přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři

Stavba číslo:S22
Název stavby:Karlovy Vary - obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři
Přihlašovatel:statutární město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2021
Investor:statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.
Architekt:Sagasta s.r.o., Ing. Vít Hoznour
Projektant:Sagasta s.r.o., Ing. Vít Hoznour
Zhotovitel:EUROVIA CS, a.s., Michal Sakař
Stavbyvedoucí: EUROVIA CS, a.s., Martin Zábojník

Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech - výstavba nového mostu

Dvorský most přes řeku Ohři v Karlových Varech spojuje městské části Tuhnice a Dvory, ale v širším smyslu také například obchodně-správní centrum města s areálem krajských a státních institucí. Po roce 2010 začal vykazovat značné problémy, což město vedlo k projektu jeho nahrazení novým mostem. Pro tuto stavební zakázku město poprvé ve své historii využilo metodiku zadání podle tzv. Žluté knihy FIDIC. Je to také poprvé, co tuto metodiku využila samospráva českého města.

Původní most

Založení mostu bylo historické, snad z počátku 20. století, konstrukce založení neznámá. Z téže doby pocházely kamenné pilíře, nesoucí kdysi ocelovou mostovku, která se však v 60. letech zhroutila. V 80. letech byla nahrazena mostovkou z předepjatých betonových prefabrikátů. Diagnostické průzkumy začaly po roce 2010 upozorňovat na vážné problémy předepjaté konstrukce, nedostatečně zainjektované kabelové kanálky, zatékání do nich. Pozdější sondy odhalily dokonce nahromaděnou vodu, korodující nebo i prasklé výztuže. Odborné zkušenosti se sanacemi obdobných předepjatých konstrukcí v České republice ukazovaly, že není možné dostatečně prodloužit životnost mostu opravou či rekonstrukcí. Bylo proto rozhodnuto most zdemolovat a na jeho místě postavit nový. Bylo však nutné počkat na dokončení paralelního Doubského mostu ve správě ŘSD, který překonává Ohři o necelé dva kilometry výše proti proudu. Ten byl stejné konstrukce a vykazoval stejné problémy.

FIDIC

Jednou z priorit stavby nového mostu byl čas. Jde o důležitou vnitroměstskou spojnici s návazností na dálkové směry, využívanou také městskou a meziměstskou hromadnou dopravou. Obvyklý způsob zadání zahrnuje zakázku na zpracování projektu a následně zakázku na jeho realizaci, tedy dvojí administraci, včetně příslušných lhůt, a také někdy složité řešení zodpovědnosti v tomto třístranném vztahu zadavatel - projektant - zhotovitel. Žlutá kniha FIDICu přináší řešení metodou Design-Build (tedy „navrhni a postav"), kdy zhotovitel stavbu nejen postaví, ale také na základě zadání vyprojektuje a získá stavební povolení. Pro zadavatele to znamená sice nutnost přesněji popsat zadání stavby, provést potřebné průzkumy apod., na druhou stranu mu to přináší nezanedbatelné úspory času - neadministrují se dvě oddělené časově navazující zakázky, dodavatel zpracuje a projedná projekt, a už v tu dobu může plánovat stavbu. To se ukázalo být zásadní výhodou, celkový čas od uzavření původního mostu do otevření nového činil 36 týdnů.

„Dirigentem" celého projektu je při tomto postupu Správce stavby, je zástupcem objednatele při projektovém řízení a dozorování stavby a je neutrální třetí stranou, která je připravena k udržení spravedlivé rovnováhy mezi zhotovitelem a objednatelem v případě jakýchkoliv problémů na stavbě. Předchází sporům, hraje úlohu mediátora s dobrou znalostí smlouvy a práv z ní vyplývajících. Je také konzultantem objednatele, zajišťuje hladký průběh a především dozor kvality, nákladů a času. Pokud můžeme po zkušenostech doporučit, pak je vždy lepší v rámci projektu a jeho rozpočtu počítat i s náklady na správce stavby.

Průběh zakázky

Rok 2020 byl rokem příprav. V červnu město vybralo Správce stavby (sdružení DS engineering PLUS a.s. a Contract management a.s.) s nabídkovou cenou 2,8 mil. Kč bez DPH. V říjnu a listopadu běžela lhůta pro podávání nabídek na realizaci stavby a v prosinci město schválilo uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Eurovia CS a.s. za nabídkovou cenu 125 mil. Kč bez DPH.

V únoru 2021 město rozhodlo v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo o stanovení termínu zahájení prací na 8. 3. Jako první přišla ke slovu úprava technické lávky na návodní straně mostu pro pěší provoz. 15. 3. byl most uzavřen, byly stanoveny objízdné trasy pro dopravu a výlukové jízdní řády pro hromadnou dopravu, začala demolice. Ta byla dokončena 22. 5. V červnu a červenci byl nový most zakládán a vznikala spodní stavba. V červenci a srpnu byly osazeny hlavní ocelové nosníky, nosná část byla dokončena v říjnu. V listopadu byl proveden svršek mostu včetně jeho vybavení. Nový Dvorský most byl slavnostně pro provoz otevřen 22. 11. 2021 v 11:00 hodin, tedy pouhých šest měsíců po jeho úplné demolici.

Nový most

Založení mostu je hlubinné na pilotách o průměru 900 mm, spodní stavba mostu je monolitická železobetonová. Nosnou konstrukci tvoří 7 ocelových nosníků o výšce 0,85 m spřažených železobetonovou deskou, spodní líc zachovává volný prostor 1 m nad hladinou stoleté vody. Příčníky nad opěrami mají šířku 1 m a nosná konstrukce je přes ně uložena vždy na dvojici hrncových ložisek. Příčníky nad pilíři jsou šířky 1,5 m a na hlavu pilířů jsou uloženy pomocí vrubového kloubu. Vozovka na mostě je 8 m široká, průchozí prostory mají šířku 1,5 a 2,25 m, celková šířka mostu činí 13,85 m. Délka mostu je 100,50 m, podélný sklon 0,5 %.

Při výstavbě zhotovitel zastihnul nepředpokládané základové poměry, neuvedené v zadávacích podmínkách vycházejících z dokumentace poslední stavby z roku 1987. Vyžádaly si vícepráce, podle zvolené metodiky řešené vznesením dodatečného nároku, tzv. claimu ve výši 4,9 mil. Kč bez DPH. Přes zvýšenou pracnost se podařilo nový most otevřít ve stanoveném termínu. Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný, téměř bezproblémový. Díky velmi dobře připravené zadávací dokumentaci mohla stavba rychle začít v klimaticky výhodném období. Vzhledem k dobrému nastavení smluvních mechanismů jsme byli schopni se v případě potřeby velmi rychle shodnout na řešení a polynule pokračovat ve výstavbě. První zkušenost města Karlovy Vary s FIDICem je více než kladná a věříme, že budeme moci své nově nabyté zkušenosti přetavit v další úspěšné realizace tímto sofistikovaným způsobem, především u infrastrukturních staveb, kde je doba výluky kritická.

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři

Počet hlasů: 38

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz