přeskočit k navigaci »

Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády

Karlovarské městské divadlo - rekonstrukce
Stavba číslo:S2
Název stavby:Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády
Přihlašovatel:Statutární město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:pozemní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2018
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Projektant:PORTICUS s.r.o., Ing. Miroslav Harzer
Zhotovitel:BAU-STAV a.s., Ing. Petr Novák
Stavbyvedoucí:BAU-STAV a.s., Miroslav Dvořák
  • Cena díla: 32 349 689,-Kč bez DPH

  • Termín stavby: 1. 3. 2018 - 27. 9. 2018

  • Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

  • Projektant: PORTICUS s.r.o.

 

Předmětem rekonstrukce byla oprava střešní krytiny a nátěr fasády samostatně stojící historické budovy městského divadla v Karlových Varech.

Objekt byl vystavěn v letech 1884 - 1886 a později několikrát rekonstruován. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1995 - 1999 a její součástí byla i rekonstrukce střešního pláště.

Před rekonstrukcí docházelo k loupání a opadávání břidličné krytiny. V důsledku výluh z břidličné krytiny docházelo i k degradaci plechové krytiny. Na bednění byly ze strany půdního prostoru lokálně znatelné projevy zatékání způsobené skládanými popraskanými břidličnými deskami, zkorodovanými plechovými krytinami částí střech malého spádu a souvisejícími neodborně provedenými klempířskými doplňky.

Při návrhu rekonstrukce byly respektovány architektonické a výtvarné hodnoty významné stavební památky, které zůstaly v původní podobě. K drobné úpravě došlo ve změně tloušťky střešního pláště valbové střechy nad provazištěm, které je prostorově součástí interiéru nad jevištěm. Provaziště omezuje možnost plného provětrání půdního prostoru a vytváří tlak vodních par na střešní souvrství.

Na doporučení znaleckého posudku byla nad provazištěm provedena změna odvětrání střešní konstrukce zapracováním dvouplášťové střechy s provětrávanou vzduchovou mezerou těsně pod střešní krytinou. Tloušťka střešního pláště se zvětšila o 90 mm. Nasávací otvory jsou těsně pod okapem a odváděcí otvory byly provedeny větracím kanálkem ve vrcholu valbové střechy. Větrací kanálek proti hřebenu má převýšení 140 mm. Větrací kanálek byl proveden jako podstavec stávajícího zdobného hřebenového zábradlí. Detail okraje střechy je upraven tak, aby byl zachován stávající subtilní charakter ostrého zakončení okapem.

Aby nedocházelo v zimních obdobích k pohybu sněhových vrstev po hladké plechové krytině, které deformují subtilní zdobné prvky, ale i ohrožují pohyb osob pod zastřešením, byl osazen nad okapem sněhový zachytávač ve výtvarném motivu hřebenového zábradlí. Tento výtvarný prvek v jiné tvarové podobě je použit o patro níže nad okrajem zastřešení nad hledištěm a doplňuje tak nejvyšší věžový útvar o výtvarný doplněk charakteristický pro celý objekt.

Navržené nápravné opatření zvětšením tloušťky střešního pláště nebylo možné použít na všechny části zbývajících střech. V ostatních částech zastřešení by s nárůstem tloušťky střešního pláště vznikl konflikt s tektonickými zdobnými prvky říms, reliéfů, vikýřů. Rekonstrukce tedy respektuje objemové parametry stávajícího řešení střešního pláště a omezila se na výměnu střešní krytiny, klempířských výrobků a doplnění odvětrání nevyužívaných půdních prostor.

Barevné řešení všech dotčených prvků bylo provedeno v původní podobě.

Zastřešení objektu je tvořeno šikmými střechami v různých výškových úrovních, lokálně je zastřešení tvořeno pochůznými terasami. Krytina střech je tvořena převážně přírodní břidlicí a částečně titanzinkovým plechem. Stávající nosná konstrukce šikmých střech je materiálově smíšená - ocelové nýtované vazníky a dřevěné trámy.

Nové zastřešení mansardových ploch strmých sklonů bylo provedeno v malém formátu břidličných desek 21,5x21,5 s překrytím 7x7 cm. Zastřešení sedlových střešních ploch v malém spádu 24° je provedeno ve větším formátu břidličných desek 30x30 s překrytím 9x9 cm. Plechová krytina je provedena z falcovaného titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Nově navrhované sněhové zachytávače byly provedeny řemeslnou uměleckou výrobou jako kopie výtvarného řešení stávajícího hřebenového zábradlí.

Klempířské výrobky byly provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Zaatikové a nadřímsové žlaby jsou provedeny povlakovou krytinou z asfaltových modifikovaných pásů se zakrytím titanzinkovým plechem pomocí okapů, oplechování říms, atik a masek.

Nátěr fasády byl zvolen ve třech barevných odstínech, tak jak se podařilo původní barevnost zjistit z dostupných historických materiálů. Fasádní barevné nátěry byly navrženy v difuzních silikátových barvách, opravy a restaurátorské práce na sousoší ve finálních lazurovacích silikátových nátěrech.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády

Počet hlasů: 73

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz