přeskočit k navigaci »

Františkovy Lázně - podchod pod silnicí I/21

Stavba číslo:P09
Název stavby:Františkovy Lázně - podchod pod silnicí I/21
Přihlašovatel:Město Františkovy Lázně
Místo stavby:Františkovy Lázně
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2022-2023
Investor:Město Františkovy Lázně, Jan Kuchař
Architekt:-, -
Projektant:Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Ing. Petr Král
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu

Podchod pod silnicí I/21

Stezka s podchodem bude stavba nová. Začátek stezky resp. její pokračování řešené tímto projektem je v místě, kde se dnes stezka od Žírovic stáčí levostranným obloukem do MK. Stezka je vedena ve volné krajině. Nový návrh vychází ze studie z roku 2011 a DÚR z roku 2015 a je umístěn vlevo od stávajících plotů přilehlých rodinných domů v travním porostu a záhonu květin. Z pravé strany stavbu vymezuje ochranné pásmo nadzemního vedení VN. Řešený pás území protíná silnici I/21 a pokračuje v poli do ulice Mládežnické, kde zhruba v polovině trasy za silnicí se přimykne k stávající cestě a dál vede v její trase až do Mládežnické ulice. Propojení mezi Mládežnickou a Žírovickou proběhne v parku mezi
stromy.

Účel užívání stavby:

Účelem stavby je zajištění bezpečného přecházení pro chodce a průjezd cyklistů novým podchodem pod silnicí I/21 a zajištění bezpečného a komfortního spojení mezi centrem města a místní částí Horní Lomany za teplárnou a Žírovice. Jedná se o trasu využívanou obyvateli Žírovic za cestou do práce, školy, obchodu atd. V letních měsících se pak intenzita zvyšuje o turisty navštěvující národní přírodní rezervaci SOOS či lidovou vesnickou architekturu v Novém Drahově. A protože je intenzita na silnici I/21 okolo 12 tis. vozidel / 24 hod, je křížení dnes velmi nebezpečné jak pro pěší, cyklisty tak i pro řidiče. Význam této stavby je proto velmi vysoký!

Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby:

Koncepce řešení:

Trasa stezky leží v rozvojových plochách dle ÚP č. Z74 a Z75. Ty jsou určeny jako zastavitelné plochy Z74 Komerční zóna Horní Lomany a Z75 Smíšené využití za Mládežnickou ulicí. V roce 2015 byla zpracována území studie, v které je navrženo připojení dopravní a technické infrastruktury a doloženo, že trasa stezky s možným dopravním řešením nekoliduje, vyjma napojení budoucí MK do Mládežnické. Vzhledem k tomu, že stavba řeší vlastně prodloužení stávající stezky, která byla zrealizována před cca. 30 lety, tak jsou parametry stejné jako u stávající stezky.

Směrové řešení pak vede trasu mimo stávající křižovatku původní ulice Žírovické se silnicí I/21, kde nelze z prostorových důvodů navrhnout mimoúrovňové křížení, a proto je navržena nová poloha stezky za zástavbou RD, kde lze zrealizovat snížení nivelety pod úroveň silnice I/21 a lze navrhnout podchod pod silnicí směrem do Mládežnické ulice. Konec stavby je navržen dle koncepce města vyústěním stezky do Žírovické ulice, kde byly v roce 2018 zrealizovány chodníky a cyklopruhy.

Návrhové parametry:

Řešená společná stezka pro pěší a cyklisty plynule navazuje na stávající stezku ze Žírovic, která je asfaltová a 3,0 m široká. Směrové řešení ruší stávající levostranný ostrý oblouk a srovnává trasu za ploty RD. Směrové řešení je podřízeno dostatečnému odstupu od plotů soukromých pozemků a
ochrannému pásmu nadzemního VN vedení. Srovnání trasy je navrženo pomocí dvou protisměrných kružnicových oblouků R = 30 m a R = 80 m. Dále trasa pokračuje v přímé do st. km 0,099, kde je navržen kružnicový oblouk R = 65 m, který řeší nasměrování stezky do podchodu a dále z něj směr do města. Za podchodem je trasa dvěma protisměrnými oblouky R = 65 m připojena do trasy stávající stezky a dále pokračuje v její trase až do křížení s ul. Mládežnickou.

Za Mládežnickou je trasa levostranným kružnicovým obloukem R = 5,50 m a následným pravostranným kružnicovým obloukem R = 16 m napojena na stav v ulici Žírovické. Délka stezky je 347 m. Stezka pro pěší a cyklisty je navržena z asfaltu. Barevné řešení stěn ŽB vany i podchodu a mobiliář je řešeno v samostatné studii (ing. arch. Václav Zuna).

Parametry v úseku st. km 0,00 – 0,090 a 0,220 – 0,244
- Šířka stezky je navržena ac+ch = 3,00 m
- nezpevněná krajnice vlevo je širší, protože v ní budou umístěny lampy VO eL = 0,60 m
- nezpevněná krajnice vpravo je pak navržena šířka eP = 0,50 m
- návrhová rychlost vn = 20 km/h

Z důvodu výskytu hladiny spodní vody je část stezky v úseku st. km 0,090 až 0,220 navržena v železobetonové vaně s těmito šířkovými parametry:
- Šířka stezky je navržena ac+ch = 3,00 m
- Bezpečnostní odstup vlevo z důvodu výskytu betonové stěny b0 = 0,50 m
- Odvodňovací proužek (zpevněný rigol) v = 0,50 m
- Světlá šířka mezi betonovými stěnami b = 4,00 m
- návrhová rychlost vn = 20 km/h

Parametry v úseku st. km 0,244 – 0,347
- Šířka stezky je navržena ac+ch = 3,00 m
- Obrubník jako vodící linie v zastavěném území s bezpečnostním odstupem b0 = 0,25 m
- nezpevněná krajnice vpravo s šířkou eP = 0,50 m
- návrhová rychlost vn = 20 km/h

Šířkové a výškové poměry silnice I/21 zůstanou zachovány bez změn. Úpravy se dotknou vozovky
silnice I/21 v provozním staničen

Vzorové řezy.pdf (645.63 KB)

Vizualizace.pdf (3.01 MB)

Textová část.pdf (434.23 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Františkovy Lázně - podchod pod silnicí I/21

Počet hlasů: 165

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz