přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary

Stavba číslo:S09
Název stavby:Karlovy Vary - rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
květen 2019 - prosinec 2021
Investor:Karlovarský kraj, Karlovarský kraj
Architekt:Ing.arch. Míka Miroslav, Ruská 124/15, Mariánské Lázně 353 01, Ing.arch. Míka Miroslav
Projektant:Ing.arch. Míka Miroslav, Ruská 124/15, Mariánské Lázně 353 01, Ing.arch. Míka Miroslav
Zhotovitel:Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, Ing. Pavel Löbl

Rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary

Předmětem projektu bylo vybudování nového depozitáře Krajské knihovny v Karlových Varech s funkcí rozšíření kapacity zejména skladovacích ploch pro ukládání a uchovávání knihovních fondů a periodik. Provozně navržený objekt obsahuje nové řešení zásobování, prostory na zpracování knižních fondů, badatelnu s odděleným přístupem veřejnosti, restaurátorskou dílnu a digitalizační pracoviště. Stavba svým uspořádáním navazuje symetricky na severovýchodní fasádu stávajícího objektu budovy „C" Krajského úřadu, má půdorysný tvar písmene U, je třípodlažní, nepodsklepená, s plochou střechou zakončenou atikou a uzavírá s administrativní částí atrium přístupné v nárožích. Objekt tvoří betonový skelet. Podél jihozápadní fasády je vedena ve všech podlažích podélná chodba, která slouží pro zásobování a pohyb zaměstnanců.

Z chodby jsou přístupné sklady a archivační místnosti knihovních fondů a periodik, vybavené z větší části mobilními kovovými mechanicky ovládanými regály, posuvnými po lištách zapuštěných v podlaze (tzv. kolejnicový vodící systém), které zajistí maximální využití prostoru. Stacionární regály jsou umístěny mezi jednotlivými sloupy a podél stěn v archivačních místnostech, v místech, ve kterých není možné umístit kolejnicový vodící systém. Jedná se o tzv. hluchá místa, např. výklenky v archivačních místnostech. Stacionární regály jsou kotveny do stavby proti pádu (do podlahy, ke zdi). Některé regály mají atypicky zkrácenou délku v místech, kde se nachází svislé průchody vzduchotechniky. Do chodby ústí 2 osobo-nákladní výtahy. Na obou koncích chodby ve 2. NP a 3. NP je zajištěn přístup na venkovní ocelová úniková schodiště umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu. Chodby jsou odvětrány okny osazenými na jihozápadní fasádě směrem do atria. V 1. NP se nachází technické zázemí objektu - místnost zařízení vzduchotechniky, serverovna, sklady periodik, knihovních a oběžných fondů a administrativní část. U severozápadní fasády je situována badatelna s hygienickým zázemím a místností pro obsluhu. Badatelna se samostatným vstupem je určena pro veřejnost. Ve 2. NP se opakuje dispoziční schéma s příčnou chodbou shodné s 1. NP, ze které jsou přístupné místnosti archivu. V jihovýchodním nároží jsou místnosti pro dílnu a zpracování knižních fondů s hygienickým zázemím pro zaměstnance. Prostory ve 3. NP jsou dispozičně řešeny shodně s 2. NP. Na střeše objektu jsou umístěna tepelná čerpadla.

Provozní napojení na stávající objekt Krajské knihovny je navrženo v úrovni 2. NP v podobě spojovacího koridoru s nosnou konstrukcí ve tvaru knižních hřbetů. Vyrovnání výškového rozdílu je dosaženo výtahem s průchozí kabinou, přes který bude probíhat manipulace s knihovním fondem mezi stávající knihovnou a nově vybudovaným depozitářem. S výstavbou depozitáře jsou navrženy nové zpevněné parkovací a obslužné plochy, sloužící k manipulaci s knihovním fondem a k přístupu požární ochrany, úpravy stávajících parkovacích ploch, terénní a sadové úpravy a výsadba stromů. S výstavbou souvisí realizace nutných přeložek inženýrských sítí v rozsahu nutném pro provoz nové stavby a napojení na tyto sítě.

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary

Počet hlasů: 90

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz