přeskočit k navigaci »

Lávka přes řeku Ohře ve Svatošských skalách

Lávka přes řeku Ohře ve Svatošských skalách
Stavba číslo:P4
Název stavby:Lávka přes řeku Ohře ve Svatošských skalách
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Údolí u Lokte, Hory u Jenišova
Charakter stavby:vybudování nové lávky přes řeku Ohři
Období realizace
(Zpracování projektu):
neuvedeno
Investor:Karlovarský kraj
Projektant:PONTIKA s.r.o., Ing. Jan Procházka

Cílem projektu je vybudování nové lávky ve Svatošských skalách, která bude sloužit především cyklistům, jelikož stávající lávka, který nyní vede přes řeku Ohři ve Svatošských skalách, se nachází v nevyhovujícím stavu a hlavně je v cyklistické sezoně velmi přetížená. Nově vybudovanou lávku budou moci využívat nejen cyklisté, ale v případě potřeby také záchranáři či složky integrovaného záchranného systému. Nová lávka se bude nacházet poblíž stávající lávky v hlubokém údolí řeky Ohře v turisticky atraktivní lokalitě Svatošských skal - chráněný přírodní výtvor vzniklý v karlovarském žulovém masívu působením řeky Ohře s množstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Nová lávka se bude nacházet na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les na území biokoridoru Ohře a zátopovém území řeky Ohře.  Nově vybudovaná lávka bude součástí stezky pro pěší a cyklotrasy č. 6 - Cyklostezky Ohře, která je páteřní cyklostezkou v Karlovarském kraji a dále také bude součástí mezinárodní trasy EuroVelo 4, které Karlovarským krajem prochází.

Popis nosné konstrukce mostu
Lávka je navržena jako visutá ocelová lávka, jednopólová, s dřevěnou mostovkou, visutá lana vedena přes pylony a kotvena v kotevních blocích. Nosná konstrukce lávky je navržena ocelová z válcových profilů. Je tvořena podélníky, příčníky a vodorovným zavětrováním. Konstrukce bude zavěšena na konzolách příčníků. Na opěrách bude nosná konstrukce uložena na ocelová čepová ložiska. Nosná lana budou zavěšena na dvou mírně ukloněných rovinách. V každé rovině se lano bude skládat ze tří samostatných lanových úseků. Krajní zpětná lana budou zakotvena do kotevních bloků a pylonů, střední lana budou pnuta mezi pylony. Předpokládá se použití uzavřených vinutých lan se dvěma vrstvami uzavřených drátů podle ČSN EN 12385-10 s antikorozní úpravou. Lana mezi pylony budou na obou bocích opatřena zalitými vidlicovými koncovkami, připojení na kotevní body je přes styčníkový plech a čep. Zpětná lana budou na konci u kotevního bloku opatřena koncovkou umožňující předepnutí lana. Mostovka bude dřevěná. Podélníky z hranolů budou uloženy, kotveny a stykovány na příčníku. Pochozí vrstva bude z příčně uložených dubových fošen ukládaných s mezerou 10-20 mm a připevněných do podélníků.

Založení a spodní stavba
Založení opěr bude hlubinné na mikropilotách průměru 108x10 délky cca 8,0m. Piloty budou prováděny ze dna stavebních jam. Kotevní bloky zpětných lan budou přikotveny proti účinkům vodorovných sil trvalými zemními pramencovými kotvami.
Opěry 10 a 20 budou masivní železobetonové s krátkými rovnoběžnými křídly. Ocelové pylonybudou vetknuty do opěr. Bude je tvořit svařovaný ocelový polorám složený ze dvou svislých stojek kruhového průřezu a vodorovné příčle.
Železobetonové kotevní bloky zpětných lan budou tvořeny na každém břehu společným základem s ukloněnou základovou spárou a dvěma dříky, které vyčnívají částečně nad terén. Na pravém břehu navazují na opěru 20 oboustranně krátké opěrné zdi nutné z prostorových důvodů (přístřešek restaurace vlevo, přístup do řeky vpravo).

Vybavení mostu
Zábradlí na lávce bude oboustranné celodřevěné, tvaru ondřejských křížů, výšky 1,30m, dilatace (přerušená madla) bude nad každým příčníkem. Přípoj sloupků zábradlí bude svorníkový ke krajnímu podélníku. Před a za mostem bude osazen zamykací sloupek zamezující vjezdu vozidel na lávku.

Výstavba mostu

  • kácení vegetace, příprava území
  • zemní práce - výkopy stavebních jam
  • hlubinné zakládání - mikropiloty
  • spodní stavba (opěry, kotevní bloky)
  • osazení ocelových částí pylonů
  • provedení zemních kotev
  • osazení nosných lan a montáž závěsů
  • postupná montáž nosné konstrukce jeřábem
  • mostovka a příslušenství
  • dokončovací práce

Podélný řez.pdf (353.65 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Lávka přes řeku Ohře ve Svatošských skalách

Počet hlasů: 620

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz