přeskočit k navigaci »

Krejcarová lávka

Krejcarová lávka současný stav
Stavba číslo:P3
Název stavby:Krejcarová lávka
Přihlašovatel:Město Sokolov
Místo stavby:Sokolov
Charakter stavby:mostní konstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
2019-2021
Investor:Město Sokolov, Renata Oulehlová, starostka
Projektant:Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Ing. Petr Hampl

Krejcarová lávka vytváří nezbytnou spojnici mezi městem Sokolov, rozvojovou lokalitou Jižní lom určenou pro příměstskou rekreaci a sítí cyklostezek včetně propojení na jezero Medard.
Nově navržená ocelová konstrukce lávky přetíná říční koryto řeky Ohře v místě stávající betonové mostní konstrukce, která vykazuje závažné stavební poruchy. Konstrukce stávající lávky bude odstraněna.
Krejcarová lávka svým architektonickým pojetím výrazně pozvedne tuto oblast. Jedná se o samostatný objekt, jehož základní tvarovou charakteristikou je mostní konstrukce vystavěna na principu dvou soustředných oblouků, které vytvářejí pochůzí část mostu. Tato konstrukce je vynášena ocelovými průběžnými nosníky, částečně zavěšenými na ocelová lana, kotvená na nakloněný ocelový nosník - pylon. Umístění nové mostní konstrukce na levobřežní části se téměř shoduje se stávající konstrukcí. Její poloha bude mírně posunuta a nástup na lávku bude splývat s tělesem nové cyklotrasy.
Jedná se o mostní dopravní stavbu, jejíž funkcí je pěší propojení dvou území v intravilánu města Sokolov. Z hlediska nadregionálního je stavba součástí projektu velké cyklotrasy Ohře, která propojuje obce ležící na této řece podél celého jejího toku.

Lávka pro pěší je navržena jako ocelový zavěšený most o třech spojitých polích s horní mostovkou. Rozpětí jednotlivých polí je 60m + 45m + 15m. Světlá šířka lávky je proměnná - mění se od 2,5m po 7,0m, u odbočné rampy má šířku 2,0 m. Závěsy jsou navrženy z ocelových lan. Středový pylon je umístěn v podélné ose lávky a je vysoký 27,2m (po úroveň kotvení závěsů). Niveleta mostovky je zakřivená a klesá z levého břehu z úrovně k opěře na pravém břehu na úroveň.
Celá ocelová konstrukce lávky se nachází nad úrovní 100leté vody. Mostovka je navržena ze dřevěných fošen tl. 40mm podporovaných podélníky. Fošny jsou opatřeny protiskluzovými drážkami a budou opatřeny tmavě hnědým ochranným lakem.
Zábradlí je navrženo s úrovní horního madla ve výšce 1300mm nad mostovkou. Výplň zábradlí je předpokládána z tahokovu. Sloupky zábradlí jsou po 1,25m. Na pravém břehu je na lávku napojena boční sestupná rampa o rozpětí 25,2m. Mostovka i zábradlí rampy je navrženo shodně s hlavním přemostěním.
Před pylonem v ose lávky je navrženo schodiště umožňující sestup z lávky na ostrov. Schodiště je zavěšeno na doplňující nosníky lávky, které lemují otvor pro prostup pylonu a schodiště. Zavěšení schodnic lávky na táhlo a podepření čepy umožňuje vytočení lávky tak, aby při nebezpečí velké vody bylo možno skrýt schodiště do prostoru lávky, tedy nad úroveň stoleté vody. Stupně schodiště i podesta jsou navrženy z tahokovu. Barevné řešení ocelové konstrukce je v provedení pozink.

Základy pro pilíře mostu jsou řešeny betonovými pilotami s vloženými armovacími koši o průměrech 900 a 1200 mm. Na hlavách pilot jsou ukotveny železobetonové monolitické desky, na dvou středních jsou nabetované mostní pilíře, obložené obkladem z kvádrového cementem spárovaného zdiva.

Osvětlení lávky bude v místě nástupních ramp řešeno stožáry veřejného osvětlení.
Samotná lávka bude osvětlena pomocí LED světelných trubic umístěných v místě kovového madla po obou stranách a pomocí pojezdových zemních LED svítidel umístěných v mostovce v ose mostu.

Stavba by měla být zahájena v roce 2019.

Další informace viz:
https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/krejcarova-lavka-38103

Boční pohled.pdf (3.33 MB)

Pohledy.pdf (3.96 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Krejcarová lávka

Počet hlasů: 41

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz