přeskočit k navigaci »

Integrovaný dopravní terminál

Integrovaný dopravní termínál
Stavba číslo:P6
Název stavby:Integrovaný dopravní terminál
Přihlašovatel:Statutátní město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2016
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Architekt:Studio Hangár - Ing. arch. Antonín Juštík

Cílem studie je navrhnout do území Varšavská-Horova-Tržnice integrovaný dopravní terminál jako hlavní přestupní stanici mezi autobusovou (městskou, meziměstskou a dálkovou) a železniční dopravou. Toto umístění vzešlo z předchozích soutěží a studií a je pro daný účel z mnoha důvodů velmi vhodným místem. Nádraží přímo navázané na centrum města je cenným zdrojem městského života a prosperity a spolu s kvalitně provozovanou veřejnou dopravou je zaručeným prostředkem pro omezení individuální automobilové dopravy v centru města. Přímá návaznost na kapacitní Horovu ulici a na železnici je předpokladem pro dobré dopravní napojení.

Dnešní situace:

Existují tři ohniska veřejné dopravy: Horní nádraží, Dolní nádraží, Tržnice. Vzájemné provázání je nekomfortní a složité. Dolní nádraží zabírá neúměrně rozsáhlé plochy, které jsou pro město jediným potenciálním rozsáhlým rozvojovým územím, těsně navazujícím na jeho centrum. Vzniklá dualita dvou terminálů „Tržnice" a „Dolní nádraží" vyvolává potřebu zajíždět linkovými autobusy na obě místa, což zbytečně zvyšuje dopravní zátěž a mate cestující. Velká část území Varšavská-Tržnice dnes slouží pro povrchové parkování osobních vozidel. Individuální vozidla zde tvoří hlavní dopravní a emisní zátěž.

Základní idea návrhu:

Vytvořit jediné přestupní místo mezi všemi druhy veřejné dopravy, co nejblíže centru, zajistit pro její uživatele vysoký komfort, zajistit bezkolizní dopravní napojení a řešit navazující zásadní vazby v území. Omezit individuální dopravu u Tržnice. Navrhnout řešení úměrné místu a účelu. Dodat novou energii širšímu centru města.

Řešení integrovaného dopravního terminálu:

Autobusová část terminálu není řešena jako obligátní rušivá monofunkční dopravní plocha, ale jako polyfunkční městský dům 21. století, který v sobě zahrnuje nejen dopravní plochy, ale i komfortní kryté haly pro cestující, předprodeje jízdenek, obchody, infocentrum, veřejné toalety, kavárny, restaurace apod. Tento objekt zastavuje dnes neuspořádané území a dotváří Varšavskou ul., která se nově stává pěší zónou. Dům bude žít celodenně a stane se součástí městského veřejného prostoru. Na jeho ploché střeše je navržena veřejně přístupná střešní zahrada s volnočasovým areálem. Vlaková část terminálu je jednoduchou prosklenou stavbou s přímým vstupem na nástupiště i do zeleného pásu u Ohře. Navržené objekty jsou řešeny jako lehké, nepodsklepené stavby. Toto řešení je nejen ekonomicky výhodné, ale též zjevně eliminuje riziko možného ovlivnění geologických poměrů v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, do jehož okraje řešená lokalita spadá.

Další části návrhu:

Návrh přináší i náměty na řešení dalších palčivých problémů v nejbližším okolí: zkapacitnění Chebského mostu a úpravu křižovatek v obou jeho zhlavích, úpravu Horovy ul., novou pěší a cyklistickou lávku sloužící pro propojení centra města s Rybáři, Růžovým vrchem a Horním nádražím, parkovací domy, mimoúrovňové propojení centra města s rozvojovým územím dnešního Dolního nádraží, plochu pro odstavy autobusů. Jedná se o řešení a opatření, která se vzájemně vhodně doplňují a podporují. Tato opatření lze přitom realizovat po etapách a postupně tak naplňovat celkovou koncepci. Díky oddělitelnosti jednotlivých částí návrhu lze oddělit i jejich financování. Vzniká tak velmi variabilní řešení.

Dopravní zátěž u tržnice:

Dnes denně projíždí mezi Horovou ul. a Tržnicí přes 7 500 vozidel, z toho autobusů cca 1 150, tj. pouze 15 % z celku. Úpravami navrženými ve studii dojde k razantnímu snížení celkové dopravní zátěže v tomto území zhruba na třetinu současného stavu - z cca 7 500 na cca 2 500 průjezdů.

Hlasování bylo ukončeno.

Integrovaný dopravní terminál

Počet hlasů: 711

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz