přeskočit k navigaci »

Kavárna Franz Joseph - Lázně III Karlovy Vary - rekonstrukce

Kavárna Franz Joseph
Stavba číslo:S05
Název stavby:Kavárna Franz Joseph - Lázně III Karlovy Vary - rekonstrukce
Přihlašovatel:BAU-STAV a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
01/2017 - 10/2017
Investor:Windsor Carlsbad s.r.o.
Architekt:Ing. arch. Alexander Mikoláš
Projektant:Ing. arch. Alexander Mikoláš - S T P k.s.
Zhotovitel:BAU-STAV a.s.

Stavbou dotčený objekt Lázně III se nachází na stavební parcele č. 1522 v k.ú. Karlovy Vary. Předmětná stavba je situována v 1. NP historické budovy v křídle navazujícím na Mlýnskou kolonádu.
Jde o rekonstrukci a změnu užívání prostor, dříve sloužících jako převlékárny veřejných lázní a později jako prodejna, na kavárnu. Obnovený boční vstup s nově vybudovanou terasou zajišťuje přirozený přístup do kavárny z veřejného prostranství před Mlýnskou kolonádou a před altánem pramene Svoboda.
Samotný objekt Lázní III je umístěn ve středu Karlových Varů na Mlýnském nábřeží, tedy funkčně i pohledově výrazně exponované lokalitě. Jde o monumentální patrovou budovu souměrné dispozice na obdélném půdorysu se dvěma vnitřními dvory. Objekt byl postaven v letech 1864 - 1867, přičemž byly uplatněny vzory anglické zámecké gotiky. Jedná se o jeden z předních dokladů romanticky laděné historizující lázeňské architektury, který se ve středu Karlových Varů dochoval do současnosti. Objekt se tak zcela oprávněně těší památkové ochraně jako nemovitá kulturní památka.
U daného objektu je předmětem státní památkové péče nejen jeho vnější vzhled a jeho zasazení do urbanistické struktury města, ale i interiérové řešení se všemi dochovanými historickými prvky a konstrukcemi včetně cenné umělecké výzdoby. Právě předmětný prostor, dříve s převlékacími kabinkami, představuje hodnotnou část interiéru stavby.
Z důvodu památkové ochrany objektu probíhaly stavební úpravy pod dozorem a v těsné spolupráci s orgány státní památkové péče. V průběhu prací byla prováděna dokumentace odhalených nálezových situací formou operativního průzkumu a dokumentace. Postup a rozsah stavebních úprav jakož i řešení úprav povrchů byl důsledně konzultován se zástupci státní památkové péče.
Předmětný prostor 1.NP s mezipatrem byl v rámci stavebních úprav zbaven dodatečně vložených konstrukcí. Poté byla na úrovni 1.NP kavárna dispozičně rozdělena na zádveří, kavárnu se sezením v boxech, šatnu, bar se zázemím a úklidovou komoru. V navazující chodbě byla zřízena další sezení kavárny a nové oddělené sociální zařízení pro hosty kavárny.
Točitým schodištěm z interiéru 1.NP je umožněn přístup do mezipatra. To tvoří otevřený ochoz na němž jsou převážně další kavárenská sezení v boxech, šatna a příčkou oddělené zázemí personálu se sociálním zařízením, kuchyňkou, šatnou a skladem.
Obnovený boční vstup byl zřízen v úrovni 1.NP vybudováním dřevěné terasy se schodištěm v provedení inspirovaném dřevěnou lázeňskou architekturou a tvaroslovím objektu Lázní III.
Nové rozvody vody, kanalizace, ústředního vytápění a elektroinstalace pro bar se zázemím, pro sociální zařízení a zázemí personálu jsou napojeny na stávající páteřní vedení v objektu.
Při realizaci stavby byl kladen velký důraz na zachování a obnovu dochovaných historických detailů v interiéru a na jejich citlivé doplnění novými konstrukcemi, které byly pro splnění účelu stavby nezbytné.
Lze konstatovat, že tímto citlivým přístupem a zejména důslednou spoluprací stavebníka s autorem projektu a se zástupci státní památkové péče ve všech fázích rekonstrukce, bylo dosaženo pro všechny zúčastněné strany velice příjemného výsledku. Rekonstruované prostory, v nichž se bohatě uplatňují obnovené historické prvky, ve spojení s novými doplňky a vybavením nenásilně navozují kavárenskou atmosféru zlatého věku našich lázní. Vybudováním kavárny, mimochodem svým jménem Franz Joseph Caffé odkazující na historický název blízkého pramene Svoboda, vznikl nový živý prostor s jedinečným geniem loci.

Hlasování bylo ukončeno.

Kavárna Franz Joseph - Lázně III Karlovy Vary - rekonstrukce

Počet hlasů: 206

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz