přeskočit k navigaci »

Lávka přes Horní nádraží

Lávka přes Horní nádraží
Stavba číslo:S12
Název stavby:Lávka přes Horní nádraží
Přihlašovatel:Statutární město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2017 - 2018
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Projektant:Pontika s.r.o., Ing. Jan Procházka
Zhotovitel:BÖGL a KRÝSL, k.s., Jan Košťál
Stavbyvedoucí:BÖGL a KRÝSL, k.s., Ing. Juraj Nosko
  • Cena díla: 24 880 088,-Kč bez DPH

  • Termín stavby: 6. 6. 2017 - 15. 10. 2018

  • Lávka získala Cenu inženýrské komory 2018

Lávka překračuje kolejiště Horního nádraží v km 185,490 trati Chomutov - Cheb. Původně zde byla v roce 1898 zprovozněna příhradová železná lávka, situovaná v blízkosti historické výpravní budovy klasicistního rázu. V roce 1972 byla dle projektu Ing. Bauma nahrazena provizorní čtyřpolovou lávkou šířky 1900 mm celkové délky 78 m. Pilíře měla ocelové, složeného průřezu, tři z pěti pilířů byly umístěny v kolejišti. Nosná konstrukce byla tvořena z válcovaných tyčí IP.

Původní výpravní budova z roku 1870 zničená bombardováním na konci II. světové války byla nahrazena zásadní přestavbou. Tato nevzhledná a zanedbaná budova byla nyní zdemolována a nahrazena konstrukcí moderního architektonického řešení podle návrhu architekta Petra Franty, s přenesením litinového zastřešení nad peron kusé koleje.

Koncepce návrhu

Ve studii z roku 2006 byla navržena zavěšená ocelová konstrukci s pylonem situovaným v kolejišti a se spirálovou rampou na jižním konci pro osoby s omezenou mobilitou. Spirálová část měla délku 48 m. V období přípravy modernizace železniční stanice Karlovy Vary požádala SŽDC investora lávky o úpravu navrženého konstrukční systému tak, aby nebyl žádný pilíř situován v kolejišti. Tomuto požadavku nejlépe vyhovovala oblouková konstrukce lávky s mezilehlou mostovkou doplněná o dva výtahy mezi mostovkou lávky a úrovní nástupiště 1 a 2. Na lávku navazuje současný bezbarierový podchod pro pěší pod Jáchymovskou ulicí. Celkové překonávané převýšení je 11,30 m.

Technické řešení

Jedná se o lávku pro pěší ve tvaru nesymetrického oblouku vetknutého do železobetonových patek. Nesymetrie spočívá v tom, že pravý základ je o 3,90 m níže než levý základ a schodiště je integrováno do oblouku. Na oblouku je pomocí táhel Macalloy zavěšená mezilehlá železobetonová mostovka pnutá mezi dva RHS profily OK. Mostovka je napojena kloubem (vodorovně posuvným čepem) na levou opěru a je vetknuta do schodiště. Teoretické rozpětí oblouku je 80 m, délka mostovky je cca 68 m, půdorysná délka schodiště včetně dvou mezipodest je cca 12 m. Mezi ramena schodiště je situován výtah. Výtahová šachta není staticky propojená s lávkou. Mostovka je zavěšena celkem na 2 x 18 závěsech M30. Závěsy jsou kotveny po 6,0 m na mostovce respektive po 3 m na oblouku.

Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva vetknuté ocelové symetrické (podle podélné osy) oblouky nakloněné ve svislé a ve vodorovné podélné rovině (v horní části jsou k sobě nakloněné a zároveň se rozevírají směrem ke schodišti). Oblouky jsou obdélníkového průřezu, svařované z plechů a mají proměnnou výšku průřezu. V horní části jsou oblouky zajištěny osmi příčlemi.

Konce oblouků jsou kotveny do masivních základových bloků. Na straně jižní není navržena klasická opěra nebo úložný práh. Ocelové schodiště vetknuté do ocelových oblouků svým tvarem plynule přechází do železobetonové konstrukce, která je součástí základového bloku.

V severní části je krajní pole mostovky situováno nad oblouky. Mostovku tvoří železobetonová monolitická deska spádovaná do osy lávky. Mostovka je do oblouků v místech kontaktu vetknuta, v části pod oblouky je zavěšena. Mostovka je nesena dvěma krajními ocelovými nosníky RHS profily 400/200 zavěšenými na obloucích přes dvoudílné rektifikovatelné tyčové závěsy (do 80 mm). Schodišťovou část mostovky tvoří ocelová ortotropní konstrukce. Oblouk plynule přechází do schodiště. Dilatace na obou koncích desky a v místě bočního výtahu je zajištěna jednospárovými mostními závěry.

Postup výroby a výstavby

Výrobu ocelové konstrukce lávky zajišťovala pro dodavatele lávky firmu Bögl a Krýsl firma Vítkovitské strojírny jako svojí poslední zakázku v rámci 160 leté historie.

Výstavba lávky byla podstatně ovlivněna stísněným prostorem pro vlastní montáž. Prostor byl omezen provozovaným kolejištěm s trolejovým vedením a posunutými trakčními branami, starou lávkou, terénem omezující přístupnost u schodišťové části a novou nádražní budovou s nástupišti.

Vlastní montáž lávky byla navržena na několik částí:

  1. Předmontáž ocelové konstrukce obloukové části lávky v úzkém protilehlém prostoru nádražní budovy pod kamennou zdí. Konstrukce byla sestavena a svařena na pomocné konstrukci podpírající jak mostovku, tak oblouk v pěti rovinách podepření.

  2. Montáž schodišťové části lávky mezi starou lávkou a nádražní budovou. Schodiště bylo sestaveno ze dvou převozitelných dílců o hmotnosti 21t s pomocí teleskopického jeřábu.

  3. Osazení obloukové části lávky do mostního otvoru pomocí jeřábu LIEBHERR LG 1550 L. Hmotnost břemene cca 87 t včetně hmotnosti skruže a bednění, vyložení 22,5 m. Jeřáb se povedlo umístit tak, že nebyl nutný zásah do nové trakční brány a trolejí.

Vybavení mostu

Dva výtahy rozměrově dostatečné i pro jízdní kolo. Boční výtah je napojen vyrovnávacím krčkem délky 1,5 m, čelní výtah je opatřen přechodovým můstkem k vyrovnání výškových pohybů. Zábradlí má výšku 1,3 m, výplň je z válcovaného nerezového tahokovu (oko max. 90/30 mm). Osazeny jsou svislé protidotykové zábrany. Veřejné LED osvětlení v madlech zábradlí má slabou intenzitu, aby neoslňovalo strojvůdce. Odvodnění pochozí plochy nad kolejištěm je v úžlabí ŽB desky. Mostovka je opatřená pochozí nátěrovou protiskluzovou izolací Bridge Master. Typizované lávkové odvodňovače Moravice jsou v ose lávky napojené na svodné potrubí DN 125 PP. Nátěry podhledu pod mostovkou jsou odolné proti účinkům výfukových plynů.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Lávka přes Horní nádraží

Počet hlasů: 76

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz