přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda - dílčí úprava

Stavba číslo:S13
Název stavby:Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda - dílčí úprava
Přihlašovatel:TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby
Místo stavby:Mlýnské nábř., 360 01 Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost - rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
01/2020-06/2021
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA., primátorka města
Architekt:Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s.r.o., Ing. arch. Vladimír Kladiva
Projektant:Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s.r.o., Ing. arch. Tomáš Šantavý
Zhotovitel:TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby, Ing. Zdeněk Zapletal, ředitel a prokurista ( generální zhotovitel OHLA ŽS, a.s.)
Stavbyvedoucí:TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby, Ing. René Cizler

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda - dílčí úprava

Mlýnská kolonáda v Karlových Varech je novorenesanční kamenná promenáda od architekta Josefa Zítka, nacházející se v hlavní lázeňské části města. Byla vystavěna v letech 1871 až 1881. Měří celkem 132 m a nese ji 124 korintských sloupů. Tvoří tak architrávový systém v podobě antické stoy, tzn. Sloupovou síň, otevřený komunikační trojlodní prostor, završený tympanony s reliéfy. Honosné sloupy podpírají kazetový strop, který nese rozlehlou horní vyhlídkovou terasu spolu se Zítkovým pavilonem.


Památkově chráněná kolonáda se však postupem času, nedostatečným rozsahem oprav a chemickým působením minerálních pramenů dostala do nevyhovujícího stavu podzemních i nadzemních částí objektu. Stavebním záměrem projektu dílčí úpravy Mlýnské kolonády byla tedy celková obnova kulturní památky spojená s rekonstrukcí spodní stavby a rozvodných kanálů minerálních pramenů. Kritická byla zejména absence kvalitního odvětrání nasycených par z teplých pramenů. Řešením se tak stalo zpřístupnění a obnovení odvodňovacího systému, kdy jsou výpary z větší části odváděny vně objektu a nemají tak možnost kondenzovat a narušovat jeho vnitřní části. Obnovenou soustavou kanálů je pak přebytečná voda z pramenů odváděna až do řeky Teplé.


Práce v nadzemní části objektu spočívaly v opravách, zrestaurování či výměnách nosných a ozdobných prvků vnitřních i vnějších prostor, balustrád, pískovcových obkladů a sloupořadí kolonády a obnově žulových a mramorových ploch kolonádních prostor. Restaurován byl také Zítkův pavilon včetně hlavní terasy kolonády, kdy byl po konzultacích s památkáři stanoven zcela nový profil římsy na základě odhalení jejího původního tvaru.
Ve dvorním traktu byla provedena demolice provizorního objektu laboratoře a nově byla v těchto místech postavena ocelovo skleněná vyhlídková plošina pro budoucí návštěvníky kolonády.


Nedílnou součástí prací v kolonádním prostoru byla také úprava přelivných váz jednotlivých pramenů, kdy byly zrepasovány původní kamenné podstavce a do nich osazeny nové nerezové vaničky s pítky, odlité na základě 3D skenů původních vaniček.
Veškeré práce probíhaly po etapách tak, aby byl umožněn v rámci možností přístup k co největšímu počtu z pěti pramenů, které pacienti na Mlýnské kolonádě využívají.

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda - dílčí úprava

Počet hlasů: 127

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz