přeskočit k navigaci »

Goethův naučný lesopark

Goethův naučný lesopark
Stavba číslo:S13
Název stavby:Goethův naučný lesopark
Přihlašovatel:Město Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
03/2017 - 09/2017
Investor:Město Cheb
Architekt:Ing. Vladimír Dufek
Projektant:Ing. Vladimír Dufek
Zhotovitel:GREEN PROJECT s.r.o.

Stavba „Goethův naučný lesopark" je jednou z několika etap projektu „Brána do nitra Země", spadajícího do Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-202. Město Cheb v loňském roce vybudovalo první etapu - naučnou stezku „Goethův naučný lesopark", která se nachází na levém břehu vodní nádrže Skalka. Předmětem projektu byla celková revitalizace oblasti levého břehu vodní nádrže Skalka a vytvoření naučné stezky, zaměřené na témata jako geologie, vodstvo, ale i historie daného území. Cílem projektu bylo zatraktivnění zájmové oblasti, podpora vzájemné spolupráce multioborových skupin a vytvoření vzdělávacího programu a aktivit pro žáky základních a středních škol.
Generálním projektantem projektu „Goethův naučný lesopark" je pan Ing. Vladimír Dufek z Ateliéru zahradní a krajinářské architektury, zhotovitelem projektu firma Green Project s.r.o. Celkové náklady stavební části projektu revitalizace území činily 6 642 000 Kč vč. DPH.
V rámci realizace stavební části projektu „Goethův naučný lesopark", která probíhala v období od března do září roku 2017, byla oblast revitalizována v příměstskou rekreační zónu přírodního charakteru s napojením na okolní lesy a krajinu. Hustě zalesněná a zarostlá oblast byla pěstebně probrána, proběhlo ošetření stávajících dřevin a kácení dřevin poškozených. V rámci sadových úprav byly založeny trávníky, bylinná společenství, perenová výsadba, výsadba keřů a bylo vysazeno několik stromů. Původní pěšiny byly obnoveny v cestní síť, která je tvořena nezpevněnými mlatovými pěšinami a doplněna mobiliářem. Osm pěšin je určeno pro chodce, dvě pěšiny pro vozidla obsluhující areál. Součástí stavby byla pokládka distribučních vedení NN a veřejného osvětlení, pro které byla vybudována nová podzemní napájecí soustava. Pokládka vedení NN byla provedena i pro čerpadlo na zalévání exponované části lesoparku.
K převedení chodců přes rokli s lesním potůčkem byla vybudována lávka, která částečně plní funkci atrakce. Lávka byla navržena pro jeden pěší pruh o šíři 0,8 metrů a délkou přemostění 19,30 metrů. Její nosnou konstrukci tvoří zavěšená dřevěná mostovka na dvojici visutých lan mezi pylony. Za pylony byly navrženy protizávěsy kotvené do základové desky. Na konstrukci lávky byla použita kombinace lanového systému z nerezové oceli vysoké kvality a tematicky přírodních materiálů - dubového dřeva. Lávka přes rokli vede směrem ke svahu, na jehož nejvyšším bodu byl vybudován altán s vyhlídkovou plochou 3 metry nad úrovní terénu. Nosnou konstrukci vyhlídkového altánu tvoří dvě železobetonové stěny a dva ocelové sloupy kotvené v betonových základových pasech. Na stěnách a sloupech jsou uloženy lepené dřevěné trámy z dubových fošen, které tvoří nosnou konstrukci pro podlahu vyhlídky. Na vyhlídku návštěvníky přivádí ocelové vřetenové schodiště. Vyhlídka je lemována zábradlím z tenkostěnných ocelových profilů s výplní z nerezové sítě. Všechny ocelové prvky lávky i vyhlídky byly pozinkovány a opatřeny práškovou barvou, dřevěné prvky konstrukce byly ošetřeny impregnačním nátěrem a finální lazurou.
V severozápadní části území se nachází bludiště, které je bezbariérově přístupné přímo z hlavní pěší komunikace. Půdorysně je bludiště stylizováno do tvaru ryby a je rozděleno na dvě části (jižní tvořenou palisádami a severní tvořenou živým plotem), které jsou vzájemně propojené a zároveň je lze projít samostatně. Plocha bludiště tvoří 711 m2. V bludišti byla kolem stávající ponechané borovice vybudována vyhlídka s dvouramenným schodištěm. V rámci stavby došlo i k úpravě vyhlídkového pavilonu „Egerwarte", před kterým byla zpevněna přístupová cesta položením žulové dlažby.
Díky projektu „Goethův naučný lesopark" se tak podařilo obnovit území, které bylo historicky příměstskou rekreační zónou - část dříve sloužila jako plovárna, přes kterou vedly stezky do okolních lesů a trasa k vyhlídkovému pavilonu „Egerwarte", dále ke Komorní Hůrce a Františkovým Lázním. Realizaci stavby bude v dalších etapách následovat umístění prvků naučné stezky, která bude prolínat prostor řešeného území až ke zmiňovanému vyhlídkovému pavilonu. Informační tabule naučného charakteru s tématikou geologie, vodstva a historie.

Hlasování bylo ukončeno.

Goethův naučný lesopark

Počet hlasů: 241

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz