z důvodu nevyhovujícího stavebnětechnického stavu. Osoby z cílových skupin jsou v současnosti nuceny obcházet železnici a prodloužit si trasu přibližně o dva kilometry. Novou trasu musí absolvovat po běžné komunikaci ulicí Vrázova a dále ulicí Na Návrší, nebo stezkou z panelů podél železničních kolejí. Bližší pohled na danou lokalitu je zřejmý z výkresu Přehledné situace, viz příloha D tohoto záměru. Také na základě této zkušenosti vznikla obrovská poptávka po výstavbě nové lávky ze strany cílových skupin. Těmi jsou zejména obyvatelé místní části, zaměstnanci nedaleké rozvíjející se průmyslové zóny, uživatelé rozsáhlé zahrádkářské kolonie a v neposlední řadě jak pěší, tak cykloturisté. Po absenci lávky je přístup ke stávajícím nemovitostem a do zaměstnání nejen o mnoho delší, ale také nebezpečnější, zejména pro školní mládež. V přípravné fázi záměru bylo řešeno několik variant nové lávky, případně její rekonstrukce. Z posuzovaných variant vyplynulo, že jiné, než navržené přemostění není technicky možné a to s dopadem na rozsáhlost kolejiště, jako významného spojovacího dopravního uzlu.

Nová lávka překlenuje plochy železniční dopravní infrastruktury ve stejné poloze jako původní lávka a umožňuje mimoúrovňovou pěší a cyklistickou dopravu mezi centrem města Cheb a jeho periferními částmi Maškov a Švédský vrch. Oproti původní lávce je z důvodu zabezpečení bezbariérového přístupu do městské části Švédský vrch prodloužena přibližně o 100 m a je tak volně napojena na stávající místní cestní síť. Překlenuje tak výškový rozdíl nové lávky a hráze rybníka, na kterou byla původní lávka svedena víceramenným schodištěm do prostoru ochranné clony zeleně za vlakovým nádražím. Celková délka přemostění bude 396 m, výška mostu nad terénem 10,4 m. Rozsah dotčeného území stavbou je znázorněn na situačních výkresech C.1 a C.2, které jsou předmětem přílohy D tohoto záměru.

Cílem projektového záměru je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy přes železniční trať celostátního významu. Realizace záměru bude mít pozitivní dopad na plnění úkolů ochrany obyvatelstva, zlepší se přístupnost východních periferních částí města, které jsou odděleny od centra města rozsáhlým kolejištěm ČD a.s. Průchozí šířka lávky bude 3,0 m. Na obou koncích lávky budou instalovány trvalé překážky bránící vjezdu vozidel. Na přiloženém CD je vložena videoprezentace záměru a jeho potřebnosti i s komentářem. Tato prezentace detailně přibližuje místo realizace projektu.

3) Požadavky na technické řešení:

Stavba umožňuje bezpečné mimoúrovňové převedení pěší a cyklistické dopravy přes rozsáhlé kolejiště žst. Cheb. Na západní straně stavba začíná nájezdovou rampou na most situovanou rovnoběžně k přiléhajícímu chodníku ulice Riegerova a kolmo na nově budovanou lávku. Dále pokračuje objektem vlastního mostu přes kolejiště. Na východní straně je stavba ukončena nájezdovou rampou zaústěnou na přilehlou hráz rybníka situovaného v ochranné cloně zeleně za nádražím. S ohledem na dodržení normových parametrů na situování podpěr v kolejišti je navržena spojitá konstrukce s hlavním polem přes třídící kolejiště zavěšeným na dvojici ocelových pylonů. Z důvodu minimalizace stavební výšky a viditelnosti návěstidel je zvolena konstrukce s dolní mostovkou. Z hlediska minimalizace nákladů na údržbu je pro nosnou konstrukci lávky použit dvoutrámový parapetní nosník z předpjatého betonu. Tato varianta zároveň minimalizuje počet podpěr v kolejišti. Kompozičně zvolený typ zavěšené lávky tvarově dobře navazuje na industriální tvarosloví překračovaného kolejiště s množstvím bran, podpěr a závěsů trakčního vedení a množstvím osvětlovacích stožárů seřaďovacího nádraží. 

Architektonicky je lávka řešena jako spojitá mostní konstrukce napnutá ve výškovém zakružovacím oblouku přes jižní část kolejiště nádraží, s hlavním polem přes třídící kolejiště zavěšeným na dvojici ocelových pylonů prostřednictvím lanových závěsů s poloharfovým uspořádáním. Povrch mostovky tvoří stříkaná přímopochozí izolace, povrch pylonu protikorozní nátěr s vrchním odstínem v barvě RAL 7035 (světle šedá). Pro zdůraznění toku vnitřních sil a přenosu zatížení v konstrukci jsou vybráni v ocelových pylonech a betonových podpěrách pod nimi natřena v barvě RAL 5013 (kobaltová modrá). Betonový povrch mostovky je ponechán bez nátěru. Závěsy jsou z plně uzavřených spirálových lan s protikorozní ochranou Galfan nebo z nerezu. Ocelové kotevní prvky závěsů, ocelové prvky protidotykových zábran a ocelové prvky zábradlí jsou opatřeny protikorozním nátěrem barvy RAL 7035 (světle šedá). Přístupové násypy jsou tvořeny betonovými úhlovými stěnami s vnějším lícem obloženým gabionem. Spojitá betonová hmota nosné konstrukce lávky je od členitého povrchu zábradlí a gabionu přístupových ramp oddělena prostřednictvím dvojic svislých pilířů situovaných
3
na obou koncích lávky. Na horní lícové straně těchto pilířů je umístěno logo města Cheb (matrice vložená do bednění nebo logo vytvořeno dodatečně pískováním).

4) Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů:

  • SO 101 Nájezdová rampa Riegerova
  • SO 102 Nájezdová rampa Švédský vrch
  • SO 201 Lávka přes kolejiště
  • SO 301 Kanalizační přípojka odvodnění lávky
  • SO 401 Přeložka optického vedení T-Mobile CZ a.s.
  • SO 402 Přeložky kabelů NN SEE-KV SŽDC s.o.
  • SO 403 Přeložka rozvaděče ZS208 SEE-KV SŽDC s.o.
  • SO 404 Přeložka optického kabelu SSZT-KV SŽDC s.o.
  • SO 405 Přípojka NN pro osvětlení lávky
  • SO 406 Osvětlení lávky


Detailní popis jednotlivých SO je součástí finální verze Dokumentace provedení stavby, která je přiložena na CD v adresáři „Přílohy“ a podadresáři „K)“. Stavební náklady akce v rámci jednotlivých SO byly dle „Pravidel pro financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2019“ SFDI rozděleny na uznatelné náklady a neuznatelné náklady akce. Detailní rozdělní viz kapitola 11).

5) Územně technické podmínky:

Stavba lávky je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Způsob využití pozemků v prostoru pod lávkou se realizací lávky nezmění. I nadále budou pozemky sloužit pro účely provozování dráhy, což odpovídá schválenému způsobu využití plochy dle územního plánu.

Lávka se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně vodního zdroje JeseniceNebanice a v ochranném pásmu III. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně.

Území pod lávkou vč. zařízení staveniště je situováno v ochranném pásmu dráhy.
Území pod lávkou se nachází v ochranném pásmu vnitřní vodorovné roviny letiště Cheb.
Napojení na dopravní a tech. infrastrukturu a přeložky budou vypadat následovně.

Dopravní napojení

Stavba lávky nahrazuje původní lávku přes kolejiště, možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu se nemění. Na západním konci se lávka napojuje na přilehlou stezku pro pěší a cyklisty vedoucí podél ulice Riegerova. Na východním konci je lávka zaústěna na přilehlou hráz rybníka do prostoru ochranné clony zeleně za vlakovým nádražím.

Kanalizační přípojka

Dešťová voda zadržená půdorysnou plochou lávky je svedena prostřednictvím odvodňovačů do podélných svodů zavěšených pod konstrukcí lávky. Podélný svod na západním konci lávky je zaústěn do stávající kanalizace DN700 (Chevak Cheb, a.s.), podélný svod na východním konci lávky je zaústěn do bezejmenné vodoteče procházející kolmo pod lávkou v jejím předposledním poli.

Osvětlení lávky

Osvětlení lávky je navrženo jako podélné liniové LED osvětlení umístěné po obou vnitřních stranách lávky v prostoru pod madlem zábradlí. Drážky pro vedení podélných LED pásů jsou zapuštěny do betonového skeletu lávky. Nové liniové osvětlení bude napájeno z nového rozvaděče RVO umístěného při západním konci lávky.

Elektro připojení

Napájení a ovládání nového osvětlení na lávce bude umožněno z nového rozvaděče umístěného při západním konci lávky. Nový rozvaděč RVO bude napojen na distribuční kabeláž NN vedoucí podél ulice Riegerova. Kabelová přípojka povede protlakem pod ulicí Riegerova. Připojovací místo určí ČEZ Distribuce, a.s.

Přeložka optického vedení T-Mobile CZ a.s.

Projekt řeší přeložení a ochránění zemní trasy sítí elektronických komunikací (SEK) spol. T-Mobile CZ a.s., která je v kolizi s navrhovanou Nájezdovou rampou Riegerova. Optotrubky budou přeloženy do nové kabelové trasy vedoucí mimo základovou konstrukci rampy a budou uloženy v kabelové rýze (s min. krytím 100 cm) v pískovém loži a zakryty bet. nebo plastovými deskami.

Přeložky kabelů NN SEE-KV SŽDC s.o.

Projekt řeší přeložení a ochránění dvou zemních tras silových kabelů NN spol. SEE KV SŽDC s.o., které jsou v kolizi s navrhovanou opěrou 01 a podpěrou 03 nové lávky. Kabely NN budou přeloženy do nové kabelové trasy vedoucí mimo základové konstrukce lávky a budou uloženy v kabelové rýze (s min. krytím 100 cm) v pískovém loži a zakryty bet. nebo plastovými deskami.

Přeložka rozvaděče ZS208 SEE-KV SŽDC s.o.

Projekt řeší přeložení stávající rozvaděčové skříně ZS208 v trase silových kabelů NN spol. SEE KV SŽDC s.o., která je v kolizi s navrhovanou podpěrou 05 nové lávky. Rozvaděč bude demontován a přeložen do nové polohy mimo rozsah zemních prací nutných pro výstavbu podpěry. Kabely vedoucí do rozvaděče budou obnaženy pomocí ručního výkopu a přeloženy s rozvaděčem. V případě nutnosti a nedostatečné délky stávajících kabelů bude provedena kabelová vložka a to kabelem stejného typu a průřezu. Kabely budou uloženy v kabelové rýze (s min. krytím 1,0 m) v pískovém loži a zakryty bet. nebo plastovými deskami.

Přeložka optického kabelu SSZT-KV SŽDC s.o.

Projekt řeší přeložení a ochránění zemní trasy optického kabelu spol. SSZT KV SŽDC s.o., která je v kolizi s navrhovanou podpěrou 06 nové lávky. Optotrubky budou přeloženy do nové kabelové trasy vedoucí mimo základovou konstrukci lávky a budou uloženy v kabelové rýze (s min. krytím 100 cm) v pískovém loži a zakryty bet. nebo plastovými deskami.

6) Majetkoprávní vztahy

Záměr je koordinován se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a společností České dráhy, a.s. Prováděnými stavebními pracemi budou dočasně ovlivněny drážní objekty a zařízení. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy budou řádně v předstihu projednány s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

7)  Rozpis nákladů (zaokrouhleno)

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU V tis. CZK
1 Poplatky za plány / stavební projekt 1 497
3 Výstavba 65 991
5 Nepředvídatelné události 6 041
9 Dozor v průběhu výstavby 586
10 Mezisoučet 74 115
11 (DPH) 15 565
12 CELKEM 89 680

Hlasování bylo ukončeno.

Lávka pro pěší a cyklisty přes kolejiště nádraží v Chebu

Počet hlasů: 623

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz